Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia...

Przedmiot:

Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna)

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Adama Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel. 413 705 200, faks 413 705 290
urzad@umig.busko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: 300 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania ,,Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych"
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju" w ramach zadania budżetowego pn. ,,Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych" Gmina Busko-Zdrój informuje, że na realizację przedmiotowego zadania ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne", działanie 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów". Realizacja zadania odbywać się będzie na działkach ozn. nr ewid. 91/1, 91/2, 104, 93/3, 203 w Busku-Zdroju przy ul. Ludwika Waryńskiego i Lipowej i będzie polegała na budowie nowych obiektów uzdrowiskowych, będących uzupełnieniem istniejącego zagospodarowania terenu ,,Parku za Maskalisem" w Busku-Zdroju. Obiekty staną się atrakcją turystyczną i wizytówką Gminy Busko-Zdrój. Powstanie nowych obiektów uzdrowiskowych posłuży wzbogaceniu oferty dla kuracjuszy i mieszkańców miasta, ale również celom turystyki pobytowej i okazjonalnej. 2. Zakres prac obejmuje: 1) budowę obiektu pawilonu pijalni uzdrowiskowej z oranżerią wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacyjną, gazową, klimatyzacyjną, wody, p.poż., solankową, 2) budowę obiektu tężni solankowej wraz z wewnętrznymi instalacjami elektryczną i solankową, 3) rozruch technologiczny tężni, 4) budowę obiektu fontanny wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wentylacyjną, klimatyzacyjną i wodociągową, 5) przebudowę istniejących i budowę nowych elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania projektowanych obiektów budowlanych, w tym przebudowę odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, przebudowę przyłączy wod.-kan., przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy wody technologicznej, przyłącza solanki do tężni i domu zdrojowego, przyłącza zrzutu solanki z tężni oraz domu zdrojowego, 6) zagospodarowanie terenu wokół inwestycji obejmujące m.in.: budowę ciągu pieszo-jezdnego, budowę placu wokół i wewnątrz obwodu tężni, przebudowę istniejących alejek parkowych, budowę nowych ścieżek spacerowych oraz budowę fontanny mgielnej na dziedzińcu tężni, 7) budowę oświetlenia, 8) wycinkę istniejących drzew i krzewów zgodnie z decyzją o zezwoleniu na usunięcie drzew będących w kolizji z projektowaną inwestycją oraz wykonanie nowych nasadzeń kompensacyjnych i uzupełnień wzbogacających istniejącą zieleń parkową, 9) budowę drogi dojazdowej do projektowanego budynku pijalni o charakterze ciągu pieszo-jezdnego, pełniącej również funkcje drogi pożarowej, ze służebnością dojazdu do nieruchomości sąsiadującej z inwestycją na działce nr 92, obręb 13, zakończoną placem manewrowym o wymiarach 12,5x 12,5m, 10) przebudowę zatoki/zjazdu z ul. Ludwika Waryńskiego, 11) rozbiórkę i przebudowę elementów zagospodarowania terenu, 12) pielęgnację gwarancyjną drzew i krzewów - w ciągu 1 roku po Odbiorze Końcowym Robót, 13) wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i/lub tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania zgodnie z wytycznymi programu w zakresie promowania projektu (link do strony internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu). Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania Gmina Busko-Zdrój ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 ,,Sprawne usługi publiczne", działanie 7.2 ,,Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów". Tablice informacyjne winny zostać umieszczone w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu, 14) serwisowanie i przeprowadzanie corocznych przeglądów technicznych urządzeń objętych zamówieniem w okresie gwarancji, przy czym koszty tych przeglądów Wykonawca uwzględni w cenie oferty. 15) dostarczenie instrukcji eksploatacji fontann, tężni oraz pijalni uzdrowiskowej, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi tych obiektów. 16) wykonanie i zamontowanie (we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie parku w terminie do 30 dni od przekazania placu budowy) banerów wizualizacyjnych obrazujących kompleks urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w formacie: 2m x 3m, w tym 2 banery obrazujące wizualizację tężni oraz 2 banery obrazujące obiekt pijalni uzdrowiskowej. Każdy z wykonanych banerów winien być standardowo wzmocniony dookoła zgrzewem, na krawędziach posiadać oczka rozmieszczone co 50 cm ułatwiające montaż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: 3.1. dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: ? projekt budowlany: ? Projekt Budowlany_ TOM I ? Projekt Budowlany_ TOM II ? projekty wykonawcze: ? Projekt Wykonawczy I.III Plan zagospodarowania terenu ? Projekt Wykonawczy I.V Projekt Drogowy ? Projekt Wykonawczy II.VII Sieci cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne (gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i solankowe) ? Projekt Wykonawczy I.IX Projekt Zieleni ? Projekt Wykonawczy II.I Projekt Architektoniczny ? Projekt Wykonawczy II.I B Projekt Zieleni ? Projekt Wykonawczy II.II Konstrukcja ? Projekt Wykonawczy II.IV Instalacje sanitarne, ogrzewania i wentylacji ? Projekt Wykonawczy II.V A Projekt Technologii Dużej Tężni ? Projekt Wykonawczy II.V B Projekt Technologii Mini Tężni ? Projekt Wykonawczy II.VI Projekt Technologii Kuchni ? Projekt Wykonawczy II.VII Projekt Technologii Fontanny ? Projekt Wykonawczy I.VI Sieci elektryczne i teletechniczne Projekt Wykonawczy II.III Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 3.2. Przedmiary robót - załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny (pomocniczy). Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności". 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 7. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 8. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej przy czym jeżeli w opisanym warunku o dysponowaniu osobami zamawiający określił minimalną ilość osób należy taką ilość zapewnić podczas realizacji zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 9. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia

