Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa UPS-a o mocy 40 kVA/kW

Przedmiot:

Dostawa UPS-a o mocy 40 kVA/kW

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie
Przy Rondzie 7, pok. C-04
31-547 Kraków
powiat: Kraków
12 619-53-66,
robert.hendla@krakow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa UPS-a o mocy 40 kVA/kW dla Sądu Rejonowego w Miechowie - zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.

Składanie ofert:
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
,,Oferta na: dostawę UPS-a o mocy 40 kVA/kW dla Sądu Rejonowego w Miechowie. Nie otwierać przed dniem 22.10.2018 r. godz. 11:00".
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. C-04 do dnia 22.10.2018 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Do dnia 14 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 - formularzu ofertowym.
Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:

formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).

Uwagi:
10) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - wzór umowy i opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 - klauzula rodo

12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):

a) kryterium ceny (C) - 90 %
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,mniej lepiej": oferta min./oferta badana x 100 x 90%

b) okres gwarancji (G) w zakresie 36 - 60 miesięcy - 10%
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
,,więcej lepiej" oferta badana/oferta max. x 100 x 10%

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci.

Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:
O = C + G gdzie:
O - łączna punktacja oferty
C - punkty za cenę oferty
G - punkty za okres gwarancji

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i okresem gwarancji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".
OGŁOSZENIE nr 53 z dnia 12.10.2018 r.
o zamówieniu poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: dostawę UPS-a o mocy 40 kVA/kW dla Sądu Rejonowego w Miechowie. Zamówienie prowadzone jest w postępowaniu w trybie procedury otwartej na podstawie obowiązującej u Zamawiającego ,,Instrukcji udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne oraz zamówień poniżej 30 000 EURO w Sądzie Okręgowym w Krakowie.
1) Zamawiający:
Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7
tel./faks.: 12 619 53 66
strona internetowa: www.krakow.so.gov.pl
email: informatycy@krakow.so.gov.pl
NIP 6761069043
REGON 000322695

Kontakt:
Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Majewska-Miś tel. 12 619-53-05,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: katarzyna.majewska-mis@krakow.so.gov.pl
Robert Hendla tel. 12 619-53-66,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.
email: robert.hendla@krakow.so.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.