Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utwardzenie terenu

Przedmiot:

Utwardzenie terenu

Data zamieszczenia: 2018-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PPB "PREFBET" Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 17
18-411 Śniadowo
powiat: łomżyński
509722142
dwieremiejuk@prefbet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143045
Województwo: podlaskie
Miasto: Śniadowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2.3/2018/3.2.1 POIR - utwardzenie terenu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: utwardzenie terenu, w skład którego wejdzie:
? Wykonanie dróg wewnętrznych - o powierzchni 2.265,00 m2
? Wykonanie placów manewrowych o nawierzchni betonowej - o powierzchni 2.160,00 m2
? Wykonanie placów magazynowych o nawierzchni z płyt ażurowych - o powierzchni 5.132,00 m2
Minimalne parametry utwardzenia terenu:
? Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
? Wykonanie korytowania pod place i drogi dojazdowe,
? Ustawienie krawężników betonowych,
? Wykonanie podbudów betonowych,
? Wykonanie podsypek piaskowych i piaskowo-cementowych,
? Wykonanie posadzki betonowej,
? Ułożenie płyt drogowych oraz płyt ażurowych na drogach i placach.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest: utwardzenie terenu, w skład którego wejdzie:
? Wykonanie dróg wewnętrznych - o powierzchni 2.265,00 m2
? Wykonanie placów manewrowych o nawierzchni betonowej - o powierzchni 2.160,00 m2
? Wykonanie placów magazynowych o nawierzchni z płyt ażurowych - o powierzchni 5.132,00 m2
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: utwardzenie terenu, w skład którego wejdzie:
? Wykonanie dróg wewnętrznych - o powierzchni 2.265,00 m2
? Wykonanie placów manewrowych o nawierzchni betonowej - o powierzchni 2.160,00 m2
? Wykonanie placów magazynowych o nawierzchni z płyt ażurowych - o powierzchni 5.132,00 m2
Minimalne parametry utwardzenia terenu:
? Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
? Wykonanie korytowania pod place i drogi dojazdowe,
? Ustawienie krawężników betonowych,
? Wykonanie podbudów betonowych,
? Wykonanie podsypek piaskowych i piaskowo-cementowych,
? Wykonanie posadzki betonowej,
? Ułożenie płyt drogowych oraz płyt ażurowych na drogach i placach.
przy nowobudowanym zakładzie produkcji innowacyjnych wyrobów silikatowych w miejscowości Śniadowo (18-411) przy ul. Kolejowej 17 na potrzeby realizacji projektu pt.: ,,Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy ,,PREFBET" i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w zakresie wyrobów silikatowych" zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/2.3/2018/3.2.1 POIR oraz dokumentacją projektową, którą stanowi Załącznik nr 2 Projekt Zagospodarowania Terenu oraz Załącznik nr 3 Opis techniczny zagospodarowania terenu do niniejszego zapytania ofertowego.
Lokalizacja - zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu - Załącznik nr 2.
Technologia wykonania zakresu prac musi być zgodna z opisem technicznym zagospodarowania terenu - Załącznik nr 3.
Obowiązująca decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę:
? Decyzja nr 510/2018 z dnia 09.10.2018r. uprawomocniona 11.10.2018r. - Załącznik nr 4
Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne robót.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1143045, 11/2.3/2018/3.2.1 POIR

