Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
391z dziś
2840z ostatnich 7 dni
12012z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa multimetrów cyfrowych

Przedmiot:

Dostawa multimetrów cyfrowych

Data zamieszczenia: 2018-09-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓ ELEKTRONICZNYCH, ANDRZEJ SOLLICH
Złota 9
80-297 Rębiechowo
powiat: kartuski
+48 349 66 77,
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121357
Województwo: pomorskie
Miasto: Rębiechowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa multimetrów cyfrowych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Typ miernika: multimetr cyfrowy z podwójnym wyświetlaczem i bargrafem.
Zliczanie w zakresie +/- 500 000.
Pomiar napięć DC i AC, pomiar prądów DC i AC, pomiar rezystancji,
oraz inne funkcje sprecyzowane w załączniku nr 2 - wymagania techniczne.
Ilość mierników - 6 szt.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa ,,Multimetrów cyfrowych" związana z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o tytule ,,Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych ,,Multimetrów cyfrowych - 6 szt." , zgodnie ze szczegółowym opisem minimalnych wymagań technicznych jakie musi spełniać przedmiot zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 - wymagania techniczne, będący integralną częścią niniejszego ogłoszenia.
Przedmiot niniejszego ogłoszenia należy do środków trwałych i jest sprecyzowany w dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami złożonymi w niniejszym postępowaniu.

CPV: 38552000-9

Dokument nr: 1121357

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 27-09-7018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty można składać:
a. Osobiście w siedzibie firmy, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, w dni robocze, w godz. 08,00 do 14,00
b. Pocztą kurierską
c. pocztą elektroniczną
Oferty należy złożyć lub przesłać do dnia 27.09.2018 do godz. 24.00.
Oferty, które wpłyną po dacie 27.09.2018 i godzinie 24.00 nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Adres do korespondencji: ATLAS-SOLLICH Zakład Systemów Elektronicznych Andrzej Sollich, ul. Złota 9, 80-297 Rębiechowo, z dopiskiem ,,Oferta na dostawę multimetrów cyfrowych"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Rębiechowo, gmina Żukowo
Harmonogram realizacji zamówienia
Wymagana jest realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia dostawy mierników do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru.
- rozpoczęcie realizacji: wrzesień-październik 2018 r.
- maksymalny czas realizacji zamówienia 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zleceniodawca uzna warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali co najmniej trzy dostawy mierników cyfrowych prądu i/lub napięcia, każda o wartości netto nie niższej niż 4 tys. (cztery tysiące) złotych.
Dla potwierdzenia Wykonawca winien dołączyć kopie dokumentów potwierdzające wykonanie poszczególnych dostaw. Warunkiem wystarczającym będzie załączenie kopii wystawionych faktur na wymienione dostawy.
Informację tą Wykonawca potwierdzi poprzez wypełnienie i podpisanie Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego.
Potencjał techniczny
Oferent powinien dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca jest zobowiązany posiadać potencjał finansowy i ekonomiczny pozwalający na realizację zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załacznik nr . 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków).
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne możliwości zmian umowy przedstawione są w § 8 wzoru umowy, który jest załącznikiem nr 6 niniejszego postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1.
b) Załącznik nr 2 - Wymagania Techniczne z wypełnioną przez Wykonawcę kolumną ,,Spełnienie Wymagań".
c) Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
d) Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.
e) Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych dostaw, każda na kwotę min. 4 tys. zł.
f) Załącznik nr 6 - wzór umowy.
g) Aktualną informację o Wykonawcy wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS.
W przypadku podmiotów zagranicznych należy dostarczyć równoważny dokument rejestrowy.
h) Karty katalogowe i dane techniczne oferowanych mierników, akcesoriów i oprogramowania pozwalające potwierdzić spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 2 - wymagania techniczne.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z wiązane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Każda zapisana strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie strony wraz z załącznikami winny być w trwały sposób ze sobą spięte i połączone oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Kolumna "Spełnienie wymagań" w załączniku nr 2 - wymagania techniczne powinna zostać wypełniona w każdym wierszu.
7. Dokumenty załączone do oferty w postaci kopii muszą być oznaczone opisem "za zgodność z oryginałem" i potwierdzone podpisem przez osobę podpisującą ofertę.
8. Poprawki i zmiany w ofercie powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Oferta złożona pocztą elektroniczną powinna zawierać plik w formacie pdf skanów dokumentów opisanych wyżej w punkcie od 1. a) do 1. h), przygotowane według sposobu opisanego w punktach od 5. do 8.
10. Oferty złożone w siedzibie zamawiającego lub przesłane pocztą kurierską powinny być złożone w zamkniętej kopercie.
11. Koperta winna być oznaczona dopiskiem ,,Oferta na dostawę multimetrów cyfrowych"
Zamówienia uzupełniające
Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.
Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, www.atlas-sollich.pl oraz w Bazie konkurencyjności
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu oraz zamieści na swojej stronie internetowej. W takich przypadkach termin składania ofert biegnie od nowa i zostanie podany w zmienionej treści ogłoszenia.
Zastrzega się możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kiedy dokumentacja przetargowa obarczona jest wadą uniemożliwiającą podpisanie ważnej umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
Przyjęto następujące kryterium punktowe: Cena netto, "C"
Kryterium: Liczba punktów (waga)
Cena ,,C": 100 ptk
W ramach kryterium Cena ,,C" oferta może otrzymać do 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę, a każda następna według poniższego wzoru:
liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty z najniższą ceną/cena oferty ocenianej) x 100 pkt
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z dostawą do Zamawiającego. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą i w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Cena oferty musi być podana w zł polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym oferentem będą prowadzone w walucie złoty polski.
Multimetry muszą być wyrobami nowymi.
Okres gwarancji na multimetry cyfrowe nie może być krótszy niż 24 m-ce.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za kryterium oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z Oferentami.
Wyniki postępowania będą wysłane do wszystkich Oferentów i upublicznione za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności oraz strony internetowej firmy.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ATLAS-SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓ ELEKTRONICZNYCH, ANDRZEJ SOLLICH
Adres
Złota 9
80-297 Rębiechowo
pomorskie , kartuski
Numer telefonu
+48 58 3496677
NIP
5840151123
Tytuł projektu
Rozwój przedsiębiorstwa ATLAS-SOLLICH ZSE poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii prowadzącej do powstania nowego produktu
Numer projektu
RPPM.02.02.01-22-0145/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Sollich
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 349 66 77

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.