Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-10-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
ul. Bernardyńska 24
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14 6883100, faks 14 6883115
zdik@zdik.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowie
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowie" 2) Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania (części zamówienia): a) Zadanie nr 1 obejmuje: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Gładysza"; b) Zadanie nr 2 obejmuje: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Prusa"; 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdego zadania znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4) Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych zadań został określony w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót (będących materiałem pomocniczym do wyceny zadania), stanowiących załączniki nr 2 do SIWZ. 5) Zamawiający wymaga udzielenia (dotyczy każdego zadania): a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia, b) minimum 3 lata rękojmi na wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ. 6) Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych; b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 7) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie. 8) Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi

Część nr: 1 Nazwa: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Gładysza"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 obejmuje: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Gładysza". 1. Zadanie polegać będzie między innymi na: 1) budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na ul. Gładysza z przyłączeniem do szafy oświetleniowej na ul. Świętojańskiej, 2) przygotowaniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizację w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi i parkingu dla ruchu pojazdów i pieszych, 3) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej papierowej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 4) odtworzeniu po zakończeniu robót nawierzchni z płyt betonowych, terenów zielonych (zieleńców, trawników), poboczy z kruszywa oraz oznakowania pionowego i poziomego, 5) wykonaniu robót porządkowych. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacja projektową, b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów. 3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych. 4. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 6. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Materiał pochodzący z rozbiórek jest własnością Zamawiającego. Koszt palet, załadunku, transportu, wyładunku i przekazania należy wliczyć w cenę oferty: 1) Galanterię betonową nadającą się do ponownego wbudowania, np. krawężniki uliczne, obrzeża betonowe, kostkę brukową i inne należy ułożyć na paletach oraz zafoliować. Tak przygotowany materiał Wykonawca przewiezie i przekaże do bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody PZ przekazania materiałów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie 5 dni od dnia wystawienia. 2) Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaże do utylizacji. Wykonawca przekaże karty przekazania odpadów Zamawiającemu i odbiorcy odpadów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie 5 dni od dnia wystawienia. 3) Gruz oraz ziemię należy wywieźć i przekazać odbiorcy posiadającemu pozwolenie na zagospodarowanie tych odpadów. 4) Elementy nienadające się do dalszego wykorzystania, zakwalifikowane jako złom, przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Koszt załadowania, wyładowania i transportu złomu do punktu skupu ponosi Wykonawca. Dowód potwierdzający przekazanie złomu powinien być wystawiony na Gminę Miasta Tarnowa - 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2, NIP 873-10-11-086. Potwierdzenie przekazania złomu należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie dwóch dni roboczych od daty wystawienia przez punkt skupu. 8. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty. 9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność kierownika budowy na terenie budowy w trakcie realizacji robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45111200-0, 45100000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (stawka brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane 30,00
Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY w specjalności elektrycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Prusa"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 obejmuje: ,,Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Prusa". 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Prusa w okolicy wiaty przystankowej. Zadanie polegać będzie między innymi na: 1) Budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia kablem YAKXS 4x35mm2 o dł. ok. 30m, 2) Montażu fundamentów prefabrykatów F-150/200 pod słupy oświetleniowe w ilości 2 szt., 3) Montażu dwóch słupów oświetleniowych: o pierwszy słup oświetleniowy dla dwóch opraw oświetleniowych o wys. 8m - montaż oprawy w kierunku drogi na wys. 8m na wysięgniku, montaż drugiej oprawy na wys. 7m na wysięgniku w kierunku bloku mieszkalnego, o drugi słup oświetleniowy dla jednej oprawy o wys. 8m - montaż oprawy w kierunku drogi na wys. 8m na wysięgniku, 4) Montażu trzech opraw LED oświetleniowych na słupach oświetleniowych SCHREDER AMPERA MIDI 32 LED o mocy 36W, 5) Ułożeniu rury ochronnej dwudzielnej AROT 110 na skrzyżowania z istniejącymi mediami oraz wjazdami do posesji, 6) Ułożeniu rury ochronnej dwudzielnej AROT 110 dla oświetlenia wiaty przystankowej, 7) Montażu złącza kablowego niskiego napięcia, 8) wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów i pieszych. 9) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej - papierowej - 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 10) odtworzeniu po zakończeniu robót nawierzchni asfaltowej, terenów zielonych (zieleńców, trawników), poboczy z kruszywa oraz oznakowania pionowego. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Dokumentacją projektową, b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, c) zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla tego typu obiektów. 3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych. 4. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 6. Materiały zamienne mogą być zastosowane jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 7. Materiał pochodzący z rozbiórek jest własnością Zamawiającego. Koszt palet, załadunku, transportu, wyładunku i przekazania należy wliczyć w cenę oferty: 1) Galanterię betonową nadającą się do ponownego wbudowania, np. krawężniki uliczne, obrzeża betonowe, kostkę brukową i inne należy ułożyć na paletach oraz zafoliować. Tak przygotowany materiał Wykonawca przewiezie i przekaże do bazy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowody PZ przekazania materiałów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie 5 dni od dnia wystawienia. 2) Odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i przekaże do utylizacji. Wykonawca przekaże karty przekazania odpadów Zamawiającemu i odbiorcy odpadów wystawione na Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie 5 dni od dnia wystawienia. 3) Zdemontowany istniejący słup oświetleniowy wraz z oprawą należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Tauron. 4) Gruz oraz ziemię należy wywieźć i przekazać odbiorcy posiadającemu pozwolenie na zagospodarowanie tych odpadów. 5) Elementy nienadające się do dalszego wykorzystania, zakwalifikowane jako złom, przekazywane będą do punktu skupu surowców wtórnych. Koszt załadowania, wyładowania i transportu złomu do punktu skupu ponosi Wykonawca. Dowód potwierdzający przekazanie złomu powinien być wystawiony na Gminę Miasta Tarnowa - 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2, NIP 873-10-11-086. Potwierdzenie przekazania złomu należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 w terminie dwóch dni roboczych od daty wystawienia przez punkt skupu. 8. Koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy należy wliczyć w cenę oferty. 9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność kierownika budowy na terenie budowy w trakcie realizacji robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45000000-7, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (stawka brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane 30,00
Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY w specjalności elektrycznej 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45231400-9,45111200-0,45100000-8,45000000-7,45310000-3,45316110-9

