Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Gen. Andersa 48.
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 847 88 78, tel. 74 887 05 10
latka-r@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu
przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu
nr RPDS.06.03.04-02-0032/16-00 z dnia 18.07.2018r.), w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w
ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT
AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych
budynku przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu.
Zakres prac
Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu wraz
z rozbiórką gospodarczej przybudówki. Zakres prac obejmuje w szczególności:
I ETAP - Rozbiórka gospodarczej przybudówki:
? Rozebranie pokrycia dachowego z papy, konstrukcji więźby dachowej i kominów wraz
z robotami towarzyszącymi,
? Rozebranie murów, słupów, fundamentów oraz konstrukcji żelbetowych wraz z robotami
towarzyszącymi,
? Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych m.in. transport ziemi do zasypywania
dziur po fundamentach, sianie trawy wraz z robotami towarzyszącymi,
? Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
II ETAP - Remont elewacji:
? Remont elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi,
? Wykonanie elewacji tylnej wraz z jej dociepleniem i robotami towarzyszącymi,
? Wymiana stolarki okiennej,
? Montaż budek dla ptaków,
? Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych
? Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego.
Kolejność wykonywania poszczególnych etapów określona zostanie w harmonogramie prac
przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek podjęcia czynności
wskazanych w opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz w Decyzji RDOŚ.
Parametry techniczne podstawowych materiałów budowlanych determinujących
zachowanie zasady równoważności materiałów określa specyfikacja wykonania i odbioru
robót budowlanych, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
i rozbiórkowych oraz specyfikacja techniczna materiałów równoważnych ( zał. nr 1).
? Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem
przepisów BHP.
? Rodzaj prac, które wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszego zadania
opisuje załączona dokumentacja techniczna i przedmiar robót sporządzona przez Biuro
Projektowo-Usługowe ,,WPROJEKT" Łukasz Włudyka ul. Kilińskiego 17/5, 58-100
Świdnica - aktualizacja sporządzona przez Iwonę Dziedzic Pracowania Architektoniczna
ARCHi.D. ul. Boya-Żeleńskiego 49, 58-309 Wałbrzych.
? Wynagrodzenie za wykonanie w/w robót będzie mieć charakter WYNAGRODZENIA
RYCZAŁTOWEGO, płatnego po wykonaniu i odebraniu robót,
? Wykonawca musi uwzględnić wszystkie czynności towarzyszące wykonaniu w/w prac
budowlanych i koszty z nimi związane, nie wyłączając ryzyka ujawnienia się
konieczności wykonania robót wcześniej nie przewidzianych lub w ilości większej niż
założono w opisie prac.
? Przedmiar przekazywany przez Zamawiającego ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego
wynagrodzenia na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie
dokumentacji technicznej i zalecanej wizji lokalnej. Liczba jednostek przedmiarowych
podanych przez zamawiającego ma z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości w jakiej to
okaże się rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
? We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu
zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń, dopuszcza się stosowanie
materiałów i urządzeń równoważnych tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały
i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji, służą do
określenia standardu i są rozwiązaniami przykładowymi dlatego mogą być zastąpione
innymi materiałami o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych,
użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy zapewnieniu
prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wszystkie
wymienione materiały powinny być fabryczne nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi
w projekcie.
Wykaz parametrów technicznych materiałów budowlanych pozwalających na
zastosowanie materiałów równoważnych, o nie gorszych parametrach technicznych niż
te opisane w projekcie, określa specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych oraz
specyfikacja techniczna materiałów równoważnych, stanowiąca element dokumentacji
technicznej, gdzie określono parametry materiałowe gwarantujące możliwość dobrania
materiałów, urządzeń lub systemów równoważnych do tych wymienionych w projekcie
w celu określenia standardu.
? Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy w celu sprawdzenia
uwarunkowań terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem robót i prac
będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, a także uzyskania wszelkich
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny.
? Wykonawca w ramach wyceny przedmiotu zamówienia ma obowiązek podania wartości
robót dla zadania, określonych w formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego), jako koszty niekwalifikowalne, wchodzące
w skład całkowitej wartości zadania inwestycyjnego.
? Wykonawca ma obowiązek załączenia do składanej oferty kalkulacji wszystkich robót
budowlanych, z których bezpośrednio wynikać będzie przedstawiona w ofercie kwota
na realizację zadania. Kalkulacji dokonać należy na podstawie przedmiarów robót (zał.
nr 6 i nr 7) załączonych do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca, przy
sporządzaniu kalkulacji może dokonać zmian w załączonych przedmiarach robót oraz
uwzględnić roboty, których wykonanie uzna za niezbędne aby wykonać przedmiot
zamówienia.

