Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Odbudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2018-10-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zakrzówek
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
powiat: kraśnicki
tel. 818 215 002, faks 818 215 002
gmina@zakrzowek.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zakrzówek
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odbudowa drogi gminnej nr 108356 L od km 1+288 do km 2+203 w miejscowości Sulów i Góry, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r
3.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Odbudowa drogi gminnej nr 108356 L od km 1+288 do km 2+203 w miejscowościach Sulów i Góry, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r." w następującym zakresie: 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 915 mb, 2. Przełomy: ? Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 177,50 m2, ? Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 177,50 m2, ? Podbudowa z kruszywa łamanego 0/60 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 177,50 m2, 3. Roboty nawierzchniowe: ? Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej - 4717,00 m2, ? Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 4717,00 m2, ? Skropienie nawierzchni drogowej emulsją - 4684,80 m2, ? Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/16 mm (AC 16W), warstwa wiążąca o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 4684,80 m2, ? Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC 11S), warstwa ścieralna o grubości 4 cm po zagęszczeniu - 4575,00 m2, 4. Roboty wykończeniowe: ? Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku, roboty ziemne pod pobocza (dowóz gruntu w zakresie Wykonawcy) - 274,50 m3 ? Wykonanie utwardzenia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - obustronne wykonanie pobocza o szer. 0,75 m, gr. po zagęszczeniu 10 cm - 1372,50 m 2, 5. Elementy bezpieczeństwa: ? Pionowe znaki drogowe - rozebranie słupków do znaków - 11 szt. ? Pionowe znaki drogowe - zdjęcie tarcz znaków i drogowskazów - 16 szt. ? Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 50 - 14 szt. ? Znaki drogowe - 15 szt. (B-20, G-1a, G-1b, G-1c, A-10, 2x D-15, 2x D-42, 2x D-43, 2x E17a, ,,Góry", 2 x E-18a "Góry" ? Oznakowanie poziome - linia P-12 wraz z napisem ,,STOP" (dwukrotne malowane grubowarstwowe) 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym stanowiącym Załącznik Nr 1do SIWZ. 3.3 Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt 3.1 SIWZ oraz w § 1 umowy: tzw. pracownicy fizyczni oraz operatorzy sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej oraz osoby kierującej budową), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności

CPV: 45233220-7,45100000-8,45200000-9

Dokument nr: 633435-N-2018, ZP.271.70.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=311

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
23-213 Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-23, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie są wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie są wymagane.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 7 i 20 SIWZ. 2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym metodą kalkulacji uproszczonej. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych ( dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 5. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie wstępne potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) - wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Oferowana cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.