Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2018-10-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 428-66-00, faks -
muzeum@mim.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na termomodernizacji trzech budynków gospodarczych A, B, C wraz z przystosowaniem ich do przechowywania zbiorów muzealnych oraz rozbiórce baraku i budynku J (jadalni) położonych na terenie dawnego Hangaru Czyżyny w Krakowie znajdujących się na dz. nr ew. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta w podziale na trzy części
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) część 1: Rozbiórka baraku - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta Rozbiórka budynku J (dawna jadalnia) - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta Termomodernizacja budynku B - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta 2) część 2: Termomodernizacja budynku A - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta 3) część 3: Termomodernizacja budynku C - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta 3. Zakres prac obejmuje termomodernizację trzech budynków gospodarczych (A, B, C) oraz rozbiórkę dwóch budynków, tj. budynku dawnej jadalni (budynek J) oraz baraku zlokalizowanego w obrębie działki nr 158/111 wpisanej do rejestru zabytków (rejestr zabytków wpis nr A-1065) jako otoczenie zabytkowego hangaru dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny. Budynki te stanowią elementy wtórne i nie powiązane historycznie z hangarem. 4. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 1) Dokumentacji projektowej i przedmiarach, STWiOR stanowiących zał. nr 7.1/7.2/7.3 do SIWZ 2) Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ 3) Pozwoleniach/decyzjach stanowiących zawartych odpowiednio w zał. nr 7.1/7.2/7.3 do SIWZ, tj.: Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.05.2018r. nr 443/18 na prowadzenie robót budowlanych związanych z rozbiórką baraku na terenie działki nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta; Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia 03.10.2018r. nr 1096/18 na prowadzenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją trzech budynków gospodarczych wraz z przystosowaniem, ich do przechowywania zbiorów muzealnych oraz rozbiórką budynku :jadalni na działce nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę nr 70/6741/2018 z dnia 26.06.2018r. dotyczącego rozbiórki baraku dz. Nr 158/111 obr. 7 Nowa Huta pozwoleniem na budowę w zakresie termomodernizacji budynków A, B, C; Zamawiający informuje, iż wystąpił z wnioskiem o wydanie przedmiotowego pozwolenia na budowę i doręczy je Wykonawcy niezwłocznie po doręczeniu przez organ

Część nr: 1 Nazwa: rozbiórka baraku, rozbiórka budynku J, termomodernizacja buynku B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 1: Rozbiórka baraku - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta Rozbiórka budynku J (dawna jadalnia) - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta Termomodernizacja budynku B - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3, 45111300-1, 45111220-6, 45315600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Termomodernizacja budynku A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2: Termomodernizacja budynku A - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45315600-4, 45453000-7, 45310000-3, 45111300-1, 45315600-4, 45111220-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Termomodernizacja budynku C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 3: Termomodernizacja budynku C - nr dz. 158/111, obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45310000-3, 45111300-1, 45111220-6, 45315600-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 42
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45453000-7,45310000-3,45111300-1,45111220-6,45315600-4

Dokument nr: 635915-N-2018, DR.26.5.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=11058

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiajacy nie określa warunków
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiajacy nie okreśła warunków
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym wpisem do izby
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) formularz oferty wg. wzoru w załączniku nr 3, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu - o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ wg. wzorów stanowiących załączniki nr 2A i 2B do SIWZ; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, jeżeli nie wynika ono z dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ;
Tak
Informacja na temat wadium
Część 1: 14.000,00 zł Część 2: 12.000,00 zł Część 3: 10.000,00 zł szczegóły dot. zasad wnoszenia wadium zawiera SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.