CPV: 45000000-7, 45400000-1, 45443000-4, 45453000-7, 45421132-8, 45110000-1

Otwarcie ofert: 11.2. Termin otwarcia ofert: 05.10.2018 r. godz. 11.00

Składanie ofert:
11. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
11.1. Oferty należy składać w terminie do dnia: 05.10.2018 r. do godz.10.30 w siedzibie
Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen. Andersa 48, 58-304
Wałbrzych (sekretariat, pokój nr 10).

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWNIENIA:
? Przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie
od październik 2018r. do 14.06.2019 r.
? Miejsce wykonania zamówienia: Wałbrzych

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
? Niezbędna wiedza i doświadczenie
Warunek: Wykonanie należycie robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej
z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym
polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na remoncie elewacji z dociepleniem.
? Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunek: Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla realizacji zadania
osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy i która posiada uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia (uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
? Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunek: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie
mniejszą niż 180 000 zł. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 180 000 zł.
4.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców będzie dokonywana wg zasady: spełnia/nie
spełnia, na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wyszczególnionych
w pkt 5 "Wykaz dokumentów"
2. Zamawiający ma prawo wezwania wykonawcy w celu uzupełniania ewentualnych braków
lub udzielenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
3. Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego z warunków wymienionych w pkt 4
"Warunki udziału w postępowaniu" skutkuje odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
5. WYKAZ DOKUMENTÓW
Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
5.1. Druk oferty (zał. nr 2).
5.2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących zał. nr 6
i nr 7.
5.3. Oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane
(zał. nr 5).
? W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz o którym mowa powyżej budzić będzie
wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie dodatkowych
informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie prac wymienionych w zał. nr 5.
5.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, wg załącznika
nr 4. Wykonawca nadto zobowiązany jest dołączyć do oferty kopie decyzji nadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane (wraz z ich zakresem) oraz aktualną przynależność do
DOIIB.
5.5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę
określoną w pkt 4.1.
Brak złożenia w ofercie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w wykazie j/w skutkuje
odrzuceniem oferty.
6. KRYTERIA OCENY OFERT
6.1. Oceniane będą wyłącznie oferty wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz oferty
niepodlegające odrzuceniu.
6.2. Kryteriami oceny ofert są cena (kryterium 1) i okres gwarancji na roboty budowlane
(kryterium 2).
6.3. Waga kryterium: 90% cena, 10% okres gwarancji/rękojmi na roboty budowlane.
6.4. Ocena ofert jest punktowa. Maksymalna liczba punktów jaka można uzyskać to 100 pkt,
w tym 90 pkt za cenę i 10 pkt za gwarancję/ rękojmię.
6.5. Liczbę punktów za kryterium oblicza się wg wzoru.
Kryterium 1 (K1) - cena
cena najniższa spośród ważnych ofert brutto
(K1) = ------------------------------------------------------- x 90% 1% - 1pkt
cena rozpatrywanej oferty brutto
Obliczenia w kryterium (K1) będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku według zasady:
? Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub jest większa, zaokrąglenie drugiej cyfry
następuje o jeden w górę,
? Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5, druga cyfra zostaje niezmieniona.
Kryterium 2 (K2) - gwarancja/rękojmia na roboty budowlane
Punkty za kryterium 2 będą przyznawane godnie z poniższą tabelą
Okres
gwarancji/rękojmi
(w miesiącach)
36 48 60
Liczba punktów 6 8 10
6.6. Zamawiający informuje że minimalny okres gwarancji jaki może podać Wykonawca
w ofercie to 36 miesięcy. W przypadku, gdy podany okres gwarancji będzie krótszy bądź nie
zostanie w ogóle podany, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. W przypadku, gdy
Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60miesięcy, to Zamawiający przyzna mu
maksymalna liczbę punktów tj. 10, tak samo jak dla gwarancji wynoszącej 60 miesięcy.
6.7. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki
określone w zapytaniu ofertowym oraz otrzyma łącznie największą liczbę punktów (K)
spośród wszystkich ofert, licząc zgodnie z poniższym wzorem:
Łączna liczba punktów K=K1+K2
6.8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
