Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PL.2012+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
Al. Ks. J. Poniatowskiego i
03-901 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 781-699-945, tel. 781-699-986
joanna.olkowska@2012plus.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOZENIA OFERTY w postępowaniu na
Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji pomieszczeń PGE Narodowego
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: modernizacja pomieszczeń PGE Narodowego w zakresie określonym w:
> dokumentacji projektowej dla robót elektrycznych - Zadanie 1,
> dokumentacji projektowej dla robót sanitarnych - Zadanie 2.
2.2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty dla obu wyżej wskazanych Zadań lub dla jednego dowolnie wybranego Zadania.

2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy,
b) dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót poza budynkiem PGE Narodowego - Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń na zaplecze budowy,
c) wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
d) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót objętych zamówieniem. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie,
e) poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze

Składanie ofert:
FORMA OFERTY
Wymagana forma złożenia oferty:
Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:
> pisemnie - na adres Zamawiającego,
> faxem - na nr 22 295 90 10,
> pocztą elektroniczną na adres: joanna.olkowska@2012plus.pl
A. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY
Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 3 w terminie do dnia 17 października 2018r, do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
2.3. Zamawiający wymaga zrealizowania robót w terminie:
> dla Zadania nr 1 - do 6 tygodni od podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zaproszenia,
> dla Zadania nr 2 - do 6 tygodni od podpisania Umowy, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający zakłada, że umowa z wybranym dla danego Zadania wykonawcą robót zostanie podpisana ok. 23 października 2018 r.

Wymagania:
2.4. Zamawiający wymaga 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia.
2.5. Zamawiający wymaga, aby roboty objęte przedmiotem każdego z zadań realizowały osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wskazany wymóg dotyczy również pracowników zatrudnianych przez podwykonawców.
2.6. Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych, z wyłączeniem materiałów, wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 w sprawie określenia wykazu wyrobów niemającego istotnego wpływu na spełnienie
wymogów podstawowych. Jeżeli na przewidywany do wykorzystania materiał lub wyrób nie ustanowiono normy technicznej to Wykonawca musi posiadać następujące, aktualne dokumenty: krajowe aprobaty techniczne (AT) lub europejskie aprobaty techniczne (ETA). Normy techniczne, których wymagania muszą spełniać stosowane materiały i wyroby, są wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarach robót - stanowiących Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót w/w dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na stosowanie materiałów w budownictwie na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną.
2.8. Zamawiający informuje, że wskaże miejsca, w których wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną i wodę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.
2.9. Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia dla Zadania, którego dotyczy składana oferta.
2.9.1. Podstawą obliczenia ceny będzie kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę.
Przedmiary robót opracowane przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy stanowią jedynie podstawę informacyjną i nie są wiążące. Wycenę należy wykonać zgodnie z zakresem robót określonym dokumentacją projektową dla danego Zadania.
2.9.2. W przypadku nie uwzględnienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawcę i załączonych do składanej oferty wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy i wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem ceny realizacji zamówienia.
2.9.3. Wyceny prac należy dokonać przy zastosowaniu określonych w Dokumentacji projektowej technologii i materiałów lub rozwiązań równoważnych, gwarantujących ten sam efekt użytkowy, techniczny oraz identyczną trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.
Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).
Do oferty należy dołączyć KOSZTORYS OFERTOWY sporządzony metodą uproszczoną, dla Zadania odnośnie, którego składana jest oferta. Kosztorys, w przypadku składania oferty emailem, należy przesłać w formacie .pdf.

Kontakt:
Osoba udzielająca informacji:
a) w zakresie robót elektrycznych (Zadanie 1) - Joanna Olkowska, tel. 781-699-945, e-mail: joanna.olkowska@2012plus.pl
b) w zakresie robót robót sanitarnych (Zadanie 2) - Tomasz Gala, tel. 781-699-986, e-mail: tomasz.gala@2012plus.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.