Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowego

Przedmiot:

Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowego

Data zamieszczenia: 2018-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327572946
n.tenczar@pgg.pl
https://laip-pgg.coig.biz
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019

Numer referencyjny: 701801858
II.1.2)Główny kod CPV
14212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pyłu kamienno-wapiennego zwykłego i stearynowego dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019.

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na: jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadania nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pył kamienno-wapienny zwykły PN-G - 11020 do hamowania wybuchów pyłu węglowego - ilość: 14 815,38 ton.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/11/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14212000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pył kamienno-wapienny wodoodporny stearynowy PN-G-11020 do hamowania wybuchów pyłu węglowego, ilość: 8 556,54 ton.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 23/11/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 14212000

Dokument nr: 449289-2018, 701801858

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-040 Katowice, ul. Lompy 14, Sala Konferencyjna - pokój nr 204, II piętro, POLSKA

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/10/2018

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty częściowej wysokość wadium wynosi:

Dla zadania nr 1 - 19 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 11 000,00 PLN

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zastosowana zostanie jednoetapowa aukcji elektroniczna w zakresie części zamówienia (zadań) nr 1-2.

Aukcja zostanie przeprowadzona jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2018

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Natalia Tenczar-Matyszczuk
Tel.: +48 327572946
E-mail: n.tenczar@pgg.pl
Kod NUTS: PL22A

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.