Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Data zamieszczenia: 2018-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
ul. Jana Pawła II 14
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel. 818 553 081, faks 818 552 882
sekretariat@straz.lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn.: " Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych"
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pn.: ,,Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych kontenerów wymiennych" obejmować będzie świadczenie usług polegających na: a) czynnościach związanych ze sprawdzeniem i weryfikacją dokumentacji oraz w przypadku konieczności nadzór nad zmianami projektowymi; b) pełnieniu nadzoru nad realizacją robót budowlanych; c) zarządzaniu inwestycją; d) przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania; e) pełnieniu nadzoru nad wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 636521-N-2018, PT.212.7.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://kppsplubartow.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, ul. Jana Pawła II 14, 21-100 Lubartów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie co najmniej: a) dwie usługi, z których każda polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł brutto lub powierzchni użytkowej każdego obiektu minimum dwukondygnacyjnego nie mniejszej niż 1500 m2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: a) 1 osobą (Kierownik Zespołu) posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości, co najmniej 8 mln zł brutto, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót; b) 1 osobą (inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, c) 1 osobą (inspektor nadzoru branży drogowej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; d) 1 osobą (inspektor nadzoru branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; e) 1 osobą (inspektor nadzoru branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; f) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej; g) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora spraw rozliczeń; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. b), c), d), e) i f) pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych powyżej uprawnień i doświadczenia umożliwiających prawidłowe wykonanie zadania w łączonych funkcjach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali należycie co najmniej: a) dwie usługi, z których każda polegała na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu obejmującej prowadzenie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł brutto lub powierzchni użytkowej każdego obiektu minimum dwukondygnacyjnego nie mniejszej niż 1500 m2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej: a) 1 osobą (Kierownik Zespołu) posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości, co najmniej 8 mln zł brutto, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert. Doświadczenie zawodowe musi obejmować pełen okres procesu budowy, tzn. od daty przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia czynności odbioru końcowego robót; b) 1 osobą (inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą, co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania, c) 1 osobą (inspektor nadzoru branży drogowej) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; d) 1 osobą (inspektor nadzoru branży sanitarnej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; e) 1 osobą (inspektor nadzoru branży elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielniej funkcji technicznej w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich uzyskania; f) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej; g) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora spraw rozliczeń;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenia Kierownika Zespołu 20,00
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.