Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont: klatki schodowej, schodów

Przedmiot:

Remont: klatki schodowej, schodów

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Moniuszki 3
58-300 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel 74/66-66-646 lub 504-083-696
sidom@sidom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1141819
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont: klatki schodowej, schodów przed wejściem, przedsionka od strony ul. Moniuszki oraz od strony podwórka, piwnicy w częściach wspólnych w tym wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej, schodów przed wejściem, przedsionka od strony ul. Moniuszki oraz od strony podwórka, piwnicy w częściach wspólnych w tym wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu w ramach projektu:
"Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Moniuszki 18 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny oraz poprawę jakości życia mieszkańców."
Cel zamówienia
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez wykonanie remontu części wspólnej budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu
Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje:
Remont klatki schodowej, w tym:
a) wykonanie nowych balustrad schodowych
b) remont stolarki drzwiowej
c) remont przedsionka od strony podwórka
d) remont ścian klatki schodowej
e) remont nawierzchni podłogowej
2. Remont schodów przed wejściem
3. Remont przedsionka od strony ul. Moniuszki oraz od strony podwórka
4. Remont piwnicy w częściach wspólnych w tym wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne
Szczegółowy zakres prac do wykonania przez Oferenta ujęty jest w przedmiarze prac stanowiącym załącznik do przedmiotowego zapytania ofertowego.
Oferent zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zachowaniem przepisów BHP.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1141819

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w terminie w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych lub przesłać w formie elektronicznej na adres email: sidom@sidom.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 23.10.2018 r. o godz. 12:00.
3. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Ofertę, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką oraz adresem Oferenta. Koperta powinna być zaadresowana na: SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych
oraz powinna zawierać następujący opis:
"Remont: klatki schodowej, schodów przed wejściem, przedsionka od strony ul. Moniuszki oraz od strony podwórka, piwnicy w częściach wspólnych w tym wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne w budynku mieszkalnym przy ul. Stanisława Moniuszki nr 18 w Wałbrzychu"
5. Oferta, która wpłynie po podanym powyżej terminie nie będzie uwzględniona w dalszym postępowaniu.
6. Termin otwarcia ofert: w dniu: 23.10.2018 r. o godz. 13:00. w siedzibie SIDOM Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Moniuszki 3, 58-300 Wałbrzych
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć załączniki wymienione w dalszej części zamówienia.
2. Oferty złożone na druku innym niż w/w oraz złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia Oferent zobowiązany jest wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Przedmiotowy warunek zostanie spełniony jeżeli Oferent do oferty załączy swój REGON oraz wpis do działalności gospodarczej.
Wiedza i doświadczenie
W celu spełniania warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Oferent musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 6 w formularza ofertowego.
Potencjał techniczny
W celu spełniania warunku Oferent oświadczy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 14 w formularza ofertowego.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji zadania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą, która będzie pełnić rolę kierownika budowy/robót budowlanych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w wymaganej specjalności o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze jak w przedmiocie zamówienia.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 7 w formularza ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełniania przedmiotowego warunku Oferent:
1. przedstawi dokument potwierdzający, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł
2. oświadczam, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotowego zamówienia.
Za spełnienie warunku uznaje się: złożenie kserokopii potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł oraz wypełnienie oświadczenia zawartego w punkcie 15 formularza ofertowego.
Dodatkowe warunki
Warunek złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy o wykonanie robót budowanych objętych niniejszym zamówieniem.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 16 w formularza ofertowego.
Warunek złożenia oświadczenia dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Warunek uznaje się za spełniony na podstawie wypełnionego oświadczenia zawartego w punkcie 17 formularza ofertowego.
Oferent dokonuje wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu jej zawarcia.
Dopuszczalne formy zabezpieczenia:
1) w pieniądzu,
2) w postaci gwarancji ubezpieczeniowej,
3) weksel własny in blanco + deklaracja wekslowa
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umownych odnoszących się do oferty w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, temperatury zewnętrzne uniemożliwiające wykonywanie prac. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których warunki te występowały.
B. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia konieczności uzyskania dodatkowych zgód, pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do dalszego wykonywania prac, których konieczności uzyskania nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość wydłużenia terminu wykonania prac na pisemną prośbę wykonawcy, o ilość dni, w których wykonawca oczekiwał na wydanie stosownych dokumentów od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
C. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia prac nie przewidzianych w Zapytaniu Ofertowym, których nie można było przewidzieć przed terminem złożenia oferty, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy o w/w prace pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
D. Zmiana zakresu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres i / lub sposób wykonania przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. W przypadku wystąpienia powyższych czynników istnieje możliwość zwiększenia zakresu umowy pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia określonej w umowie.
E. Jeżeli wartość zmian jest mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy.
F. Zmiana terminu wykonania zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
G. Jeżeli zmiany nie są istotne
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Formularz ofertowy
- Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania
- Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązania osobowego
- REGON
- wpis do działalności gospodarczej
- kserokopia potwierdzonej za zgodność opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i odpowiadające im wagi:
Kryterium / Waga:
1. Cena - 90 % (90% = 90,00 pkt)
2. Okres gwarancji - 10 % ( 10% = 10,00 pkt)
Kryterium 1 - cena
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
P = (A : B) x 90 pkt
gdzie:
P - oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
A - oznacza najniższą cenę spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
B - oznacza cenę oferty analizowanej
Kryterium 2 - okres gwarancji
Oceniane oferty otrzymają punkty według poniższego wzoru:
GP = (C : D) x 10 pkt
gdzie:
P - oznacza ilość punktów oferty analizowanej w kryterium cena
C - oznacza okres gwarancji zaoferowany w analizowanej ofercie
D - oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji z pośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie warunki określone w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą łączną ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów - kryterium rozstrzygającym będzie najniższa cena brutto.
Wykluczenia
Z postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy:
- nie spełnią któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu
- których oferty zostaną odrzucone z przyczyn wskazanych w zapytaniu ofertowym
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. STANISŁAWA MONIUSZKI 18 W WAŁBRZYCHU
Adres
Stanisława Moniuszki 3
58-300 Wałbrzych
dolnośląskie , wałbrzych
Numer telefonu
746666646
Fax
746659873
NIP
8862701199
Tytuł projektu
Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Stanisława Moniuszki 18 w Wałbrzychu-projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców
Numer projektu
RPDS.06.03.04-02-0064/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Sidor
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel 74/66-66-646 lub 504-083-696 lub e-mailowo msidor@sidom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.