Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw

Przedmiot:

Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw

Data zamieszczenia: 2018-09-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chrzanów - Urząd Miejski w Chrzanowie
ul. Aleja Henryka 20
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. 327585101, faks 0326233786
zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw: zadanie 1) na placach zabaw na oś. Kąty i oś. Stara Huta, zadanie 2) na placach zabaw na oś. Niepodległości, w Parku Miejskim, przy ul. Partyzantów i w Okradziejówce, zadanie 3) na placu zabaw w Płazie
Przedmiotem zamówienia jest Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw: zadanie 1) na placach zabaw na oś. Kąty i oś. Stara Huta: a) Plac zabaw na osiedlu Kąty przy ulicy Fałata, b) Plac zabaw na osiedlu Stara Huta przy ulicy Oświęcimskiej, Zadanie 2) na placach zabaw na oś. Niepodległości, w Parku Miejskim, przy ul. Partyzantów i w Okradziejówce: a) Plac zabaw na osiedlu Niepodległości przy ulicy Niepodległości, b) Plac zabaw w Parku Miejskim, c) Plac zabaw przy ul. Partyzantów, d) Plac zabaw w Okradziejówce przy ulicy Mostowej, Zadanie 3) na placu zabaw w Płazie przy ulicy Fredry: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a, 1b, 1c do SIWZ (dokumentacja projektowa). Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do posiadania - przez okres co najmniej realizacji zamówienia (tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu określonego w rozdz. VIII SIWZ) - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: dla zadania nr 1 - 50.000 zł, dla zadania nr 2 - 30.000 zł, dla zadania nr 3 - 90.000 zł. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie oc na sumę gwarancyjną nie niższą niż suma wysokości ubezpieczenia oc wskazana dla poszczególnej części zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw na placach zabaw na oś. Kąty i oś. Stara Huta:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Plac zabaw na osiedlu Kąty przy ulicy Fałata: Dostawa i montaż urządzenia zabawowego sprawnościowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej zgodnie z normą PN-EN 1177 w strefie bezpieczeństwa urządzenia: Urządzenie zabawowe musi składać się z: podestu trójkątnego - 1 szt., sieci linowej - 2 szt., poprzeczki - 8 szt., drabinki podniebnej - 1 szt., drążka gimnastycznego- 1 szt., kółka gimnastyczne - 1 szt., zjeżdżalnia - 1 szt., wejściówki mieszanej - 2 szt., wejście łukowe - 1 szt., Materiały: słupy nośne wykonane z rury stalowej okrągłej 114 mm, osadzone bezpośrednio w gruncie, kolor niebieski, podesty z powierzchnia antypoślizgową, ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, liny polipropylenowe 16-18 mm z rdzeniem stalowym, odporne na wandalizm i UV, wszystkie łączniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Montaż urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej zgodnie z, przedmiarem robót, STWiOR, normą PN-EN 1177, zasadami wiedzy technicznej i Prawem budowlanym. b) Plac zabaw na osiedlu Stara Huta przy ulicy Oświęcimskiej Dostawa i montaż urządzenia zabawowego sprawnościowego - 1 szt. Urządzenie musi składać się z elementów: - tunelu linowego, ścianki wspinaczkowej, drabinki, sieci linowej, zjeżdżalni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych okrągłych 114 mm ocynkowanej i malowanej proszkowo, daszki i zabezpieczenia z płyt HDPE, podest antypoślizgowy, ślizg zjeżdżalni z blachy nierdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać Certyfikat zgodności z aktualna normą PN-EN 1176 : 2009 (wszystkie części), wydany przez akredytowana jednostkę do spraw certyfikacji. Wyżej opisane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, które określają wymiary minimum oraz technologię wykonania urządzeń. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów: - ilość elementów o określonej funkcjonalności - wielkości (podane w STWiOR wysokość i szerokość elementów urządzeń, są wymiarami minimalnymi jakie musza posiadać zestawy zabawowe i urządzenia), - wysokiej jakości rozwiązań materiałowych, gwarantujących pomyślną realizację minimalnej pięcioletniej wytrzymałości obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań takich jak: sklejka, brak kotew ocynkowanych, tworzyw sztucznych o niższym standardzie od HDPE. Wszystkie urządzenia metalowe oraz inne elementy metalowe powinny być ocynkowane, a elementy przeznaczone do chwytania dodatkowo malowane proszkowo. Sposób montażu zgodny ze specyfikacją producenta. Montaż urządzeń musi być wykonany przez wykwalifikowanych pracowników. Farby i środki konserwujące stosowane do produkcji elementów powinny posiadać stosowne atesty. Grubość warstwy amortyzującej nawierzchni bezpiecznej musi być zgodna (w strefie bezpieczeństwa) z wysokością swobodnego upadku danego urządzenia. Dostawca urządzeń powinien przekazać Inwestorowi w szczególności: - informację identyfikująca producenta, dokumentacje techniczną, w której wskazany będzie sposób wyprodukowania urządzeń lub nawierzchni, zawierającą informacje o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listę zalecanych części zamiennych, - instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, - instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji, - certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 lub deklaracje zgodności (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Każde urządzenie powinno posiadać kartę techniczną wykonania i montażu oraz konserwacji. Komplet powyższych kart po dokonaniu montażu należy przekazać Inwestorowi. Wszystkie montowane elementy powinny być wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1177) oraz opracowanymi przez producenta wytycznymi montażu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabawna placach zabaw na oś. Niepodległości, w Parku Miejskim, przy ul. Partyzantów i w Okradziejówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Plac zabaw na osiedlu Niepodległości przy ulicy Niepodległości: Dostawa i montaż piaskownicy z siedziskami - 1 szt. Piaskownica sześciokątna wykonana z drewna, impregnowanego próżniowo - ciśnieniowo w kolorze oliwkowym z 6 siedziskami wykonanymi z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE). b) Plac zabaw w Parku Miejskim Dostawa i montaż korpusu bujaka łoś - 1 szt. Konstrukcja wykonana z HDPE. Montaż bujaka na istniejącej podstawie zamontowanej w nawierzchni bezpiecznej. c) Plac zabaw przy ul. Partyzantów Dostawa i montaż nw. urządzeń zabawowych: - piaskownica z siedziskami - 1 szt. Piaskownica sześciokątna wykonana z drewna, impregnowanego próżniowo - ciśnieniowo w kolorze oliwkowym z 6 siedziskami wykonanymi z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), - sprężynowiec deska windsurfingowa - 1 szt. Konstrukcja osadzona na metalowej sprężynie stalowej 160 x 20 mm, elementy stalowe wykonane z rury stalowej okrągłej 42 i 33 mm, blachy 6-8 mm, kątownik 50x50 i ceownika 100 x 50mm, panele z polietylenu wysokociśnieniowego. Montaż na metalowej podstawie, - karuzela Twister - 1 szt. Konstrukcja z rur stalowych okrągłych, podest karuzeli z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) antypoślizgowy, mechanizm karuzeli ułożyskowany - walec - 1 szt. Elementy nośne wykonane z profilu prostokątnego, płaszcz bębna stalowy połączony z łożyskowanym wałem, mechanizm obrotowy na łożyskach tocznych zamkniętych. - Podwójny bujak na sprężynie - 1 szt. Konstrukcja osadzona na metalowej sprężynie stalowej, elementy konstrukcyjne rury okrągłe, siedziska wykonane z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE). Elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. d) Plac zabaw w Okradziejówce przy ulicy Mostowej Dostawa i montaż huśtawki podwójnej metalowej z siedziskami typu ,,Koszyk" - 1szt. