Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Warszawska 219
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 257 582 891, faks 257 582 891
zdpmm@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - ZADANIE 3,ZADANIE 6, ZADANIE 8
ZADANIE 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika na ul. Gościnnej w Cygance od torów kolejowych do ul. Wybranieckich - droga powiatowa nr 2219W od km 2+990 do km 4+115. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi: ? roboty rozbiórkowe, ? usunięcie drzew ? roboty ziemne, ? wykonanie kanału drenarskiego, ? wykonanie podbudowy, ? wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, ? oczyszczenie i umocnienie rowów ? ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, ? oznakowanie pionowe. ZADANIE 6: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy wzdłuż ul. Adama Mickiewicza w Mrozach od km 15+088 do km 15+288. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi: ? usunięcie zadrzewień ? roboty rozbiórkowe, ? roboty ziemne, ? wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, ? ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, ? oznakowanie poziome, ? oczyszczenie rowów. ZADANIE 8: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty Borucza-Krawcowizna ul. Polna w Dobrem od km 0+000 do km 0+700. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi: ? roboty rozbiórkowe, ? roboty ziemne, ? wykonanie kanału drenarskiego, ? wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, ? ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, ? oznakowanie pionowe, ? oczyszczenie i umocnienie rowów. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html w SIWZ projekty przebudowy na powyższe drogi powiatowe. Zgodnie z pkt. II, ppkt. 37 ,,Zakresu obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego" stanowiącego Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nadzorowanie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających następuje bez zmiany wynagrodzenia Inspektora. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika na ul. Gościnnej w Cygance od torów kolejowych do ul. Wybranieckich - droga powiatowa nr 2219W od km 2+990 do km 4+115.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe, usunięcie drzew, roboty ziemne, wykonanie kanału drenarskiego, wykonanie podbudowy, wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie i umocnienie rowów, ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, oznakowanie pionowe. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html w SIWZ projekt przebudowy na powyższą drogę powiatową. Zgodnie z pkt. II, ppkt. 37 ,,Zakresu obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego" stanowiącego Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nadzorowanie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających następuje bez zmiany wynagrodzenia Inspektora. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71631300-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4561,45
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi 20,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 6: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi 2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy wzdłuż ul. Adama Mickiewicza w Mrozach od km 15+088 do km 15+288.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi: usunięcie zadrzewień, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, oznakowanie poziome, oczyszczenie rowów. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html w SIWZ projekt przebudowy na powyższą drogę powiatową. Zgodnie z pkt. II, ppkt. 37 ,,Zakresu obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego" stanowiącego Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nadzorowanie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających następuje bez zmiany wynagrodzenia Inspektora. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71631300-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 779,02
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi: 20,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 8: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty Borucza-Krawcowizna ul. Polna w Dobrem od km 0+000 do km 0+700.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje między innymi:roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie kanału drenarskiego, wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, ustawienie obrzeży, oporników oraz krawężników, oznakowanie pionowe, oczyszczenie i umocnienie rowów. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html w SIWZ projekt przebudowy na powyższą drogę powiatową. Zgodnie z pkt. II, ppkt. 37 ,,Zakresu obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego" stanowiącego Załącznik Nr 1 do Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nadzorowanie wykonania robót dodatkowych i uzupełniających następuje bez zmiany wynagrodzenia Inspektora. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia zawiera Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71631300-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2325,31
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi 20,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71631300-3

Dokument nr: 620744-N-2018, ZDP. 3-343/47/2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.powiatminski.pl/strona-47-zamowienia_publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
operator pocztowy, posłaniec, osobiście
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-03, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za nadzorowanie robót budowlanych: ? inspektorem posiadającym dopuszczalne przepisami uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania bądź nadzorowania robót budowlanych) w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) oraz należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za nadzorowanie robót budowlanych, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 5.3. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, jeżeli: a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, oraz b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 1.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 2. Poleganie na potencjale innych podmiotów. 2.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zobowiązanie innego podmiotu, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, należy załączyć do oferty. 2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. 2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarne z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 2.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.8. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ. 3. Regulacje dotyczące podwykonawstwa: 3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3.2. W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Wykonawca wskazuje informację jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podaje pełną nazwę/firmę i adresy podwykonawców. 3.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasobach wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na żądanie Zmawiającego przedstawi oświadczenie, którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcy. 3.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania zamówienia. 3.6. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2. a)-c)SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis o terminach wystawienia dokumentów ma zastosowanie odpowiednio jw. 3. Dokumenty podwykonawców - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 4. Dokumenty innych podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2. ppkt a)-c) SIWZ. 5. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty, oświadczenia zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm. Zamawiający będzie korzystał z ,,Archiwum kursów średnich - tabela A" http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 7. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Dokumenty i oświadczenia, które Zamawiający może samodzielnie uzyskać lub które są w posiadaniu Zamawiającego: 8.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 8.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. i 6.7. SIWZw formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli w/w oświadczenia lub dokumenty samodzielnie pobrane przez Zamawiającego są sporządzone w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę w/w oświadczeń lub dokumentów. 8.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. i 6.7.SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zmawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2. Dokumenty i oświadczenia, które Zamawiający może samodzielnie uzyskać lub które są w posiadaniu Zamawiającego: 2.1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 2.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. i 6.7. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli w/w oświadczenia lub dokumenty samodzielnie pobrane przez Zamawiającego są sporządzone w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę w/w oświadczeń lub dokumentów. 2.3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. i 6.7. SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zmawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi 20,00
Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.