Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu i środków informatycznych oraz materiałów do rozbudowy sieci...

Przedmiot:

Dostawa sprzętu i środków informatycznych oraz materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej

Data zamieszczenia: 2018-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Marca 20
82-200 Malbork
powiat: malborski
261 536 707 faks: 261 536 713
22blt.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Malbork
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu, środków informatycznych i materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku - powtórzenie postępowania.
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku z siedzibą przy ul. 17 Marca 20 (82-200 Malbork), zaprasza Państwa do złożenia propozycji ofertowej na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków informatycznych oraz materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 (Formularz ofertowy), załącznikiem nr 2 (Formularz cenowy) oraz załącznikiem nr 3 (Projekt umowy) do niniejszego Zaproszenia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy osobne części. Szczegółowy zakres i warunki zamówienia dla każdej z części określają Formularz Cenowy (odpowiednio dla części nr 1/2/3) oraz Projekt Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostawy przedmiotu zamówienia własnym transportem i na własny koszt do magazynów Służby Łączności Zamawiającego:
Część 1 - Pruszcz Gdański (83-000) ul. Powstańców Warszawy 28 B;
Część 2 - Lotnisko Królewo Malborskie;
Część 3 - Lotnisko Królewo Malborskie.
Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
30237200-1 Akcesoria komputerowe
32422000-7 Elementy składowe sieci
Obowiązki Wykonawcy:
? Dostawa winna być zrealizowana w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsca wskazane przez odbiorcę.
? W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy (należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
? Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.
? Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji oraz parametrów technicznych.
? Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi określonymi w Formularzu Cenowym. W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.
? W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w Formularzu Cenowym, Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
? Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.
? Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą sprzętu ponosi Wykonawca.
? Wykonawca udziela 24 lub 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary wyszczególnione w Formularzu cenowym (zgodnie z rubryką nr 8) liczonej od daty dostawy do Zamawiającego.
? Pozostały asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
? Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wyroby były:
a) nowe, nieregenerowane;
b) pozbawione wad fizycznych i prawnych oraz nie noszące śladów ich wcześniejszego używania lub uszkodzenia;
c) gatunku ,,I";
d) dopuszczone do obrotu.
? W każdym przypadku (pozycji) gdy Zamawiający powołuje się na nazwę produktu, symbol lub normę dopuszcza produkty równoważne.
? Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę asortymentu równoważnego w stosunku do artykułów opisanych przez Zamawiającego za pomocą nazw handlowych. Przez artykuły równoważne Zamawiający rozumie te, które posiadają parametry i standardy jakościowe takie same lub lepsze jak artykuły wskazane przez Zamawiającego.
? W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych będzie on zobowiązany wskazać przedmioty zamówienia w zakresie, których oferuje wyroby równoważne wraz z podaniem ich nazwy, typu i nr katalogowego poprzez przedstawienie karty charakterystyki lub innego dokumentu.
? Niewypełnienie przez Wykonawcę kolumny 7 traktowane będzie, jako złożenie oferty na wyrób określony przez Zamawiającego.
? Wykazanie równoważności zaoferowanego materiału spoczywa na Wykonawcy.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Wykonawca określi numery telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad bezpieczeństwa w zakresie poruszania się pojazdów mechanicznych po obiekcie lotniskowym oraz innych zaleceń przekazywanych doraźnie przez osobę koordynującą.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie.
- W przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, dróg Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.
Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstęp na teren chroniony obiektów wojskowych w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez Dowództwo Generalne Sił Zbrojonych (wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18).
Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy przez pracowników nie posiadających obywatelstwa polskiego może potrwać około miesiąca. Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy zapozna się z procedurami wstępu na teren kompleksów wojskowych obowiązujących u Zamawiającego.

CPV: 30236000-2, 30237200-1, 32422000-7

Dokument nr: 22.BLT.SZP.2612.105.2018

Otwarcie ofert: 11. Miejsce i termin otwarcia propozycji ofertowej: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w budynku nr 12, sala odpraw.

Składanie ofert:
9. Opis sposobu przygotowania oferty: Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać oznaczenie.

Nazwa Wykonawcy 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Adres Kancelaria Jawna
ul. 17 Marca 20
82 - 200 Malbork
Oferta na zapytanie ofertowe pn.:
,,Zakup sprzętu i środków informatycznych oraz materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku"
Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.105.2018
Nie otwierać przed dniem 24.10.2018 godz. 10:30.

Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:
? osobiście,
? bądź drogą pocztową:
22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
Kancelaria Jawna
Budynek nr 1, pokój nr 118
ul. 17 Marca 20
82 - 200 Malbork
? w formie elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl (w formie skanu dokumentów - plik pdf)
? w formie faksu na numer: 261 536 713.
10. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2018 r. o godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia (dot. wszystkich części): 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej Części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Części lub na dowolną Część.
5. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym opisie zostaną odrzucone.
6. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Formularz cenowy (odpowiednio dla części 1, 2 i 3) - Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
3) Karty informacyjne - technologiczne dla produktów wymienionych w przedmiocie zamówienia, potwierdzające spełnienie parametrów opisanych przez Zamawiającego.
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania (w tym koszty wyprodukowania na zamówienie), które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu, Formularzu ofertowym oraz Formularzu Cenowym. Wartości całkowite brutto należy wyliczyć w poszczególnych tabelach w Formularzu cenowym, i tak obliczoną przenieść do Formularza ofertowego.
8. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100 %.
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100 %. Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.
Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie, przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do Kancelarii Jawnej w celu złożenia oferty.
12. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) nierozpatrywania propozycji ofertowych, otrzymanych po terminie.
b) wezwania do uzupełnienia wymaganych dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.
c) poprawienia oczywistych pomyłek rachunkowych i pisarskich.
14. Zapytania, wyjaśnienia i odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pisma wymagają zachowania pisemności postępowania. Zapytania można kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 22blt.przetargi@ron.mil.pl.
15. Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
16. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
17. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
18. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1229 z późn. zm.).
20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1 DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
22. Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
tel.: 261-536-216, fax:261-536-216;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa sprzętu, środków informatycznych i materiałów do rozbudowy sieci teleinformatycznej dla Służby Łączności UL i Informatyki w RO 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku" sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.105.2018, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________________________________
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
19. Osoby upoważniona do kontaktów z oferentami
Sprawy dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji - Służba Łączności mł. chor. Rafał BŁĄDEK 261 536 785
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Justyna ŁOŚ
numer telefonu:
261 536 707
numer faksu:
261 536 713
adres poczty elektronicznej:
22blt.przetargi@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.