Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. ,,Zwiększenie dostępności...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. ,,Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta

Data zamieszczenia: 2018-09-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
tel. +48412738275, faks +48412738275
zamowienia@starachowice.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. ,,Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice"
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n. ,,Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice" (zwanego Projektem). Zamówienie obejmuje świadczenie usługi w okresie przygotowania i realizacji Projektu oraz w okresie rękojmi za wady, polegającej na koordynacji, zarządzaniu, kontroli, nadzorowaniu i rozliczeniu Projektu (w tym robót budowlanych) wraz z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego PFU). Główny zakres rzeczowy Projektu objęty nadzorem: zaprojektowanie i budowa serwerowni (adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 3 pod serwerownię główną, dostosowanie istniejącej serwerowni w Urzędzie Miejskim do roli serwerowni zapasowej), wyposażenie serwerowni w systemy technologiczne, wdrożenie systemu e-usług w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych Gminie Starachowice, rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych i integracja z istniejącymi systemami, dostawa urządzeń sieciowych, sprzętu serwerowego, terminali, dostawa sprzętu i systemu VOIP, rozbudowa sieci szerokopasmowej (przyłączenie budynku Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej 14 i Galerii Handlowej "Skałka" przy ul. Armii Krajowej 28 oraz połączenie budynku Gimnazjum nr 3 przy ulicy Leśnej 2 z szafą pasywną PDN07 przy ogrodzeniu szkoły). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: do dnia 30.12.2021 r., w tym: opracowanie PFU - zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. do 30 lub 45 lub 60 dni od daty podpisania umowy opracowanie dokumentacji projektowej w formule zaprojektuj-wybuduj - do końca II kwartału 2019 r. roboty budowlane (w tym budowa serwerowni) - do końca IV kwartału 2020 r. wyposażenie serwerowni w systemy technologiczne - do końca II kwartału 2021 r. dostawa urządzeń sieciowych, terminali, sprzętu i systemu VOIP - do końca II kwartału 2021 r. wdrożenie systemu e -usług, rozbudowa istniejących systemów dziedzinowych, integracja z istniejącymi systemami - do końca III kwartału 2021 r. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania dokumentacji (w tym PFU) do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Zamówienie dotyczy projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, VII Oś Priorytetowa Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

