Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STRYKÓW
Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
powiat: zgierski
tel. 42 719 94 95.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138941
Województwo: łódzkie
Miasto: Stryków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Stryków polegającą na wykonaniu robót termomodernizacyjnych na obiekcie świetlicy wiejskiej we Wrzasku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym w branży konstrukcyjnej - inspektor wiodący i instalacyjnej energetycznej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzask w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków".
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym w branży konstrukcyjnej - inspektor wiodący i instalacyjnej energetycznej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzask w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków".
Niniejsze zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0003/18-00 z dnia 11.09.2018 r.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad procesem inwestycyjnym w branży konstrukcyjnej - inspektor wiodący i instalacyjnej energetycznej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzask w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków".
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie. Do obowiązków inspektora na terenie budowy należeć będzie kontrola realizowanych prac pod kątem projektu budowlanego, zgodności z zasadami wiedzy technicznej oraz wszelkimi przepisami prawnymi. Inspektor odpowiedzialny będzie również za jakość materiałów budowlanych oraz wykonywanych prac. Będzie również brał udział w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji oraz robót ulegających zakryciu i zanikających. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję inspektora należeć będzie również przekazywanie gotowych obiektów do użytkowania, potwierdzanie wykonania prac, udział przy usuwaniu ewentualnych wad oraz kontrola rozliczenia budowy.
Wymagania szczegółowe:
Inspektor nadzoru będzie obecny na placu budowy w terminie i czasie niezbędnym do zachowania ciągłości prac i zapewnienia skutecznego nadzoru oraz dokonywania odbiorów robót zanikających i odbiorów częściowych.
Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do weryfikowania jakości wykonanych robót codziennie lub zgodnie z ustaleniami otrzymanymi od Zamawiającego.
Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobiste uczestniczenie w naradach technicznych, o których Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru telefonicznie lub drogą elektroniczną na dzień przed terminem planowanej narady.
Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest osobisty udział w trzech przeglądach gwarancyjnych, o których Zamawiający powiadomi Inspektora na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przeglądu.
Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie współuczestniczenie w pracach zespołu rozliczającego udzieloną na tę inwestycję dotację unijną.
Ze szczegółowym zakresem robót budowlanych można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Strykowie, pokój nr 21, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.
Dokumentacje projektowe, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są także dostępne na stronie internetowej www.bip.strykow.pl w zakładce przetargi 2018: http://www.bip.strykow.pl/?a=8128

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 1138941

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 02-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 (formularz ofertowy) do dnia 02.10.2018 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 1 (sekretariat) do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.10.2018 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 21, II piętro.
Koperta z ofertą powinna być opisana w następujący sposób: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków - pełnienie nadzoru inwestorskiego - IZP.271.53.2018" z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed dniem 02.10.2018 r. do godz. 10:30"

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Wrzask
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
Termin zakończenia inwestycji: do dnia 30.11.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia oraz dokumenty i oświadczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą (w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio):
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału (należy złożyć oświadczenia - załączniki nr 2a, 2b),
b) należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) dla wszystkich inspektorów uczestniczących w procesie inwestycyjnym
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena (C)
CC = Comin / Cobad x Kp x Wc
sposób oceny:
Comin - najniższa oferowana cena brutto
Cobad - cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności 100
Wc - waga kryterium oceny - 100 %
Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100,00 pkt. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA STRYKÓW
Adres
Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
łódzkie , zgierski
Numer telefonu
42 719 80 02
Fax
42 719 81 93
NIP
7331307575
Tytuł projektu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY STRYKÓW
Numer projektu
RPLD.04.02.01-10-0003/18-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Emilia Pietrucha - Inspektor ds. inwestycji UM w Strykowie
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 42 719 94 95.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.