Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2018-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ESV3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 12;
55-011 Siechnice,
powiat: wrocławski
tel. 71 747 63 93, tel. 518-276-680
radoslaw.nabywaniec@esv.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10371
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatu prądotwórczego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
a) Zasilacz awaryjny UPS 10kVA
b) Zasilacz awaryjny UPS 10kVA
c) Agregat prądotwórczy 30 kVA
Dokładna specyfikacja techniczna oczekiwanych parametrów w załączniku do formularza ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrów w zainstalowanym urządzeniu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z oczekiwanych parametrów Wykonawca na swój koszt zdemontuje dostarczone urządzenie oraz dostarczy zasilacz/agregat spełniający wszystkie oczekiwane parametry.
Cel zamówienia
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatu prądotwórczego
Przedmiot zamówienia
a) Zasilacz awaryjny UPS 10kVA
b) Zasilacz awaryjny UPS 10kVA
c) Agregat prądotwórczy 30 kVA
Dokładna specyfikacja techniczna oczekiwanych parametrów w załączniku do formularza ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrów w zainstalowanym urządzeniu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z oczekiwanych parametrów Wykonawca na swój koszt zdemontuje dostarczone urządzenie oraz dostarczy zasilacz/agregat spełniający wszystkie oczekiwane parametry.

CPV: 31680000-6

Dokument nr: 10371

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 31-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę może być złożona w wybranej formie:
- za pośrednictwem poczty na adres: ESV3 Sp. z o.o., ul. Polna 12; 55-011 Siechnice,
- osobiście w biurze pod adresem ESV3 Sp. z o.o., ul. Polna 12; 55-011 Siechnice.
W obu przypadkach oferta musi dotrzeć do godz. 14.00 dnia 31.10.2018 r.
Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie pisemnej, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.
Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o zapytanie ofertowe.
Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.
WYJAŚNIENIA:
Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 5 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść ZAPYTANIA OFERTOWEGO . Każda wprowadzona do ZAPYTANIA OFERTOWEGO przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią ZAPYTANIA OFERTOWEGO oraz zostanie upubliczniona w Bazie Konkurencyjności.
Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 -14.00.
ODRZUCENIE OFERT
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
o zostanie złożona bez zachowania pisemnej formy oferty,
o nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
o będzie zawierać wady oświadczenia woli.
Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Siechnice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia do 20.12.2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Dopuszcza się składanie ofert wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym.
2. Dopuszcza się możliwość składania ofert także w walucie euro. W takim przypadku waluta euro zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wybór najkorzystniejszej oferty.
3. Zastrzega się, iż w celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ESV3 Sp. z o.o.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Wymaga się aby ofert były ważne minimum do 30.11. 2018 r.
6. Wymaga się określenia terminu płatności nie krótszego niż 30 dni.
7. Wymaga się określenia czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
8. Zamawiający dopuszcza zamknięcie postępowania ofertowego - na każdym etapie bez dokonywania wyboru wykonawcy bez podawania przyczyn. W szczególności chodzi tutaj o przypadki, w których wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) Wypełniony załącznik SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
f) Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
g) Oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
h) W przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
i) Do oferty składanej przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
k) Oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy kierować się kryterium - najniższa cena.
o Ocena oferty w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
Cena oferty najniższej spośród wszystkich nieodrzuconych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena oferty ocenianej
-Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
o Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
ESV3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres
Polna 12
55-011 Siechnice
dolnośląskie , wrocławski
NIP
8961539649
Numer naboru
POIS.01.04.01-IP.02-00-024/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Gad, tel. 71 747 63 93, e-mail: agnieszka.gad@esv.pl; Radosław Nabywaniec, tel. 518-276-680, e-mail: radoslaw.nabywaniec@esv.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.