Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki drzwiowej

Przedmiot:

Wymiana stolarki drzwiowej

Data zamieszczenia: 2018-09-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 598 55 00, faks 62 598 55 01
zamowieniapubliczne@mzbm.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na 3 części
1. 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej w budynkach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na 3 części: Część 1 - wymiana drzwi wejściowych jednoskrzydłowych do 14 lokali mieszkalnych w tym: a) o wymiarach 90x200 cm - w ilości 4 szt; b) o wymiarach 80x200 cm - w ilości 6 szt; c) wraz ze zmniejszeniem otworu drzwiowego do wymiarów 90x200 cm - w ilości 4 szt; Część 2 - wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych w tym: a) z profili aluminiowych jednoskrzydłowych w łącznej ilości 6 sztuk w tym: - o wymiarach 125x245 cm - 1 szt; - o wymiarach 130x215 cm - 1 szt; - o wymiarach 110x280 cm - 1 szt; - o wymiarach 140x225 cm - 1 szt; - o wymiarach 120x285 cm - 1 szt; - o wymiarach 114x286 cm - 1 szt. b) z drewna dębowego jednoskrzydłowe o wymiarach 96x205 cm - w ilości 1 sztuki; c) z drewna dębowego dwuskrzydłowe niesymetryczne o wymiarach 150x295 cm - w ilości 1 sztuki. Część 3 - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach użytkowych w tym: a) drzwi wejściowe jednoskrzydłowe stalowe laminowane w łącznej ilości 2 sztuk w tym: - o wymiarze 80x200 cm - w ilości 1 szt; - o wymiarze 90x200 cm - w ilości 1 szt; b) drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne laminowane w łącznej ilości 7 sztuk w tym: - o wymiarze 90x205 cm - w ilości 6 szt; - o wymiarze 80x205 cm - w ilości 1 szt; 2. Zakres rzeczowy usługi objęte niniejszym postępowaniem obejmuje między innymi: 1) dostawę na miejsce montażu nowej stolarki drzwiowej, 2) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, 3) zmniejszenie otworów drzwiowych do wymiarów standardowej stolarki (dotyczy 4 sztuk w części 1 - drzwi do lokali mieszkalnych), 4) montaż nowej stolarki, 5) naprawa uszkodzonych ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie, 6) wywóz zdemontowanej stolarki i gruzu powstałego przy wymianie stolarki wraz z ich utylizacją, 7) doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed ich rozpoczęciem - niezwłocznie po ich zakończeniu (tj. wykonanie niezbędnych robót porządkowych w lokalu, budynku i na terenie przyległym). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie został zawarty w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana drzwi wejściowych jednoskrzydłowych do 14 lokali mieszkalnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Został zawarty w pkt. II.4) niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421131-1, 45262522-6, 45410000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ogółem brutto 60,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na zamontowaną stolarkę 18,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany montaż 18,00
Termin płatności 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wymiana drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Został zawarty w pkt. II.4) niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421131-1, 45262522-6, 45420000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ogółem brutto 60,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na zamontowaną stolarkę 18,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany montaż 18,00
Termin płatności 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w lokalach użytkowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Został zawarty w pkt. II.4) niniejszego ogłoszenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421131-1, 45262522-6, 45420000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ogółem brutto 60,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na zamontowaną stolarkę 18,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany montaż 18,00
Termin płatności 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45421131-1,45262522-6,45410000-4,45442100-8

Dokument nr: 617802-N-2018, ZP.271.1.23.2018.PST

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.mzbm.kalisz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie lub montażu stolarki drzwiowej, wykonanej w ramach jednego kontraktu na kwotę nie mniejszej niż: 10.000 zł brutto, która została wykonana należycie, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (spełniających warunki, o których mowa w pkt. 9.2.3) lit. a) SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych części: dla części 1: 500 zł (słownie: pięćset złotych), dla części 2: 700 zł (słownie: siedemset złotych), dla części 3: 200 zł (słownie: dwieście złotych). Wykonawca wnosi wadium w wysokości przewidzianej dla części, której dotyczy składana przez niego oferta. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie z wyraźnym zaznaczeniem jakich części wniesione wadium dotyczy. 2. Formę wniesienia wadium Wykonawca może wybrać spośród form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ogółem brutto 60,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na zamontowaną stolarkę 18,00
Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi na wykonany montaż 18,00
Termin płatności 4,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.