Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia...

Przedmiot:

Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta

Data zamieszczenia: 2018-09-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
tel. 32 3933600, faks 32 3933602
bzp@um.tgory.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obejmująca: dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry. Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry z elementów dekoracyjnych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach 3 letniej umowy. Zamówienie polega na: a) wykonaniu nowych elementów oświetlenia dekoracyjnego na podstawie opisów poszczególnych elementów. UWAGA! Elementy oświetlenia dekoracyjnego spełniać muszą normę min. IP 44. b) dokonaniu podłączenia do sieci oświetlenia ulicznego polegającego na odpowiednim wyprowadzeniu z tabliczek bezpiecznikowych przewodów zasilających i zabudowie na słupach oświetleniowych gniazd hermetycznych w uzgodnieniu i przy akceptacji właściciela sieci, c) montażu elementów oświetlenia dekoracyjnego w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w umowie, d) utrzymaniu w stałej sprawności technicznej całości oświetlenia dekoracyjnego, e) demontażu elementów oświetlenia dekoracyjnego w terminach zgodnych z zapisami zawartymi w umowie, f) przechowywaniu zdemontowanych elementów wystroju w okresie pomiędzy świętami, ich przegląd i usunięcie wad i usterek przed ponownym zawieszeniem. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! Przed złożeniem oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Kontakt telefoniczny w sprawie wizji lokalnej: - Piotr Machura - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej, tel. (32) 39 33 664, - Krzysztof Czarnecki - Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej, tel. (32) 39 33 647, - Piotr Ochman - Inspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej, tel. (32) 39 33 681

CPV: 45316000-5

Dokument nr: 621199-N-2018, BZP.271.54.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.tarnowskiegory.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub osobiście.
Adres:
Urząd Miejski, Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 26

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-05, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-02-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie: co najmniej 3 zamówienia polegające na dostawie i montażu iluminacji świątecznych złożonych z co najmniej 100 niezależnych elementów świetlnych o wartości min. 50.000,00 zł brutto każde. (Przyjmuje się, że niezależnym elementem świetlnym jest np.: 1 szt. ozdoby nalatarniowej, 1 szt. choinki, 1 szt. ozdobienia drzewka, 1 szt. ozdoby typu bombka, prezent itp., 1 kpl. girlandy, sopli, kurtyny) 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych na stanowisku dozoru; b) co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych na stanowisku eksploatacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. 2) wykaz dostaw wykonywanych/wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - Załącznik nr 5 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone w punkcie 3.3.1). UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SIWZ (wymagania w tym zakresie zostały określone w punkcie 3.3.2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp): a) opisy techniczne wraz z fotografiami, wizualizacjami poszczególnych elementów wystroju świątecznego oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane elementy świetlne spełniają normę min. IP 44.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ); 2) Formularz Oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 3) Dokumenty innych podmiotów dotyczących oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (np. pisemne zobowiązanie innego podmiotu); 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 5) Dowód wniesienia wadium; 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wskazanego w pkt 2.2.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
skrócenie czasu usunięcia awarii lub usterki 10,00
podwyższenie wysokości kary umownej za zwłokę w montażu oraz demontażu oświetlenia 15,00
podwyższenie wysokości kary umownej za każdorazowe opóźnienie w usunięciu awarii lub usterki 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.