Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM: KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY...

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM: KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH I PŁYT SKARPOWYCH

Data zamieszczenia: 2018-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wielichowie
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo
powiat: grodziski (wielkopolski)
tel. 614 421 185, faks 614 421 285
mpiechocki@zgkim-wielichowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wielichowo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWĘ WRAZ Z ROZŁADUNKIEM: KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH, OBRZEŻY TRAWNIKOWYCH I PŁYT SKARPOWYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W WIELICHOWIE
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z ich rozładunkiem: kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży trawnikowych i płyt skarpowych z miejsca ich składowania do miejsca wskazanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na terenie powiatu Grodziska Wielkopolskiego. Przewidywana ilość zakupionego zakup i dostawa wraz z rozładunkiem: kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży trawnikowych i płyt skarpowych w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2020 roku: Bet. Krawężnik Drogowy szary 15x30x100 m2 2.500 Bet .krawężnik drogowy szary 15x25x100 m2 1.500 Krawężnik najazdowy szary 15x22x100 - m.b. 1.000 Obrzeże chodnikowe szare 6x20x100 m.b. 2.000 Obrzeże chodnikowe szare 8x30x100 m.b. 2.000 Obrzeże chodnikowe szare 8x25x100 m.b. 1.500 Kostka brukowa holland 6cm szara m2 500 Kostka brukowa nardo 6 szara m2 500 Kostka brukowa holland 8 szara m2 500 Kostka brukowa holland 8 kolorowa m2 150 Kostka brukowa behaton 6 szara m2 3.500 kostka brukowa behaton 8 szara m2 1.000 kostka brukowa behaton 8 cm kolorowa m2 1.500 płyty skarpowe szare 60 x 40 x 8 cm m2 250 Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone ilościowo świadczenie dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamówionego materiału w zależności od potrzeb wynikających z mniejszej ilości zleceń, umów niż pierwotnie planowano

CPV: 44113100-6,44113000-5

Dokument nr: 618425-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wielichowo.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-prawo pocztowe _Dz.U.poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny na podstawie przedstawionych dokumentów o których mowa w pkt. E. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 2. oświadczenie, że po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń - na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców - oświadczenie może być złożone wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym powinno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego); 4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo potwierdzenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku ofert wspólnych w/w odpis składa każdy z Oferentów we własnym imieniu); 5. Integralną część SIWZ stanowi wzór umowy - załącznik nr 2; 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.