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej okrągłej 88 mm, formatki z polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE), łączniki, zaślepki odporne na warunki atmosferyczne, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Montaż urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, przedmiarem robót, STWiOR, normą PN-EN 1177, Prawem budowlanym. Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać Certyfikat zgodności z aktualna normą PN-EN 1176 : 2009 (wszystkie części), wydany przez akredytowana jednostkę do spraw certyfikacji. Wyżej opisane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, które określają wymiary minimum oraz technologię wykonania urządzeń. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów: - ilość elementów o określonej funkcjonalności - wielkości (podane w STWiOR wysokość i szerokość elementów urządzeń, są wymiarami minimalnymi jakie musza posiadać zestawy zabawowe i urządzenia), - wysokiej jakości rozwiązań materiałowych, gwarantujących pomyślną realizację minimalnej pięcioletniej wytrzymałości obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań takich jak: sklejka, brak kotew ocynkowanych, tworzyw sztucznych o niższym standardzie od HDPE. Wszystkie urządzenia metalowe oraz inne elementy metalowe powinny być ocynkowane, a elementy przeznaczone do chwytania dodatkowo malowane proszkowo. Sposób montażu zgodny ze specyfikacją producenta. Montaż urządzeń musi być wykonany przez wykwalifikowanych pracowników. Farby i środki konserwujące stosowane do produkcji elementów powinny posiadać stosowne atesty. Grubość warstwy amortyzującej nawierzchni bezpiecznej musi być zgodna (w strefie bezpieczeństwa) z wysokością swobodnego upadku danego urządzenia. Dostawca urządzeń powinien przekazać Inwestorowi w szczególności: - informację identyfikująca producenta, dokumentacje techniczną, w której wskazany będzie sposób wyprodukowania urządzeń lub nawierzchni, zawierającą informacje o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listę zalecanych części zamiennych, - instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, - instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji, - certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 lub deklaracje zgodności (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Każde urządzenie powinno posiadać kartę techniczną wykonania i montażu oraz konserwacji. Komplet powyższych kart po dokonaniu montażu należy przekazać Inwestorowi. Wszystkie montowane elementy powinny być wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1177) oraz opracowanymi przez producenta wytycznymi montażu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wymiana urządzeń i doposażenie placów zabaw na placu zabaw w Płazie przy ulicy Fredry
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż urządzenia zabawowego wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni syntetycznej wylewanej. Zestaw zabawowy metalowy składa się z: zjeżdżalni, tunelu linowego skośnego, zjazdu strażackiego, ścianki wspinaczkowej pochyłej, układu wspinaczkowego. Ścianki (zabezpieczenia) podesty, wykonane z płyt HDPE, liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o grubości 16mm, słupy konstrukcyjne z rury stalowej fi 114 mm ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Montaż urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wylewanej zgodnie z, przedmiarem robót, STWiOR, normą PN-EN 1177, Prawem budowlanym. Kolor nawierzchni pomarańczowy. Wszystkie urządzenia zabawowe powinny posiadać Certyfikat zgodności z aktualna normą PN-EN 1176 : 2009 (wszystkie części), wydany przez akredytowana jednostkę do spraw certyfikacji. Wyżej opisane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi, które określają wymiary minimum oraz technologię wykonania urządzeń. Wykonawca może zastosować urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów: - ilość elementów o określonej funkcjonalności - wielkości (podane w STWiOR wysokość i szerokość elementów urządzeń, są wymiarami minimalnymi jakie musza posiadać zestawy zabawowe i urządzenia), - wysokiej jakości rozwiązań materiałowych, gwarantujących pomyślną realizację minimalnej pięcioletniej wytrzymałości obiektu. Nie dopuszcza się rozwiązań takich jak: sklejka, brak kotew ocynkowanych, tworzyw sztucznych o niższym standardzie od HDPE. Wszystkie urządzenia metalowe oraz inne elementy metalowe powinny być ocynkowane, a elementy przeznaczone do chwytania dodatkowo malowane proszkowo. Sposób montażu zgodny ze specyfikacją producenta. Montaż urządzeń musi być wykonany przez wykwalifikowanych pracowników. Farby i środki konserwujące stosowane do produkcji elementów powinny posiadać stosowne atesty. Grubość warstwy amortyzującej nawierzchni bezpiecznej musi być zgodna (w strefie bezpieczeństwa) z wysokością swobodnego upadku danego urządzenia. Dostawca urządzeń powinien przekazać Inwestorowi w szczególności: - informację identyfikująca producenta, dokumentacje techniczną, w której wskazany będzie sposób wyprodukowania urządzeń lub nawierzchni, zawierającą informacje o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach i listę zalecanych części zamiennych, - instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu, - instrukcje obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami, zasadach kontroli i konserwacji, - certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność urządzeń z normami PN-EN 1176 lub PN-EN 1177 lub deklaracje zgodności (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Każde urządzenie powinno posiadać kartę techniczną wykonania i montażu oraz konserwacji. Komplet powyższych kart po dokonaniu montażu należy przekazać Inwestorowi. Wszystkie montowane elementy powinny być wykonane i zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi placów zabaw (PN-EN 1176-1 do 1176-7, PN-EN 1177) oraz opracowanymi przez producenta wytycznymi montażu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37535200-9, 45000000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-07
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45112723-9,37535200-9,45000000-7