CPV: 71247000-1,71248000-8

Dokument nr: 620532-N-2018, ZP.271.77.2018.SD

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.starachowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, Referat Administracji i Kadr (parter, pok. nr 1) lub przesłać pocztą na
Adres:
Urząd Miejski Zespół ds. Zamówień Publicznych (pok. 111) ul. Radomska 45 27- 200 Starachowice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-10, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki: posiadać zdolność techniczną lub zawodową: a) wymagane jest wykazanie co najmniej nw. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: trzech usług polegających na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu / projektu / innych o charakterze kierowniczym / doradczym, dla projektu mającego na celu: zakup, wdrożenie/modernizację systemów informatycznych, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie e-usług na nie niższym niż 4 poziomie dojrzałości, obejmujących minimum opracowanie dokumentacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, każda. z czego co najmniej: dwie usługi z trzech obejmowały świadczenie usług j.w. o wartości łącznej projektu co najmniej 4.000.000,00 zł, jedna usługa z trzech obejmowała świadczenie usług j.w., w ramach której brały udział co najmniej trzy jednostki organizacyjne zamawiającego, a elementem projektu było wdrożenie jednego, wspólnego dla wszystkich, systemu informatycznego, jedna usługa z trzech obejmowała świadczenie usług j.w., której elementem była integracja wdrażanego systemu z systemem informatycznym obsługującym podatki. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. b) wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie: jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika zespołu - posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej, tj.: kierownika nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu / projektu / innych o charakterze kierowniczym / doradczym, nad realizacją zamówienia obejmującego: opracowanie dokumentacji technicznej; zakup, wdrożenie/modernizację systemów informatycznych; zakup sprzętu informatycznego; wdrożenie e-usług na nie niższym niż 4 poziomie dojrzałości. Minimalne wymagane doświadczenie Kierownika zespołu - 3 realizacje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie pełnił funkcje kierownicze; jedną do trzech osób na stanowisku specjalisty ds. systemów informatycznych - posiadających wykształcenie wyższe informatyczne oraz kompetencje i wiedzę potwierdzoną stosownymi certyfikatami łącznie w zakresie: obszaru kompetencji inżyniera systemów informatycznych (Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wskazana osoba będzie posiadała ważny certyfikat Microsoft Certified Systems Engineer lub certyfikat Red Hat Certified Engineer lub certyfikat LPIC-2: Linux Engineer lub równoważny certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise ); obszaru kompetencji w zakresie wirtualizacji systemów informatycznych (Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wskazana osoba będzie posiadała ważny certyfikat VMware Certified Advanced Professional lub certyfikat LPIC-3 304:Virtualization and High Availability lub certyfikat Microsoft Certified Specialist: Server Virtualization with Hyper-V and System Center lub certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise); obszaru kompetencji administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych CISCO CCNP: Security lub równoważne , certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise); jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie budynku / budynków lub ich części na potrzeby serwerowni, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie / przebudowie / remoncie budynku / budynków o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie budynku / budynków lub ich części na potrzeby serwerowni, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu robót teletechnicznych w technologii VOIP o wartości nie mniejszej niż 350 tys. zł brutto, Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których mowa powyżej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 ustawy Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przewidziane w tym zamówieniu. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa wyżej. Podstawy dotyczące wykluczenia, wskazane w niniejszej SIWZ, każdy z Wykonawców musi wykazać odrębnie w składanej ofercie (dotyczy oświadczeń i deklaracji), czy w trakcie procedury badania i oceny ofert. Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w części SIWZ odnoszącej się do wymaganych warunków udziału. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek w formularzu ,,OFERTA" dokładnie wskazać dane (nazwa firmy, adres) wszystkich Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę. d) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający w celu zbadania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia żąda od tych podmiotów złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) lit. a) - c) SIWZ. e) Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) SIWZ lit. a)-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3) lit. e) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zastąpione dokumenty winny być wystawione odpowiednio jak w pkt 7.3) lit. e) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - sporządzonego wg załącznika - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. Wymagane jest wykazanie co najmniej nw. usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: trzech usług polegających na świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu / projektu / innych o charakterze kierowniczym / doradczym, dla projektu mającego na celu: zakup, wdrożenie/modernizację systemów informatycznych, zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie e-usług na nie niższym niż 4 poziomie dojrzałości, obejmujących minimum opracowanie dokumentacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, każda; z czego co najmniej: dwie usługi z trzech obejmowały świadczenie usług j.w. o wartości łącznej projektu co najmniej 4.000.000,00 zł, jedna usługa z trzech obejmowała świadczenie usług j.w., w ramach której brały udział co najmniej trzy jednostki organizacyjne zamawiającego, a elementem projektu było wdrożenie jednego, wspólnego dla wszystkich, systemu informatycznego, jedna usługa z trzech obejmowała świadczenie usług j.w., której elementem była integracja wdrażanego systemu z systemem informatycznym obsługującym podatki. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - WYKAZ OSÓB. Wymagane jest dysponowanie osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. wymagane jest dysponowanie: jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika zespołu - posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczej, tj.: kierownika nadzoru inwestorskiego / inżyniera kontraktu / projektu / innych o charakterze kierowniczym / doradczym, nad realizacją zamówienia obejmującego: opracowanie dokumentacji technicznej; zakup, wdrożenie/modernizację systemów informatycznych; zakup sprzętu informatycznego; wdrożenie e-usług na nie niższym niż 4 poziomie dojrzałości. Minimalne wymagane doświadczenie Kierownika zespołu - 3 realizacje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie pełnił funkcje kierownicze; jedną do trzech osób na stanowisku specjalisty ds. systemów informatycznych - posiadających wykształcenie wyższe informatyczne oraz kompetencje i wiedzę potwierdzoną stosownymi certyfikatami łącznie w zakresie: obszaru kompetencji inżyniera systemów informatycznych (Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wskazana osoba będzie posiadała ważny certyfikat Microsoft Certified Systems Engineer lub certyfikat Red Hat Certified Engineer lub certyfikat LPIC-2: Linux Engineer lub równoważny certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise ); obszaru kompetencji w zakresie wirtualizacji systemów informatycznych (Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wskazana osoba będzie posiadała ważny certyfikat VMware Certified Advanced Professional lub certyfikat LPIC-3 304:Virtualization and High Availability lub certyfikat Microsoft Certified Specialist: Server Virtualization with Hyper-V and System Center lub certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise); obszaru kompetencji administratora bezpieczeństwa systemów informatycznych CISCO CCNP: Security lub równoważne , certyfikat wystawiany przez producenta rozwiązań klasy enterprise); jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie budynku / budynków lub ich części na potrzeby serwerowni, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie / przebudowie / remoncie budynku / budynków o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej nad realizacją inwestycji polegającej na budowie /przebudowie/ remoncie budynku / budynków lub ich części na potrzeby serwerowni, o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto. Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja; jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej, posiadającą co najmniej: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej nad realizacją inwestycji polegającej na wykonaniu robót teletechnicznych w technologii VOIP o wartości nie mniejszej niż 350 tys. zł brutto, Minimalne wymagane doświadczenie inspektora nadzoru - jedna realizacja. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wyżej wymieniony warunek mogą spełniać łącznie. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku funkcji, o których mowa powyżej. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności. Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku Wykonawca wskazuje Zamawiającemu dostępność oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego lub podaje adresy stron internetowych, na których są one dostępne. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia do oferty w oryginale zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zawierającego m. in. następujące informacje: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA, wypełnione formularze oświadczeń - załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium (zgodnie z pkt 10 SIWZ).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin opracowania PFU 10,00
Doświadczenie kierownika zespołu 15,00
Jakość usługi (częstotliwość pobytów inspektorów nadzoru na budowie) 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.