Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia zewnętrznego - wodnego placu zabaw

Przedmiot:

Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia zewnętrznego - wodnego placu zabaw

Data zamieszczenia: 2018-09-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
powiat: gostyński
tel. 655 711 111, faks 655 711 111
pzp@krobia.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Krobia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LOKALNE CENTRUM POPULARYZACJI NAUKI EDUKACJI I INNOWACJI W KROBI ETAP IV
Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż urządzeń wyposażenia zewnętrznego - wodnego placu zabaw przy budynku Lokalnego Centrum Popularyzacji, Nauki, Edukacji i Innowacji w Krobi przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi. UWAGA: teren zostanie przygotowany pod montaż urządzeń przez Zamawiającego. (Zamawiający wykona wzmocnienie gruntu pod urządzenia, przyłącze wody do placu, roboty ziemne, utwardzenie terenu i drenaż, fundamenty i stopy fundamentowe). Przedmiot zamówienia: Pompa ciśnieniowa (podłączona do sieci) wraz z podstawą, podestem - 1szt., Rynny (kanały wodne) - 5 szt., Stół przepływowy (imitacja rzeki) z ruchomymi przegrodami - 1szt., Zbiorniki na wodę ( w tym pod "śrubę Archimedesa") - 4 szt., "Koło perskie" - 1 szt., Koło wodne / młyńskie - 1 szt., "Śruba Archimedesa"- 1 szt. oraz montaż urządzeń. Zestawienie urządzeń zawiera załącznik A do przedmiotu zamówienia. - wszystkie urządzenia muszą stanowić funkcjonalną całość, jako wodny plac doświadczeń i zabawy, dostosowany parametrami i względami bezpieczeństwa dla dzieci od 5 roku życia (potwierdzone atestem/certyfikatem). Kolejność zastosowania poszczególnych urządzeń tj. zaprojektowanie i montaż całego ciągu, leży po stronie Wykonawcy. Obieg wody jest grawitacyjny oraz z wykorzystaniem wskazanych urządzeń, - wszystkie urządzenia muszą być trwale związane z gruntem. Wykonawca wskazuje konkretne miejsca i sposób mocowań fundamentowych, - szerokość strefy bezpieczeństwa wodnego placu zabaw wynosi 4,8 mb, - wszystkie urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą muszą być wykonane ze stali nierdzewnej (wyjątek: opisany wyżej przypadek pompy wodnej oraz możliwość zastosowania betonowego zbiornika na wodę). W sytuacji elementów wsporczych dopuszcza się zastosowanie drewna o bardzo dobrych parametrach jakościowych (np. akacja, dąb), gwarantujących odpowiednią trwałość, - minimalna łączna długość ciągu funkcjonalnego wszystkich wyszczególnionych urządzeń wodnych nie może być krótsza niż 16 mb, natomiast długość strefy bezpieczeństwa nie powinna przekroczyć 25 mb, - poszczególne urządzenia mają specyfikację techniczną oraz wymagane atesty/certyfikaty wymagane dla dziecięcych placów zabaw, - wysokość urządzeń powinna zapewniać swobodny dostęp dzieci. Wysokość najwyżej położonej regulowanej ręcznie przegrody (rynny, zbiornika) nie powinna przekroczyć 100 cm od gruntu. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi i gwarancje producentów w języku polskim. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany "bez zastrzeżeń" przez Zamawiającego i Wykonawcę będzie podstawą wystawienia faktury. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Faktura będzie wystawiona nie wcześniej niż 2 stycznia 2019r. Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania musi wynosić minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

CPV: 37535200-9,37530000-2

Dokument nr: 622088-N-2018, WO.271.75.2018.ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://krobia.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą za pokwitowaniem odbioru na adres zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez zamawiającego.
Adres:
Siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia), w Biurze Obsługi Klienta - parter.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-05, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż:jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 250.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: NIE DOTYCZY
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 250 000,00zł (UWAGA: W SYTUACJI, GDY FAKT OPŁACENIA POLISY NIE WYNIKA Z SAMEJ TREŚCI POLISY NALEŻY DOŁĄCZYĆ INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OPŁACENIE POLISY)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (PEŁNOMOCNICTWO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY, O ILE NIE WYNIKA Z INNYCH DOKUMENTÓW ZAŁĄCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ). PEŁNOMOCNICTWA, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII Formularz Ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.