Dokument nr: 621466-N-2018, ZP.271.53.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / zamówienia publiczne)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, przesyłka kurierska
Adres:
Urząd Miejski w Chrzanowie Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów pok. nr 1 (Dziennik Podawczy)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-07

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą: a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - dla zadania nr 1 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, doposażeniu placu zabaw polegającym na montażu urządzeń zabawowych o wartości co najmniej 60.000,00 zł. - dla zadania nr 2 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, doposażeniu placu zabaw polegającym na montażu urządzeń zabawowych o wartości co najmniej 30.000,00 zł. - dla zadania nr 3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, doposażeniu placu zabaw polegającym na montażu urządzeń zabawowych o wartości co najmniej 90.000,00 zł. oraz wykonaniu nawierzchni bezpiecznej syntetycznej wylewanej na powierzchni co najmniej 80m2. b) dysponowanie co najmniej następującymi osobami: - dla zadania nr 1 - Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dla zadania nr 2 - Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - dla zadania nr 3 - Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza dysponowanie 1 osobą dla wszystkich zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym rozdziale w pkt 1). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 2) Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby. Przepis pkt 3) stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 3 do SIWZ); 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca dołącza: a) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym opracowany na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ,). W przypadku składania ofert na kilka części, formularz oferty należy złożyć na każdą część oddzielnie, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - tylko w przypadku, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego (załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdz. XVI pkt 4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 6 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 poz. 798) co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty; pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie; pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.