Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
144z dziś
2897z ostatnich 7 dni
16113z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zabezpieczeń cyfrowych pól SN

Przedmiot:

Dostawa zabezpieczeń cyfrowych pól SN

Data zamieszczenia: 2018-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. (84) 539 21 00, fax. (84) 539 21 09
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa 75 sztuk zabezpieczeń cyfrowych pól SN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zał. Nr5. SIWZ

Dokument nr: ZPD/0911/2018

Specyfikacja:
SIWZ do pobrania na stronie Zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, ul. Koźmiana 1, bud. A, Recepcja
Termin składania ofert: 2018-10-26 godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 28.12.2018 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
zgodnie z pkt 8 SIWZ.
8.1.0 zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
8.3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
8.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
8.5.Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na podstawie dokumentów załączonych
do oferty wymienionych w pkt 9 SIWZ, zgodnie z zasadą spełnia/nie spełnia.
8.6. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a. Wykonawców, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych
przez Zamawiającego,
b. Wykonawcę który nie wykonał umowy zawartej przez PGED lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał
ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
c. ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto
postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne
d. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko
niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa
e. Wykonawca został umieszczony na liście Wykonawców niekwalifikowanych zgodnie
z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców obowiązująca w PGE Dystrybucja SA.
8.7. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę Gęśli jest wymagane zgodnie z pkt 13 SIWZ) do upływu
terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
8.8. W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może również zdecydować o wykluczeniu
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika spółki jawnej, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Powyższe
dotyczy również wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
Dokumenty żądane od Wykonawcy
zgodnie z pkt 9 SIWZ.
9.1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
9.2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4.
9.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą dokumentację
ofertową, jeżeli nie wynika ono z innych dołączonych do oferty dokumentów.
9.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
9.5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
9.6. Zaakceptowany projekt umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ
9.7.Inne zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ.
9.8. Forma złożenia dokumentów:
a) Dokumenty wymienione powyżej mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie na każdej zapisanej
stronie) zgodnie z zasadami reprezentacji,
b) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy
przedstawiona kserokopia jest nieczytelna, niepełna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może tego sprawdzić w inny sposób.
Inne warunki:
Informacja o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują
pisemnie.
Dokumenty przesłane drogą elektroniczną: fax. 539 21 09, e-mail logistyka.oz@pgedystrybucja.pl,
należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej.
Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie, za pomocą faksu, drogą
elektroniczna na adres podany przez Wykonawcę.
nie jest wymagane
Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień uzupełniających
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
nie dotyczy
Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych
Zamawiający w tym postępowaniu przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej w celu
wyboru najkorzystniejszej oferty. Aukcja może być zastosowana, jeżeli zostaną złożone
przynajmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Adres strony internetowej na której odbędzie się aukcja: https://swpp.gkpqe.pl

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty: 100% cena
Termin otwarcia ofert: 26 października 2018

Kontakt:
Osoba do kontaktów w sprawach technicznych; .
w sprawach merytorycznych; Zygmunt Fedorowicz, e-mail:
logistyka.oz@pgedystrybucja.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.