Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zamówienie na dostawę piasku chromitowego

Przedmiot:

Zamówienie na dostawę piasku chromitowego

Data zamieszczenia: 2018-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o. o.
ul. Staszica 1;
63-100 Śrem,
powiat: śremski
609 083 377
srem.projekt1@pgosa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143675
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śrem,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie na dostawę piasku chromitowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa piasku chromitowego
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa piasku chromitowego
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zakup i dostarczenie piasku chromitowego z uwzględnieniem wymogów parametrycznych dla osiągniecia efektu wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych.
Wykaz wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia:
1. Piasek chromitowy
Załącznik nr 3 MWT-31-PT-2017
Przedmiot zamówienia powinien posiadać dokumentację produktu, która musi być sporządzona w języku polskim.
Odbiór surowców i materiałów przebiegać będzie jednoetapowo:
1. Odbiór końcowy u Zamawiającego polegał będzie na sprawdzeniu zgodności wymaganych parametrów zawartych w Materiałowych Warunkach Technicznych, jakości zabezpieczenia materiału przed uszkodzeniem i wpływem warunków zewnętrznych i kontroli atestów. Po spełnieniu wszystkich wymagań podpisany zostanie protokół odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzający jego zgodność z wymogami.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 1143675

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty, przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z załącznikami, należy złożyć:
w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o. o.; ul. Staszica 1; 63-100 Śrem,
z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta dot. Projektu nr. POIR.01.01.01-00-0120/17-00 ,
lub
elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: srem.projekt1@pgosa.pl
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane - termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: śremski Miejscowość: Śrem
Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny czas realizacji zlecenia: 03.12.2018
Czas realizacji rozumiany, jako termin podpisania protokołu odbioru materiałów będących przedmiotem zamówienia w siedzibie użytkowania.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji dostaw zgodnych z przedmiotem zamówienia, potwierdzone w oświadczeniu, Załącznik nr 2. W ciągu 2 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizował 5 dostaw materiałów zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, potwierdzone w oświadczeniu, Załącznik nr 2.
Dodatkowe warunki
1. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi niezwłocznie po upływie terminu zakończenia składania ofert.
2. Termin związania ofertą 30 dni rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.
4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem poczty e-mail.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
6. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej /protest, odwołanie, skarga/ określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Postanowienie ogólne
o Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę
o W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
o Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
o Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
o W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
o Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi min. 30 dni licząc od dnia upływu składania ofert
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki.
Odlewnia Żeliwa Śrem Sp. z o. o. (Zamawiający) zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nieuzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryterium cena
Waga kryterium - 100%
Metoda oceny kryterium - (Cmin / Cn) x 100 x 100%
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych (w PLN)
Cn - cena netto ocenianej oferty (w PLN)
Uwaga: 1 % = 1 pkt
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100 punktów
Ocena ofert zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej i opisanymi w kolumnie Metoda oceny kryterium.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach ocenianego kryterium, uzyska ich najwyższą ilość.
W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumę punktów, Zamawiający preferował będzie oferty Wykonawców, którzy podejmują działania w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko.
Zamawiający, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji skontaktuje się z tymi Wykonawcami i poprosi o przedstawienie pisemnej informacji (w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia) o potwierdzonych metodach, formach i sposobach podejmowanych działań w zakresie pozytywnego oddziaływania na środowisko.
1. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) Oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
b) treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
c) oferta nie został przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego;
d) oferta jest niekompletna lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
f) oferta została podpisana przez osobę, która nie jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy ( w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wskazane w KRS jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty dokumenty wskazujące na upoważnienie tych osób do podpisania oferty;
g) zawiera rażąco niską cenę
-Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
o Oferta musi zostać przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i złożona wraz z ,,Oświadczeniem o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu"
Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia, zawartego w Załączniku nr 2.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Stanisława Staszica 1
63-100 Śrem
wielkopolskie , śremski
Numer telefonu
697046556
NIP
7850010299
Tytuł projektu
Innowacyjna, wykorzystująca analizę termiczną ATD, technologia wytwarzania samozasilającego się, wysokojakościowego żeliwa do produkcji odlewów nowej generacji o podwyższonych parametrach jakościowych.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0120/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Worsztynowicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
609 083 377

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.