Dokument nr: 634520-N-2018, ZDiK.DZ.271.89.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/zdik

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, ul. Bernardyńska 24 33-100 Tarnów, sekretariat - pokój 201, II piętro

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (czyli zakończył i odebrał protokołem częściowym lub końcowym) w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - przy składaniu oferty na zadanie nr 1 minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia zewnętrznego dróg lub ulic lub placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto; - przy składaniu oferty na zadanie nr 2 minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświetlenia zewnętrznego dróg lub ulic lub placów lub parkingów o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto; Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. Uwaga: W przypadku składania oferty na dwa zadania spełnienie przez Wykonawcę warunku doświadczenia określonego dla zadania nr 1 będzie skuteczne dla wykazania spełnienia warunku doświadczenia wskazanego dla zadania nr 2. b) dysponuje lub będzie dysponować: - przy składaniu oferty na zadanie nr 1 minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci elektrycznych/elektroenergetycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy w specjalności elektrycznej; - przy składaniu oferty na zadanie nr 2 minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w powyższej specjalności przy realizacji co najmniej 1 zakończonej roboty polegającej na budowie lub przebudowie sieci elektrycznych/elektroenergetycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy w specjalności elektrycznej; W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca może wykazać dysponowanie tą sama osobą na stanowisko Kierownika Budowy dla wszystkich zadań, na które składa ofertę. W przypadku uprawnień budowlanych zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: - nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz - posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty. Za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna posiadanie doświadczenia i dysponowania osobami według wymagań określonych jak wyżej.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 Pzp zamawiający żąda: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowodów potwierdzających, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (oświadczenia lub dowody wymienione w pkt 1 wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp). 2. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp zamawiający żąda odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z zapisami art. 24 ust. 8 Pzp. 4. W celu wykazania potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp zamawiający żąda: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Uz. z 2017 r. poz. 1785). Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - w związku z tym dokumenty wymienione w pkt 2 i 4 złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego; dokumenty wymienione w pkt 3 wykonawca składa wraz z ofertą - jeżeli dotyczy. 5. W przypadku wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - w związku z tym dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, tj. a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg załącznika do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (spełniających warunek zgodny z SIWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika do SIWZ złoży wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza na wezwanie zamawiającego. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument winien być dołączony do oferty). Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącym załącznik do SIWZ. 7.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2, pkt 3 i pkt 4. 8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III.4 pkt 2, pkt 3 i pkt 4, dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 9. Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 11. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wykonawcy, o których mowa w pkt 9 są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu, jak wykonawcy występujący samodzielnie. Przy ocenie spełniania warunków zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie. 14. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez konsorcjum w przypadku, gdy jeden z członków konsorcjum spełni warunek, bądź warunek zostanie spełniony łącznie. 15. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 16. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) przy złożeniu oferty na zadanie nr 1 - 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), b) przy złożeniu oferty na zadanie nr 2 - 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (stawka brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
Rozszerzenie okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane 30,00
Doświadczenie zawodowe osoby na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY w specjalności elektrycznej 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.