Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wspólny zakup energii czynnej

Przedmiot:

Wspólny zakup energii czynnej

Data zamieszczenia: 2018-10-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Augustów
16-300 Augustów
powiat: augustowski
Tel.: +48 876434210, Faks: +48 876434211
zp@urzad.augustow.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Augustów
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wspólny zakup energii czynnej dla Urzędu Miejskiego w Augustowie, jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów

Numer referencyjny: ZP.271.24.2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
II.2.4)Opis zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasto Augustów oraz innych podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

2.3 Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 poz. 220 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

2.4 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do jednostek wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiającym w postępowaniu jest Gmina Miasto Augustów, która zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017., poz. 1579 j.t.) działa w imieniu własnym i na własną rzecz oraz w imieniu i na rzecz podmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.5 Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana powyżej oraz w załączniku nr 2 stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w Załączniku nr 2, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w załączniku nr 1 w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE końcowych dla poszczególnych Odbiorców końcowych, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE.

Poszczególni Odbiorcy końcowi uprawnieni są do zmiany postanowień zawartej umowy sprzedaży w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. W takiej sytuacji strony umowy podpiszą aneks do umowy, zaś rozliczenia dokonywane będą w oparciu o wskazane w ofercie Wykonawcy ceny jednostkowe, właściwe dla zmienionej grupy taryfowej.

Zmiany, o których mowa nie mogą powodować przekroczenia maksymalnej wartości umowy przyjętej oferty.

2.6 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:

21 punktów odbioru energii - w taryfie C 11

1 punkt odbioru energii - w taryfie C 21

77 punktów odbioru energii - w taryfie C 12b

2 punkty odbioru energii - w taryfie C 12a

1 punkt odbioru energii - w taryfie C 22a

1 punkt odbioru energii - w taryfie C 23

33 punkty odbioru energii - w taryfie G 11

2.7 Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy wynosi: 10 448 657 kWh

1/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 11 w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa całodobowa: 675 144 kWh

2/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 21 w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa całodobowa: 461 492 kWh

3/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie G 11 w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa całodobowa: 60 840 kWh

4/ Szacunk. zużycie energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 12b w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa dzienna: 2 772 756 kWh

-- strefa nocna: 4 929 348 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 12a w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa dzienna: 4 740 kWh, strefa nocna: 3 364 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 22b w latach 2019-2022 wynosi:

-- strefa dzienna 112 960 kWh, strefa nocna: 300 576 kWh

5/ Szacunk. zuż. energii [kWh] na cele odbiorców w taryfie C 23 w latach 2019-2022 - trzystrefowa: 1 127 437.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury "odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium o wartości 100 000,00 PLN.

3. Termin z sekcji IV.2.6) liczy się zgodnie z 114 Kc - miesiąc liczy się za dni 30.

CPV: 09100000

Dokument nr: 438359-2018, ZP.271.24.2018

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, pokój nr 25-sekretariat.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.augustow.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2018

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miasto Augustów
790670817
16-300 Augustów
Augustów
16-300
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Wojtuszko
Tel.: +48 876434210
E-mail: zp@urzad.augustow.pl
Faks: +48 876434211
Kod NUTS: PL84

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.