Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
4125z ostatnich 7 dni
17090z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42, Budynek S
09-411 Płock
powiat: Płock
tel. 24 366 03 00, fax. 24 366 03 09
zgrp@zgrp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-09-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
V. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienie jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Usuwanie
i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"
(tj. na ternie gmin: Bulkowo, Brudzeń Duży, Łąck, Staroźreby, Wyszogród, Gostynin, Stara Biała, Słupno,
Drobin, Pacyna, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Nowy Duninów).
VI. Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje:
a) weryfikację zgłoszonych powierzchni i masy (m2, Mg) pokryć dachowych zawierających
azbest oraz prowadzenie uzgodnień w tym i wszystkich innych zakresach, które będą
konieczne dla realizacji umowy z Wykonawcą usługi opisanej w rozdziale V, we wnioskach
mieszkańców gmin z terenu działania Związku Gmin Regionu Płockiego,
b) nadzór nad terminowym i wartościowym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę usługi
opisanej w rozdziale V,
c) informowanie Zamawiającego o wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy,
d) potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę usługi opisanej w rozdzialeV
e) kontrolę wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę usługi opisanej w- rozdziale V,
f) dokumentowanie pisemnym protokołem nieprawidłowości wykonywania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę usługi opisanej w rozdziale V
g) informowanie pisemnie Zamawiającego o zakresie kontroli, załączając jednocześnie odpis
protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości wykonywania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę usługi opisanej w rozdziale V.
2. W roku ubiegłym w ramach tożsamego zamówienia średnio zdemontowano, odebrano,
załadowano, przetransportowano do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwiono 737,355 Mg
wyrobów zawierających azbest, w tym;
- zdemontowano, odebrano, załadowano, przetransportowano do miejsca unieszkodliwienia
i unieszkodliwiono - 6,154 Mg wyrobów zawierających azbest
- odebrano, załadowano, przetransportowano do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwiono
- 731,201 Mg wyrobów zawierających azbest

CPV: 71247000-1

Dokument nr: ZAO-AO.21.2018.EK

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową należy doręczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres:
Związek Gmin Regionu Płockiego
ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock
pokój nr 19 (Sekretariat)
W terminie do dnia 28.09.2018 roku do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca będzie wykonywał nadzór inwestorski do dnia podpisania protokołu odbioru robót
z Wykonawcą realizującym kompleksową usługę, o której mowa w rozdziale V. Usługa będzie realizowana
w terminie do dnia 15.12.2018 roku lub do wykorzystania kwoty, jaką Zamawiający- zamierza powierzyć na
realizację zamówienia.

Wymagania:
II. Tryb postępowania:
Zaproszenie do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
VII. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu,
zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów
poświadczających:
a) doświadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru robót budowlanych /Kierownika Budowy
(nadzór nad min. 2 zadaniami polegającymi na kierowaniu/nadzorowaniu robót tożsamych
z przedmiotem zamówienia w ilości łącznie co najmniej 50 Mg),
b) uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2018
r. póz. 1202 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) odbycie szkolenia z przepisów BHP przy pracach w kontakcie z azbestem,
d) przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
e) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2003 r. ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności ywilnej
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2173 i 2174).
VHI. Waluta:
Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zaproszenia
do składania ofert to PLN. Wartość oferty zostanie podana przez Wykonawcę w PLN.
Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nadzór inwestorski
nad realizacją zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-
cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"
2. Ofertę należy złożyć na Formularzu Ofertowym - Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
3. Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać treści Zaproszenia.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
6. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.