Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i termomodernizacja nieruchomości

Przedmiot:

Remont i termomodernizacja nieruchomości

Data zamieszczenia: 2018-09-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarządzanie Nieruchomościami Bonitatis s.c.
ul. Kniaziewicza 37
50-455 Wrocław
powiat: Wrocław
71 344 02 77, 607 287 454
bonitatis@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137453
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i termomodernizacja nieruchomości przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty związane z remontem i termomodernizacją nieruchomości przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prjekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - IT WRO
W zakres prac wchodzi: remont elewacji wraz z dociepleniem elewacji tylnej, izolacja ścian zewnętrznych. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze.
Cel zamówienia
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru przez remont i termomodernizację nieruchomości przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji i termomodernizacji kamienicy przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje remont elewacji z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego, odtworzeniem brakujących elementów, termomodernizacja elewacji tylnej, izolacja ścian fundamentowych, wymiana obróbek blacharskich, malowanie elewacji. Szczegółowy zakres robót budowlanych i rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych zawierają:
a) Specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Przedmiar robót
c) Projekt budowlany
będące załącznikami do zapytania ofertowego.
W przypadku powołania się w dokumentacji projektowej na normy i systemy odniesienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych zapewniających równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy i systemy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1137453

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego należy złożyć do dna 01.10.2018 r. do godz. 13.00 w siedzibie firmy Zarządzanie Nieruchomościami Bonitatis s.c. ul. Kniaziewicza 37, 50-455 Wrocław lub przesłać w formie elektronicznej na adres: bonitatis@gmail.com.
2. Termin otwarcia ofert: w dniu 01.10.2018 r. o godz. 14.00, przy ul. Kniaziewicza 37, 50-455 Wrocław.
3. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza ofertowego wraz z załącznikami.
4. Do Formularza ofertowego Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym: Zapytanie ofertowe pn: Remont i termomodernizacja nieruchomości przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Oferent zobowiązany jest wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent do oferty załączy swój REGON lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Wiedza i doświadczenie
W celu spełnienia tego warunku Oferent musi wykazać, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze (remont elewacji) o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.
Warunek uznaje się spełniony na podstawie wypełnionego załącznika - Wykaz robót.
Potencjał techniczny
W celu spełnienia warunku Oferent oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia - druk załączony do zapytania ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy/robót budowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie oświadczenia załączonego do zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent:
1. złoży oświadczenie: oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia,
2. przedstawi dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł.
Za spełnienie warunku uznaje się: złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł.
Dodatkowe warunki
Warunek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie robót budowlanych i jej akceptacji.
Warunek zostaje spełniony poprzez złożenie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
Warunek złożenia oświadczenia o wniesieniu zabezpieczenia należnego wykonania robót .
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Wykaz robót.
4. Oświadczenie.
5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych.
6. REGON lub wpis do działalności gospodarczej.
7. Kserokopia potwierdzonej za zgodność z oryginałem polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
3. Sposób obliczenia wartości punktowej oferty:
oferowana cena - wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 100 pkt (maksymalna liczba punktów w kryterium):
wartość punktowa A=100*Cmin/Cn
gdzie:
Cmin - CENA OFERTOWA BRUTTO - najniższa wśród oferowanych
Cn - CENA OFERTOWA BRUTTO badanej oferty
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeniu Oferenci, którzy nie spełniają któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. TRAUGUTTA 77 WE WROCŁAWIU
Adres
gen. Romualda Traugutta 77
50-417 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
71 3440277
Fax
71 3440277
NIP
8992387666
Tytuł projektu
Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Traugutta 77 we Wrocławiu
Numer projektu
RPDS.06.03.02-02-0036/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Elżbieta Gaj
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
71 344 02 77, 607 287 454

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.