7.1. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt): netto i brutto za całość robót oraz wartość robót
niekwalifikowanych, określonych w formularzu ofertowym (zał. nr 2), wchodzących w skład
całkowitej wartości zadania inwestycyjnego.
7.2. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.
7.3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa
realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności uwzględniać:
? ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez Wykonawcę zysk,
? orientacyjny charakter opisu prac,
? wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót (np.
wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy
wraz z późniejszą likwidacją, koszty zajęcie pasa chodnika lub drogi, itp.), uzyskanie
niezbędnych map geodezyjnych powykonawczych, wymaganych operatów
powykonawczych, opinii kominiarskich, uzgodnień i decyzji niezbędnych do
przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca winien we
własnym zakresie zabezpieczyć zasilanie placu budowy.
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZELKIE TOWARZYSZĄCE TEMU PROCESOWI
CZYNNOŚCI I KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE, NIE WYŁĄCZAJĄC RYZYKA
UJAWNIENIA SIĘ KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT WCZEŚNIEJ NIE
PRZEWIDZIANYCH LUB W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ ZAŁOŻONO W OPISIE PRAC.
7.4. Podstawą obliczenia ceny są:
? dokumentacja projektowa (projekt budowlany remontu elewacji budynku- aktualizacja,
projekt budowlany rozbiórka przebudówki budynku mieszkalnego- aktualizacja),
? przedmiary robót,
? specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych, specyfikacja techniczna
materiałów równoważnych,
? Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków W/N.5183.1286.2018.MT z dnia
19.06.2018r.
? Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna,
? Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
WPN.6401.241.2018.SM z dnia 26.06.2018r.
oraz inne wytyczne określone w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy. Stawka
podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
7.5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe płatne po
wykonaniu i odbiorze kolejnych etapów.
7.6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wraz z kompletem wymaganych
dokumentów należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką
oraz adresem Wykonawcy. Koperta winna być zaadresowana na adres: Miejski Zarząd
Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych oraz opisana:
Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Wałbrzychu
przy ulicy 11 Listopada 194 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu
nr RPDS.06.03.04-02-0032/16-00 z dnia 18.07.2018r.) - zapytanie ofertowe nr 5/2018. Nie
otwierać przed dniem 05.10.2018 r. do godz. 11.00.
8.1. Dokumentacja techniczna znajduję się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl.
8.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
8.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. ZAWARCIE UMOWY
9.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej w czasie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
9.2. Zamawiający wyznacza termin do podpisania umowy i przekazuje go Wykonawcy przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail). Dwukrotne nieusprawiedliwione przez
Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy.
9.3. Wykonawca pod rygorem odmowy podpisania umowy, dostarczy najpóźniej
w dniu podpisania umowy:
? potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
? Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
? Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku
następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 359 z późn. zm.)
9.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada nr 194 w Wałbrzychu.
9.6. W przypadku składania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie gwarancji, gwarancja ta musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem
9.7. Istotne postanowienia umowne.
W niniejszym postępowaniu obowiązuje projekt umowy opracowany przez Zamawiającego,
zawierający wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia warunki
i postanowienia.
10. INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Wspólnotą Mieszkaniową lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wspólnoty Mieszkaniowej lub osobami wykonującymi w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 90 dni.
13. PODSTAWY WYKLUCZENIA:
13.1. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy:
? nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
? których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym

Kontakt:
14. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Remigiusz Łatka (tel. 74 847 88 78), e-mail: latka-r@mzbwalbrzych.pl,
Alina Korzeń (tel. 74 887 05 10), e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl ,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.