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 30-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty wraz z załącznikami stanowiące odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście, drogą pocztową na adres: PPB ,,PREFBET" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo
w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/2.3/2018/3.2.1 POIR" bądź też e-mailem na adres: dwieremiejuk@prefbet.pl.
2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być scanem oferty podpisanej i opieczętowanej przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
3. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć:
a) wypełnione i podpisane ,,Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych", którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo ustanowione na rzecz osoby, która podpisała ofertę w imieniu Oferenta.
c) Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne robót
4. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 30.10.2018 r. o godzinie: 23:59:59.
5. W przypadku ofert, które będą dostarczane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: PPB ,,PREFBET" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo.
6. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
7. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
8. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: łomżyński Miejscowość: Śniadowo
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Umowa podpisana zostanie niezwłocznie z wybranym Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż do 31.05.2019 r. Za termin zakończenia umowy Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru końcowego, zakładając, że: Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokona czynności odbiorowych i sporządzi protokół. W terminie tym podpisany musi zostać końcowy protokół odbioru. Termin realizacji zamówienia musi zostać precyzyjnie wskazany w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku odbioru, Zamawiający jest uprawniony do:
a) odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad;
b) powierzenia usunięcia wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych podczas odbioru usterek i wad w wyznaczonym terminie, a skutkujących dla Zamawiającego niemożliwością zakończenia umowy w wyznaczonym terminie.
c) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent niepodlegający wykluczeniu zgodnie z punktem VI.1 zapytania i spełniający następujące warunki:
a) Zgodnie z przedmiotem prowadzonej działalności jest uprawniony do wykonania czynności związanych z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent niepodlegający wykluczeniu zgodnie z punktem VI.1 zapytania i spełniający następujące warunki:
a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. W umowie zawartej pomiędzy Stronami zostanie zawarty następujący zapis dotyczący kar umownych za wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) Kary umowne na rzecz Zamawiającego:
- kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy kolejny dzień zwłoki;
- kara umowna za odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
b) Kary umowne na rzecz Wykonawcy:
- kara umowna za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
- kara umowna za przerwy w realizacji przedmiotu zamówienia, które powstały z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za każdy kolejny dzień opóźnienia.
3. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostało na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia procedury ofertowej.
7. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
8. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy.
9. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki zmiany umowy
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. W przypadku zmiany wartości umowy, tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;
2. W przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa
o dofinansowanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu;
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron umowy.
5. Wskazane w umowie terminy realizacji przedmiotu zamówienia ulegają wydłużeniu o czas trwania przeszkód w wykonywaniu usług przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, takich jak:
a) niezależne od Wykonawcy czynniki uniemożliwiające montaż, instalację lub uruchomienie danego elementu bądź systemu, a w tym prace wykonywane w równoległym czasie przez osoby inne niż Wykonawca w miejscu montażu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
b) wstrzymanie prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) działanie siły wyższej, tj. wystąpienie okoliczności, na które Strony nie miały żądnego wpływu i których nie można było przewidzieć na etapie zawierania niniejszej umowy;
d) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń;
e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców.
6. Wystąpienie siły wyższej.
7. Pozostałe zmiany:
a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
c) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenia wartości zamówienia).
8. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako Załącznik nr 5.
2. Oferta winna być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.
6. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć:
a) wypełnione i podpisane ,,Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych", którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo ustanowione na rzecz osoby, która podpisała ofertę w imieniu Oferenta.
c) Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne robót.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
Kryterium - Waga
1. Cena netto - 90%
2. Okres gwarancji jakości - 10%
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
Przez kryterium ,,Cena netto " Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium ,,Cena netto" (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 90% x 100
gdzie:
Cn - najniższa zaproponowana cena netto
Co - cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Przez kryterium ,,Okres gwarancji jakości" Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji jakości (podany w przeliczeniu na pełne miesiące) i liczony od dnia następnego po podpisaniu obustronnego (Zamawiający/Wykonawca) końcowego protokołu odbioru i podany w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena w ramach kryterium ,,Okres gwarancji jakości" będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kg = (Go/Gn) x 10% x 100
gdzie:
Go - okres gwarancji jakości zaproponowany w badanej ofercie
Gn - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji jakości
Kg - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji jakości".
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
K = Kc + Kg
gdzie:
K - liczba punktów w ocenie końcowej
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Kg - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji jakości"
Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z PPB ,,PREFBET" Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu PPB ,,PREFBET" Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "PREFBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Kolejowa 17
18-411 Śniadowo
podlaskie , łomżyński
Numer telefonu
864738410
Fax
864738404
NIP
7180026802
Tytuł projektu
,,Wdrożenie wyników prac B+R celem dywersyfikacji oferty firmy ,,PREFBET" i wprowadzenia innowacji procesowej i produktowej w zakresie wyrobów silikatowych"
Numer projektu
POIR.03.02.01-20-0015/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dariusz Wieremiejuk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
509722142

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.