Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonania remontu istniejącej instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonania remontu istniejącej instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie
ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 571-61 -00, fax (22) 571-61-01.
sekretariat@modr.mazowsze.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
1) W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania remontu istniejącej instalacji elektrycznej w siedzibie MODR O/Siedlce, poprzez montaż nowych rozdzielnic elektrycznych, zabezpieczeń różnicowo-prądowych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zabezpieczeń nadprądowych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, opisany w opisie przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca.
4) Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570). Do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość wykonywanych prac minimum 36-miesiecznej gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu gwarancji skutkować będzie przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium ,,okres gwarancji", zgodnie z postanowieniami ust. 7 pkt. 3 niniejszego zapytania ofertowego.
6) Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia, zgodnie z gwarancjami producentów tych materiałów i urządzeń (min. 24 miesiące).

CPV: 45311000-0

Dokument nr: MODR-AG-213/16/2018

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10.15 w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce, Zespół Administracyjno-Gospodarczy.

Specyfikacja:
7) Zaleca się, by wycena oferty poprzedzona była wizją lokalną w celu uwzględnienia wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Osobą do kontaktu w celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej jest Pan Witold Kąkol - kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego MODR O/Siedlce, tel. (25) 640-09-11 (sekretariat), e-mail: witold.kakol@modr.mazowsze.pl.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 18.10.2018 r., do godziny 10.00, na adres: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce, sekretariat.

Wymagania:
8. Forma złożenia oferty:
1) Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim.
2) Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z danymi i adresem Wykonawcy, z dopiskiem ,,oferta na remont instalacji elektrycznej w budynku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach".
4) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Oferty częściowe - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Przesłanki odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;
3) została złożona przez Wykonawcę:
a) niespełniąjącego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym,
b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
- pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
a) Witold Kąkol - Zespół Administracyjno-Gospodarczy MODR O/Siedlce, tel. (25) 640-09-11 (sekretariat), e-mail: witold.kakol@modr.mazowsze.pl;
b) Cezary Pejas - Dział Administracyjno-Gospodarczy MODR Warszawa, tel. (22) 571-61-00 (-05), e-mail: cezary.pejas@modr.mazowsze.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.