Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad projektowaniem i budową laboratorium drogowego

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad projektowaniem i budową laboratorium drogowego

Data zamieszczenia: 2018-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 34 03 900, faks 41 36 64 804
apuzio@gddkia.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad projektowaniem i budową laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach
Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski nad projektowaniem i budową laboratorium drogowego GDDKiA Oddział w Kielcach

CPV: 71247000-1,71247000-1

Dokument nr: 614357-N-2018, O.Ki.D-3.2413.18.2018.jr

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gddkia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Paderewskiego 43/45 25-950 Kielce

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-02, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 34 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na pełnieniu nadzoru nad realizacją, co najmniej: o 1 zadania polegającego na nadzorze inwestorskim nad budową kompletnego obiektu użyteczności publicznej (def. kompletny: jako kompletny należy rozumieć zrealizo-wany obiekt użyteczności publicznej wraz ze wszystkimi instalacjami i robotami wy-kończeniowymi) o kubaturze minimum 5000 m3, o konstrukcji nośnej wykonanej w technologii żelbetowej lub tradycyjnej, wraz z wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu b) osób: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie zostanie im powierzona. 1) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych /Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru), ? minimalna liczba osób: 1; ? minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, ? doświadczenie: minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub Kierownika Robót Budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 2) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Instalacyjnych, ? minimalna liczba osób: 1; ? minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ? doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót Instalacyjnych lub Kierownika Robót Instalacyjnych lub Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacji projektowej branży instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 3) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektroenergetycznych ? minimalna liczba osób: 1; ? minimalne kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; ? doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót Elektroenergetycznych lub Kierownika Robót Elektroenergetycznych lub Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacji projektowej branży instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Telekomunikacyjnych ? minimalna liczba osób: 1; ? minimalne kwalifikacje zawodowe: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania, w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów; ? doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych lub Kierownika Robót Telekomunikacyjnych lub Projektanta lub Sprawdzającego dokumentacji projektowej branży telekomunikacyjnej, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. 5) osoba proponowana do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie Obsługi geodezyjnej ? minimalna liczba osób: 1; ? minimalne kwalifikacje zawodowe: - odpowiednie uprawnienia do nadzorowania robót zgodnie z wymogami prawa w danej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym. Wymagane uprawnienia na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami); w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; ?doświadczenie: co najmniej 3 lata doświadczenia w obsłudze geodezyjnej inwestycji budowlanych. Uwaga! Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia maksymalnie dwóch funkcji z wymienionych powyżej. Przez minimalne doświadczenie dla stanowisk, gdzie wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; b) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument potwierdzający dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami albo zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe Personelu Wykonawcy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.