CPV: 45000000-7,45300000-0,45200000-9,45215110-1,45231110-9,45231112-3,45232150-8,45422000-1,44191000-5,03419100-1,44163160-9

Dokument nr: 638481-N-2018, RSID.271.58.2018.ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku jeżeli wykaże, że posiada nie mniej niż 5 000 000,00 PLN środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest na kwotę nie mniejszą niż 15 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Do trzech robót w ramach których łącznie wykonano: - budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektów użyteczności publicznej o charakterze rekreacyjno-sportowym lub obiektów związanych z lecznictwem, - zagospodarowanie terenów zielonych z nasadzeniami roślin oraz z drogami dojazdowymi, - tężnia lub inne urządzenie samodzielnie występujące w lecznictwie, rehabilitacji lub rekreacji (np.: pijalnia wód, baseny z masażem, instalacje medyczne), w odniesieniu do innego urządzenia wymaga się, aby jego wartość wykonania wynosiła minimum 300 000,00 zł brutto. (W przypadku wykazania się realizacją tężni okres wymaganej realizacji z 5 lat wydłuża się do 10 lat). Wymagana wartość sumaryczna robót - minimum 15 000 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. (Uwaga: w celu doprecyzowania wskazanego warunku zamawiający informuje, że wskazany zakres może być wykazany w dowolnej konfiguracji (istotnym jest, aby w wymaganym doświadczeniu były wyszczególnione wszystkie zakresy robót i usług) jedynymi ograniczeniami są maksymalna ilość robót lub usług - do trzech, każda z robót ujętych w wykazie musi odnosić się do części opisanego w warunku zakresu oraz sumaryczna wartość wskazana w warunku.) b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (bez ograniczeń), oraz posiada doświadczenie w kierowaniu robotami (jako kierownik budowy lub kierownik robót) od rozpoczęcia do zakończenia w okresie ostatnich 10 lat na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową lub przebudową lub rozbudową obiektów użyteczności publicznej o charakterze rekreacyjno-sportowym lub obiektów związanych z lecznictwem o wartości robót minimum 5 000 000,00 zł brutto. o Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. o Kierownikiem robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. o Technologiem posiadającym doświadczenie w nadzorowaniu wykonania części technologicznej tężni z uwzględnieniem rozruchu technologicznego. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy/robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji o której mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio. 3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) SIWZ- załącznik nr 6 SIWZ; 3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ; 4) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ ,,Uwaga 2 pkt a) do d)".
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 30,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.