Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2018-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowogard
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
Tel. +48 91 39 26 200 ,201 Fax +48 91 39 26 206
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. zakres prac obejmuje:
1) dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej,
2) dostawa i montaż nowych elementów małej architektury,
3) uzupełnienie trawnika 60m2
4) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.2. Szczegółowy opis zamówienia i zakres prac określa załączony projekt budowlany oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Poszczególne rozwiązania opisano w dokumentacji i na rysunkach.
Ilekroć w opisie podano producenta oznacza to, że wymaga się zachowania równoważności
parametrów funkcji urządzenia, jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych,
bezpieczeństwa i gwarancji zgodnych z elementami wskazanymi w dokumentacji.
Oznacza to możliwość wyboru dowolnego producenta lub dostawcy z zachowaniem powyższych
wymogów.

Dokument nr: IiR.7015.62.2018.PS

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert następuje przez komisje w sposób jawny i odbędzie się w dniu 18.10.2018 r. o godz.
12:10. w sali obrad Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 18.10.2018 r. do godz. 12:00
w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsługi Interesanta, pok.
Nr 5 z adnotacją:
,,Oferta na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie". Nie otwierać
przed 18.10.2018 r. godz. 12:00"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania umowy,

Wymagania:
3.3. W cenie oferty należy uwzględnić coroczny bezpłatny przegląd serwisowy w okresie
gwarancyjnym oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3.4. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu i dokonanie pomiarów
kontrolnych.
3.5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem wykonawca zobowiązany jest
okazać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z obowiązującą
normą lub aprobatą techniczną do zastosowanych materiałów.
5. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
1
6. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena
7. Warunki płatności:
Płatność za wykonanie prac nastąpi jednorazowo po zakończeniu przedmiotu zamówienia i pozytywnym
odbiorze przez zamawiającego.
8. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty
składania ofert),
- karty katalogowe proponowanych urządzeń wraz ze wskazaniem poszczególnych materiałów z
jakich wykonane są urządzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawcę z którym
Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że Wykonawca
jest nierzetelny lub nie wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.

Kontakt:
2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Pamela Springer - Wydział Inwestycji i Remontów, tel. 91 39 26 240.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.