Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie remontu w hali magazynowej

Przedmiot:

Przeprowadzenie remontu w hali magazynowej

Data zamieszczenia: 2018-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mińska 65 sp. z o.o.
Mińska 65
03-828 Warszawa
powiat: Warszawa
510-992-074
K.Dziedziniewicz@m65.pap.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Mińska 65 sp. z o.o. zaprasza wykonawców do złożenia ofert na przeprowadzenie
remontu stalowej stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, wykonanej z prętów stalowych
ocynkowanych, malowanych, zamontowanej w hali magazynowej, położonej w Warszawie
przy ul. Chodakowskiej.

Składanie ofert:
Oferty należy składać:
a) osobiście na adres: Mińska 65 sp. z o.o., ul. Mińska 65, 03 - 828 Warszawa, pok. 218;
lub
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: K.Dziedziniewicz@m65.pap.pl.
Oferty należy składać do godziny 15-tej w dniu 5 października 2018 r.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub poczty kurierskiej
za termin złożenia oferty przyjęty będzie dzień i godzina jej doręczenia do siedziby
Mińskiej 65 sp. z o.o.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
Wszystkie strony oferty i załączników składanych wraz z ofertą muszą być podpisane
lub parafowane przez wykonawcę.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów, załączonych do oferty. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Miejsce i termin realizacji:
Zawarcie umowy, dotyczącej realizacji robót, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, jest uwarunkowane uzyskaniem przez spółkę Mińska 65 sp. z o.o. zgody Zgromadzenia Wspólników spółki w tym zakresie.

