Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
15377z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,Ocena stanu technicznego obwałowań, przeciwpowodziowych

Przedmiot:

,Ocena stanu technicznego obwałowań, przeciwpowodziowych

Data zamieszczenia: 2018-10-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
15 832 27 97
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pięcioletniej kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Nowy Breń i potoku Upust na terenie Nadzoru Wodnego Dąbrowa Tarnowska Zarządu Zlewni w Sandomierzu, gm. Szczucin i Radgoszcz woj. małopolskie dla niżej wymienionych odcinków wałów p. powodziowych:

1. Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Nowy Breń w km 0 + 650 - 2 + 160,
gm. Szczucin, woj. małopolskie.
2. Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Nowy Breń w km 1+570 - 2+760,
gm. Szczucin, woj. małopolskie.
3. Lewy wał potoku Upust w km 0+920-10+250,
gm. Szczucin, Radgoszcz, woj. małopolskie
4. Prawy wał przeciwpowodziowy potoku Upust w km 1+130-10+250,
gm. Szczucin, Radgoszcz, woj. małopolskie.

Parametry wałów:

1.1 Lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Nowy Breń w km 0 + 650 - 2 + 160, gm. Szczucin,
woj. małopolskie. długość badanego odcinka wału - 1510 mb; szerokość korony - 3,0 m; nachylenie skarpy odwodnej - 1:2; nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2, 1:1,5; średnia wysokość wału - 3,0m; ilość przepustów wałowych - 2, klasa II.

1.2 Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Nowy Breń w km 1+570 - 2+760, gm. Szczucin,
woj. małopolskie. długość badanego odcinka wału - 1190 mb; szerokość korony - 3,0 m; nachylenie skarpy odwodnej - 1:2, 1:3; nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2; średnia wysokość wału - 3,00 m; klasa II.
1.3 Lewy wał przeciwpowodziowy potoku Upust w km 0+920-10+250 gm. Szczucin, Radgoszcz, woj. małopolskie, długość badanego odcinka wału - 9330 mb; szerokość korony - 3,0-2,0m; nachylenie skarpy odwodnej - 1:2; nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2; średnia wysokość wału - 3,0-1,0 m; ilość przepustów wałowych - 2, klasa III.
1.4 Prawy wał przeciwpowodziowy potoku Upust w km 1+130-10+250, gm. Szczucin, Radgoszcz, woj. małopolskie, długość badanego odcinka wału - 9120 mb; szerokość korony - 3,0 m-2,0m; nachylenie skarpy odwodnej - 1:2; nachylenie skarpy odpowietrznej - 1:2; średnia wysokość wału - 3,0m-1,0 m; ilość przepustów wałowych - 6, klasa III.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy
7. Zakres zamówienia - wymagania w zakresie opracowań:
7.1 Zakres opracowania
Kontrolą stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych należy objąć: korpus i podłoże obwałowania, budowle towarzyszące / śluzy wałowe /, koryto rzeki, i obszar chroniony. Kontrola winna uwzględniać warunki hydrologiczne i hydrauliczne koryta, ocenę stanu międzywala
i zawala, badania podłoża i korpusu wału, obliczenia filtracji i stateczności oraz ocenę stanu budowli hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem. Kontrola ta powinna określać przydatność obiektu do użytkowania pod względem bezpieczeństwa. Szczegółowy zakres kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa obwałowania powinien być zgodny z ,,Wytycznymi wykonania ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych" - opracowanie IMUZ Falenty 2014 r., natomiast dokumentacja oceny powinna zawierać wszystkie elementy, jakie zawarte są w punkcie 2.2 w/w ,,Wytycznych....."

7.2 Kontrola stanu technicznego winna zawierać również ekspertyzy stanu istniejącego wału.
W odniesieniu do wykonanych parametrów z określeniem stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.

