Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
847z dziś
4769z ostatnich 7 dni
17168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach

Przedmiot:

Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Żytnia 1
25-018 Kielce
powiat: Kielce
tel.: 41 3676838; 784 422 957; 41 3676716 w. 16; 662 186 938
zamowienia@mosir.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie

do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł

równowartości 30 000 euro , prowadzonym na podstawie Regulaminu określającego zasady i sposób postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579), stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MOSIR nr 41 z dnia 1 sierpnia 2016r.

prowadzonym w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert w przetargu nieograniczonym na:

Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019.
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia: Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2019

2. Opis przedmiotu zamówienia: zamówienie jest podzielone na dwie części:

Cz. I. Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach:

- Krytej Pływalni DELFIN ul. Krakowska 2,

- Krytej Pływalni ORKA ul. Kujawska 18,

- Krytej Pływalni MORS ul. Marszałkowska 96,

- Krytej Pływalni przy Szkole nr 25 ul. Jurajska 7

- Krytej Pływalni FOKA ul. Barwinek 31

w okresie: 01.01. - 31.12.2019 r.

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR przy Zespole Obiektów Sportowych ul. Szczecińska 1 w Kielcach:

w okresie: 1.05. - 31.08.2019 r.

Szczegółowy opis zamówienia i zakresu dostaw oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia

b) umowa , której wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia

Dokument nr: N.ZP.2.26.107.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu :30 października o godzinie 12.15 w pok. Nr 5 .

Składanie ofert:
10. Termin składania ofert: 30 października do godziny 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Cz. I.
w okresie: 01.01. - 31.12.2019 r.
Cz. II.
w okresie: 1.05. - 31.08.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału dotyczące zdolności zawodowej:

a) posiadanie doświadczenia, rozumianego jako: należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto każda (dotyczy cz. I.)

b) dysponowanie minimum jednym kierowcą posiadającym wymagane przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1834, 1948, 1954) - ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ( dotyczy cz. I. i II )

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału:

1) oświadczenie Wykonawcy , wg wzoru jak w załączniku nr 5 ( w oryginale)

( dotyczy cz. I. i II. )

2) wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 ( w oryginale ) (dotyczy cz. I.).

Uwaga!

1. Dowodami, o których mowa są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1);

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (tj. zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu dokształcającego dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (dotyczy cz. I. i II)

wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 ( w oryginale)

6. Opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

Zamawiający - oddzielnie dla I i II części - w pierwszej kolejności oceni warunki udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom Zamawiający żąda załączenia do oferty ( oddzielnie dla cz. I lub II) :

a) ważnego pozwolenia na obrót środkiem biobójczym ( wraz z załącznikami do tego pozwolenia ) wydanego na podstawie ustawy z dnia 13.09.2002r. O produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 poz. 242 ) na środki:

- podchloryn sodu stabilizowany o minimalnym stężeniu 130 g/l -ciecz;

- środek do zwalczania glonów, grzybów, bakterii w wodzie basenowej, min. udział substancji czynnej nie mniejszy niż 20% - ciecz

( w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę )

8. Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania( oddzielnie dla cz. I lub II)

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę.

2) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

3 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących w ofertach dokumentów i oświadczeń, a jeżeli:

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 5 i 8 ) nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

- to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę z postepowania, a oferta nie będzie podlegała dalszej ocenie;

b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 7 ) nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w stosunku do produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

- to Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy;

9. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1) Ofertę należy sporządzić w postaci zestawienia ofertowego, wg zał. Nr 2.I lub 2.II

( na cz. I lub II )

Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 i 7 zaproszenia( dla każdej części oddzielnie ).

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

3) Wykonawca może złożyć oferty na obie części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I lub II)

4) Kopertę z ofertą lub pismo przewodnie należy opisać następująco:

Cz. I. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w krytych pływalniach MOSIR w Kielcach w roku 2019

lub:

Cz. II. Dostawa środków do uzdatniania wody w małym i dużym basenie letnim MOSiR w Kielcach w roku 2019

adres Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia

5) Oferty częściowe - w osobnych kopertach - można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

10. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:
1) Kryterium oceny ofert: cena = 100%

2) Cena łączna oferty wskazana w zestawieniu ofertowym na cz. I lub II będzie służyła Zamawiającemu do porównania cen ofert w postępowaniu.

Rzeczywiste wartości zamówienia będą wynikać z iloczynu zapotrzebowania bieżącego określonego przez kierowników obiektów Zamawiającego oraz ceny za dostawę poszczególnych środków.

3) Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który za wykonanie dostaw określonych w danej części zamówienia zaproponuje najniższą cenę.

4) Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w danej części zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach;

5) Jeżeli cena oferty będzie zawierała oczywiste błędy rachunkowe, to Zamawiający poprawiając błędy uzna, że: Wykonawca prawidłowo określił cenę jednostkową za 1 kg oferowanego produktu - wg wartości z ,,zestawienia ofertowego".

Uwagi:
13. Ochrona danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/na danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1;
administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iodo@mosir.kielce.pl;

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

§ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

§ posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§ nie przysługuje Pani/Panu:

-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym ze specyfikacja zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2) Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W związku z powyższym Wykonawca w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia , składa (o ile dotyczy) stosowne oświadczenie.

Kontakt:
12. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

Przemysław Chmiel tel.: 41 3676838 lub 784 422 957

2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

Halina Rutyna tel.: 41 3676716 w. 16 lub 662 186 938

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.