Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą

Data zamieszczenia: 2018-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, IV p.,
61-831 Poznań
powiat: Poznań
8842016
ZP3@pozim.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138299
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie występuje jako Inwestor Zastępczy Miasta Poznań
Cel zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I
Przedmiot zamówienia
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w związku z realizacją zadania pn. Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap I
Kod CPV
71247000-1
Nazwa kodu CPV
Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe przedmioty zamówienia
- 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi
- 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją
- 71310000-4 - doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
- 71540000-5 - usługi zarządzania budową

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1138299, PIM/09/18/ZO79/2018-176, 3826/PIM/09/18/ZO79/2018-1

Otwarcie ofert: 01.10.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 01-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę zawierającą proponowane wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT (z podaniem jego wysokości) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres: ZP3@pozim.pl z dopiskiem w tytule maila: Oferta na zadanie pn. IK - Wartostrada - etap 1, nr sprawy: PIM/09/18/ZO79/2018-176. Nie otwierać przed dniem 01.10.2018 r. godz. 10:05.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z wzorem umowy zamieszczonym na stronie Zamawiającego w ramach Zapytania ofertowego:
http://www.pozim.pl/zapytania-ofertowe/pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-w-zwiazku-z-realizacja-zadania-pn-budowa

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia warunku
Wiedza i doświadczenie
a) Wykonawca musi posiadać i wykazać doświadczenie w nadzorze, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie, co najmniej 2 nadzorów nad drogowymi robotami budowlanymi lub 2 usług kierowania drogowymi robotami budowlanymi, (w Wykazie należy wykazać 2 nadzory lub 2 usługi kierowania drogowymi robotami budowlanymi),
Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień (np. referencje, poświadczenia itp.- dopuszczalna forma kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
Zamawiający za spełniający warunek Zapytania uzna wykonanie usługi w charakterze inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Koordynatora lub Kierownika Budowy lub Robót lub równoważne.
W przypadku, gdyby usługi w doświadczeniu były wykonywane na zlecenie Zamawiającego dopuszcza się złożenie oświadczenia o należytym wykonaniu usług.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
b) Wykonawca winien dysponować do wykonania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w tym:
o Koordynatorem nadzoru - posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 usług koordynowania nadzorów inspektorów branżowych lub Kierownika budowy (koordynowania prac kierowników robót branżowych) lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy wskazać usługi potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
o Inspektorem ds. robót drogowych - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy wskazać usługi potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
o Inspektorem ds. robót elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
o Inspektorem ds. robót telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, posiadającym doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 nadzorów Inspektora branżowego lub Kierownika budowy lub Robót lub równoważne na drogowych robotach budowlanych, odpowiadających zakresowi niniejszego zapytania (w Wykazie należy złożyć oświadczenie potwierdzające posiadanie w/w doświadczenia),
Wykonawca załączy wykaz osób (Personel), którym będzie dysponował przy realizacji umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia i uprawnień.
Dodatkowe warunki
Na czas realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować polisą OC zgodnie z wymogami wzoru umowy
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z wzorem umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty z zał.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena 100%
Wykluczenia
Zgodnie z postawionymi warunkami udziału
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO POZNAŃ
Adres
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań
wielkopolskie , Poznań
Numer telefonu
0618785010
Fax
0618785015
NIP
2090001440
Tytuł projektu
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej
Numer projektu
RPWP.03.03.03-30-0008/17-00
Inne źródła finansowania
Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska - Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - nr umowy RPWP.03.03.03-30-0008/17-00
Załączniki

ZO_79

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Artur Pieczykolan
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
8842016

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.