7.3 Kontrola stanu technicznego wałów winna zawierać w szczególności: a) Układ trasy obwałowania, stan zawala, b) Dane hydrologiczne i hydrauliczne. Kontrola stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów powinna zawierać poziomy wód wielkich miarodajnych i kontrolnych, wody średniej rocznej, poziomy ostrzegawcze i alarmowe, przepływy miarodajne i kontrolne
oraz zaobserwowane stany i przepływy w okresie wezbrań. c) Pomiary geodezyjne. Opracowanie to powinno zawierać: - mapę orientacyjną ocenianego odcinka w skali 1:25 000, - mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wykonanych i archiwalnych punktów badawczych, przekrojów geotechnicznych oraz innych istotnych danych np. miejsc obserwacji zjawisk filtracyjnych, zagłębień terenowych i oczek wodnych, a także kolizje
i skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym, - profil podłużny z zaznaczonymi poziomami wód miarodajnych, ławki przywałowej, terenu zawala oraz wynikami rozpoznania geotechnicznego, - przekroje poprzeczne charakterystyczne i geotechniczne wału i terenu przyległego. d) Kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych związanych z obwałowaniem (przepusty wałowe i inne konstrukcje znajdujące się w korpusie i w podłożu), wraz z planami sytuacyjno-wysokościowymi i przekrojami budowli (inwentaryzacja) w skali 1:100 lub 1:200
oraz z ich dokładnym opisem i wynikami terenowymi stanu konstrukcji betonowych, stalowych, zamknięć, upustów itp. e) Badania geotechniczne podłoża i korpusu wałów powinny być opracowane zgodnie z zakresem ,,Wytycznych wykonania oceny stanu technicznego
i bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych" - pkt. 3.3 (Badania na potrzeby okresowej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa) oraz tabelami 3.1 i 3.2 (Zakres badań ...). Rzędne otworów badawczych nawiązać do rzędnych geodezyjnych. f) Obliczenie stateczności korpusu i filtracji przy aktualnych wymiarach korpusu i parametrach gruntu w korpusie i podłożu w warunkach eksploatacji (wezbraniowych). Obliczenia te należy zamieścić w opracowaniu.
g) Podsumowanie oceny i określenie miejsc szczególnego zagrożenia.

Zamawiający posiada do wykorzystania: protokoły z okresowej - rocznej kontroli stanu technicznego.

7.4 Opracowanie winno być wykonane w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (zapisanej na płycie CD lub DVD) osobno dla każdego odcinka wału.

7.5 Opracowanie powinno uwzględniać:
Kontrola ta powinna być opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz wymaganiami technicznymi, m.in.: o ,,Wytycznych wykonywania okresowych pięcioletnich kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wałów przeciwpowodziowych" - opracowanie IMUZ Falenty 2014 r., o Prawa budowlanego - ustawy z dn. 07.07.1994 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), o Prawa wodnego - ustawy z dn. 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z póź. zm.), o Prawa ochrony środowiska - ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). o Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27.03.2003 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z póź. zm.), o Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579).
Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniu zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Zamawiający, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, wymaga, aby Wykonawca dołączył do opracowania oświadczenie
o sporządzeniu ,,Kontroli ..." zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. ,,Kontrola..." powinna być przekazana Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem j/w i że zostały one wykonane w stanie zupełnym tj. jako kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Opracowanie oceny stanu technicznego wałów powinno zawierać wskazania miejsc potencjalnego zagrożenia, sposobu i zakresu robót w celu ich usunięcia (zabezpieczenia) jako niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania obwałowań.

Opracowanie powinno również zawierać protokół kontroli okresowej 5-letniej wałów.

Dokument nr: 585/ZZS/2018/PB

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 18 października 2018 roku, do godziny 10:00,
w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: - 30 dni od daty podpisania umowy
14. Termin realizacji zamówienia:
Data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.
Data zakończenia: do 12.12.2018 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena (brutto) - 100 %

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
- Paweł Bednarski w budynku Zarządu Zlewni w Sandomierzu,
ul. Długosza 4a, tel. 15 832 27 97
- Józef Adamczyk w budynku Nadzoru Wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej,
ul. Szpitalna 1, tel. 609 263 269

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.