Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i rozbudowa sieci elektryczno-Iogicznej

Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa sieci elektryczno-Iogicznej

Data zamieszczenia: 2018-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25,
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 207-60-00
a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja części sieci LAN zlokalizowanej w budynku B i C oraz rozbudowa sieci elektrycznej i LAN na parterze budynku B Urzędu Skarbowego w Rybniku przy Pl. Armii Krajowej 3 w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (dalej PF11) stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia. Materiał zawarty w PFU jest wytyczną dla Wykonawcy do wykonania kompleksowej realizacji zadania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" i zawiera niezbędne informacje do przygotowania oferty, a w późniejszym etapie do zaprojektowania i wykonania zadania. Szczegółowe wymagane parametry minimalne elementów systemu okablowania strukturalnego opisuje dokument: ,,STANDARD INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU FINANSÓW " stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Dokument nr: 2401-ILZ2.261.143.2018.3

Składanie ofert:
SKŁADANIE OFERT:
6. Wymagane dokumenty można:
a) wysłać pocztą,
b) wysłać faksem (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 - za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) na numer 32 207-60-10,
c) wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf' na adres: a-ZP2.ias.katowice@mf.gov.pl,
d) złożyć osobiście w pokoju numer 8 w budynku ,,A" Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
Termin składania ofert: do dnia 23 października 2018r.

Wymagania:
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO1: Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:
Informacje dotyczące klauzuli są dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej www.slaskie.kas.gov.pl - zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Profil nabywcy.
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt VI Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia.
WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.
Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej informację o złożonych ofertach, natomiast po ich analizie - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce "Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne do 30 tysięcy euro".
W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego tj. w izbie Administracji Skarbowej w Katowicach przy ul. Damrota 25,40-022 Katowice. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania uzupełnionych formularzy umowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania odesłać ją podpisaną do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, przy czym datą podpisania umowy w tym przypadku będzie data podpisania umowy ze strony Zamawiającego przed wysyłką formularzy umów do Wykonawcy.
Uwaga:
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców, którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w okresie ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Kontakt:
OSOBY DO KONTAKTU:
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:
a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Zygmunt Kopica, tel.: 32 207 63 51,
Pan Błażej Dębała, tel. 32 207 61 24
b) w sprawach formalnoprawnych: Pan Piotr M. Kindler, tel.: 32 207 60 44 Urząd Skarbowy w Rybniku:
a) Pani Daria Hrydzewicz, tel. 32 423 58 00

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.