Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN

Przedmiot:

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
powiat: Białystok
(85)740 52 33
email-adam.niedzwiecki@pgedystrybucja.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN na terenie działalności PGE Dystrybucja
S.A. Oddział Białystok - 4 zadania
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ

Dokument nr: LZA/403/2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się na warunkach określonych w kt 21 SIWZ

Składanie ofert:
Oferty należy składać do: dnia 22.10.2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Odział Białystok, 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, bud. A

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia w przypadku Wykonawców niezarejestrowanych w BKW
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - nie dotyczy
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku-zgodnie z tabelą 2 Instrukcji w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - zgodnie z tabelą 2 Instrukcji w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja 5.4. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl
6.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą wniosku o rejestrację w BKW wraz z dokumentami wymaganymi w Instrukcji w sprawie rejestracji Wykonawców w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. dostępnej na stronie www.pgedystrybucja.pl (tabela 2 rozdział IV pkt 6).
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
7.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych aktualny wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
7.2. umowę spółki, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
7.3. imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kserokopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli oferta podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż wpisana do BKWjako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy;
7.4. oświadczenie akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ);
7.5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ);
7.6. aktualna polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1 000 000,00 zł, wraz z kopią dowodu opłacenia składek ubezpieczeniowych;
7.7. dokumenty określone w pkt 14,6, - 14.9. SIWZ.
8. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa - waga kryterium 100%
9. Zamawiający w postępowaniu nie przewiduje: zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej, zwoływania zebrań Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
10. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
12. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w celu wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania nr 2-4.
13. Zamawiający może, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
14. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.
15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 45 dni

Kontakt:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Adam Niedźwiecki-tel. (85)740 52 33, email-adam.niedzwiecki@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.