Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawów edukacyjnych

Przedmiot:

Dostawa zestawów edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2018-10-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Biuro Projektów
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
powiat: Toruń
barbara.kaczor@wsb.torun.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143293
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/Z055/2018
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zestawów edukacyjnych wykorzystywanych na kierunku Inżynieria Zarządzania.
Cel zamówienia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w związku z realizacją projektu pt. ,,ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawów edukacyjnych wykorzystywanych na kierunku Inżynieria Zarządzania.
Przedmiot zamówienia
Dostawa zestawów edukacyjnych wykorzystywanych na kierunku Inżynieria Zarządzania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

CPV: 39162100-6

Dokument nr: 1143293, 5/WSB/Z055/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 22-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być doręczona pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na Zapytanie ofertowe nr 4/WSB/Z055/2018" na adres:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Biuro Projektów
ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
lub przesłana drogą elektroniczną (e-mail) na adres: barbara.kaczor@wsb.torun.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia w ciągu 30 dni od podpisania umowy przez Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o ile nie wpłynie to negatywnie na prawidłową realizację projektu.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Oferent złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduję zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego oraz oferty Oferenta, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
- z powodu przestojów i opóźnień leżących po stronie Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
- z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy - maksymalnie o czas jej występowania;
- na skutek działania organów administracji, a w szczególności: opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Oferenta - maksymalnie o czas opóźnień, wydania decyzji odmownych w zakresie konsekwencji wynikających z wydanych decyzji;
- z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Oferenta, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy maksymalnie o czas trwania tych przyczyn;
- na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu - o uzgodniony okres;
a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 ust. 22 lit. b) do e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
b) w sytuacji, w której wybrany Oferent odstąpi od podpisania Umowy lub Zamawiający albo Oferent odstąpią od zawartej umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. Zawarta z takim Oferentem umowa może zawierać zmiany w stosunku do treści Zapytania Ofertowego lub oferty Oferenta, o których mowa w pkt. a i pkt. b powyżej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta powinna zawierać następujące informacje:
? datę przygotowania oferty;
? nazwę i adres Oferenta, pieczęć firmową i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
? oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
? do oferty należy załączyć specyfikację oferowanego produktu, dla potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia
? do oferty należy załączyć oświadczenia Oferenta, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
? do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Oferenta z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;
? do oferty należy załączyć klauzulę informacyjną, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
1 Cena brutto 100%
Przy ocenie oferty w kryterium ,,cena brutto" najwyżej punktowana będzie oferta proponująca najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku). Punkty za kryterium ,,Cena" będą obliczane wg. wzoru:
???????????? ??????????ó?? ???? ????=c?????? ??????????ż?????? / ???????? ?????????????? ???????????? x 100
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykluczenia
W konkursie ofert nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU
Adres
Młodzieżowa 31A
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
566609200
Fax
566609207
NIP
9561937370
Tytuł projektu
ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z055/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Barbara Kaczor

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.