Wymagania:
Założenia, dotyczące zamawianych robót:
1. Przyjmuje się, że wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które
mają zostać wykonane, a także ze sposobem ich wykonania. Całość robót winna być
wykonana zgodnie z celem robót i ich przeznaczeniem.
2. Wykonawcy przed złożeniem oferty muszą obowiązkowo:
? przeprowadzić wizję lokalną hali magazynowej, usytuowanej przy ul. Chodakowskiej
w Warszawie, w której wykonywane będą roboty,
? sprawdzić obmiar.
3. Terminy wizji lokalnych muszą być uzgadniane z przedstawicielem zamawiającego - Panem
mgr inż. Krzysztofem Dziedziniewiczem (nr tel. 510-992-074).
4. Zamawiający zapewni wykonawcy bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody
w czasie realizacji robót, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
5. Po zakończeniu wszystkich robót, będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
nastąpi odbiór robót.
6. Zamawiający wyznaczy dzień odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia go o gotowości do odbioru.
W zakres remontu stalowej stolarki okiennej o orientacyjnej powierzchni okien,
wynoszącej 300 m2, muszą wejść w szczególności następujące prace:
1. oczyszczenie prętów ram stalowych okien z łuszczącej się farby i korozji przy użyciu
szpachli i szczotki drucianej;
2. oczyszczenie z rdzy szczotką drucianą o napędzie mechanicznym wgłębień w prętach ram
stalowych okien, powstałych w wyniku wżerów, a następnie ich wyrównanie zaprawą
epoksydową (wżery występują wyłącznie w skorodowanych prętach dolnej części ram
okiennych, zamontowanych na północnej ścianie hali);
3. pomalowanie wszystkich stalowych elementów około 250 okien farbą antykorozyjną;
4. nowe szklenie w około 10 % okien szkłem zbrojonym;
5. regulacja i doprowadzenie do łatwego funkcjonowania mechanizmów otwierania
i zamykania okien otwieranych;
6. oczyszczenie z rdzy i malowanie farbą antykorozyjną 3 szt. wrót stalowych,
dwuskrzydłowych o orientacyjnych wymiarach 3,8 m x 3,5 m i 1 szt. wrót stalowych,
dwuskrzydłowych o orientacyjnych wymiarach 3,0 m x 3,5 m.
Spośród zamontowanych elementów około 10 % stanowi elementy rozwierane.
Zwymiarowane rzuty elewacji hali magazynowej wraz ze zwymiarowanymi oknami i wrotami
stalowymi, które mają zostać poddane renowacji, stanowią załączniki do niniejszego zapytania.
Do obowiązków wykonawcy będzie należało:
1. ustanowienie kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia tego
typu prac;
2. opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym harmonogramu robót wraz z uzgodnieniem
uwarunkowań realizacyjnych, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot
umowy, który to harmonogram wykonawca przekaże zamawiającemu do pisemnej
akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; po zaakceptowaniu
przez zamawiającego, harmonogram robót zostanie załączony do umowy;
3. zakup i wbudowanie lub zastosowanie we własnym zakresie całości materiałów nowych
i posiadających niezbędne atesty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie;
4. zabezpieczenie wszelkich odpadów, wytworzonych podczas wykonywania prac, lub ich
zagospodarowanie w sposób właściwy z punktu widzenia ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;
5. właściwe zabezpieczenie całego terenu, objętego pracami, stosownie do przepisów
w zakresie BHP oraz harmonogramu realizacji robót; ewentualne wyłączenia
poszczególnych części hali lub terenu zewnętrznego do wykonywania kolejnych etapów
robót powinny być na bieżąco uzgadniane z zamawiającym;
6. zgłoszenie do odbioru wszystkich robót zgodnie z harmonogramem robót i zapisami
umowy;
7. przedstawienie zamawiającemu nie później niż w dniu złożenia pisemnego oświadczenia
o zakończeniu robót:
a) atestów na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) potwierdzenia przekazania do utylizacji uprawnionemu podmiotowi wszystkich
odpadów, powstałych podczas prowadzenia robót.
8. wykonanie robót w terminie, nie przekraczającym 28 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2018 r.
9. udzielenie minimum 36 - miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty, poczynając
od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót;
10. objęcie wykonanych robót rękojmią w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania
przez strony bezusterkowego protokołu odbioru robót.
Wymagania formalne, dotyczące wykonawców:
1. posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
2. posiadanie doświadczenia w zakresie wykonywania robót, będących przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego;
Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty wykazu wykonanych robót,
które:
a) odpowiadają swoim zakresem przedmiotowi niniejszego zapytania ofertowego
(wraz z podaniem wartości tych robót, ich przedmiotu, dat ich wykonania, a także
podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, określających, czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane
należycie);
b) zrealizowane zostały w okresie, obejmującym czas przynajmniej 3 ostatnich lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie;
3. dysponowanie osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, rozumianego jako
dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, będącymi przedmiotem
niniejszego zapytania ofertowego; wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej
oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
4. posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,
na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy
złotych); wykonawca zobowiązany będzie do załączenia do swojej oferty aktualnej
i opłaconej polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej;
5. dysponowanie osobami, przeznaczonymi do realizacji prac, objętych niniejszym zapytaniem
ofertowym, posiadającymi dopuszczenie do pracy na wysokości; wykonawca zobowiązany
będzie do załączenia do swojej oferty oświadczenia, że spełnia powyższy wymóg;
6. wykonywanie wszelkich robót zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
Ocena złożonych ofert:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert, spełniających wymagania
formalne, przy czym kryterium oceny ofert będzie stanowiła wysokość ceny za wykonanie prac,
będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawcy w swoich ofertach muszą podać cenę całkowitą za wykonanie robót w kwocie
netto i w kwocie brutto oraz termin wykonania tych robót, liczony w dniach
kalendarzowych.
Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne
do wykonania usługi w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym. Mińska 65 sp. z o.o.
nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracała
żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen materiałów, transportu, czynności, usług,
świadczeń, opłat, ceł, podatków, ubezpieczeń, itp., których nie przewidziano w niniejszym
zapytaniu.
Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w PLN.

Uwagi:
Mińska 65 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia w każdej chwili postępowania
bez wyboru wykonawcy. Z tego tytułu wykonawcom, którzy złożyli lub zamierzali złożyć oferty, nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

Kontakt:
Mińska 65 sp. z o.o.
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
K.Dziedziniewicz@m65.pap.pl
tel. 510-992-074
Ze strony spółki Mińska 65 sp. z o.o. sprawę prowadzi Pan Krzysztof Dziedziniewicz
(tel. 510 992 074, e-mail: K.Dziedziniewicz@m65.pap.pl), który jest upoważniony do udzielania
wyjaśnień w kwestiach technicznych i organizacyjnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.