Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łubnice
ul. Gen. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
powiat: wieruszowski
telefon: 62 78 47 028, faks: 62 78 47 015
przetargi@uglubnice.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łubnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: ,,Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 762m".

Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, odwodnienie, podbudowę, nawierzchnię, zjazdy i oznakowanie. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem został określony w przetargu nieograniczonym pn. ,,Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m" pod linkiem: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie pełen zakres czynności określonych w przepisach art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz czynności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: UZ.271.5.2018

Specyfikacja:
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej: http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/

Składanie ofert:
IV. ZASADY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. II należy złożyć w terminie do dnia 26.09.2018r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj.:

Urząd Gminy w Łubnicach Łubnice , ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

piętro - (sekretariat)

2. Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy w Łubnicach, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem: Nie otwierać przed: 26.09.2018 roku. Na kopercie zamieścić treść: Oferta na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: ,,Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 762m"".

Miejsce i termin realizacji:
VII. TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 8 października 2018 roku.

Wymagania:
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Celem potwierdzenia powyżej opisanego warunku, Wykonawcy muszą złożyć Wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję o posiadaniu uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY I METODOLOGIA KRYTERÓW

1. Cena brutto- waga kryterium 100%

2. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszystkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego będzie stała i nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia, spowodowanego ewentualnym wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienie nadzoru.

Opis sposobu przyznania punktów

1) Oferowania cena brutto ( C1) -waga 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena ( w złotych ) brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru :

Przyjmując, że 1% = 1 punkt

Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (oferta która uzyska największą liczbę punktów) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:

1) Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia

2) Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).

3) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.

4) Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.

5) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Kompletna oferta musi zawierać:

1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania

2) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów powszechnie dostępnych

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzję o posiadaniu uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną jako inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów potwierdzone za zgodność z oryginałem

3. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia robót gwarancyjnych lub wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych.
VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

X. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

3. Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.
1. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, fax lub drogą elektroniczną:

Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, fax: 627847015, email: przetargi@uglubnice.com.pl
3. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Kontakt:
4. Osoby uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Ewa Bartosiewicz - Zastępca Skarbnika Gminy

Tel. 627847028, fax. 627847015, email: przetargi@uglubnice.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.