Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
96z dziś
2849z ostatnich 7 dni
16065z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz
powiat: międzyrzecki
Fax: 957427340, tel. 95 742 73 43
sekretariat@zdpmiedzyrzecz.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Międzyrzecz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(dotyczy zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tyś Euro)
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Bledzew ul. Sportowa w zakresie przebudowy chodnika i
zjazdu"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Bledzew ul. Sportowa w zakresie przebudowy chodnika i zjazdu" Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Wykonawca zabezpieczy roboty zgodnie z projektem czasowej zmiany organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: SDiM.252.47.2018.PB

Otwarcie ofert: 14.5. Otwarcie ofert nastąpi 25.10.2018 r., godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego, sala narad nr 5.

Składanie ofert:
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
9.1. Oferty należy składać do dnia 25.10.2018 roku, do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Skoki 21, 66-300 Międzyrzecz, Polska).

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzjelenia zamówienia do dnia 30.11.2018 r.

Wymagania:
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
4.1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
4.1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej niniejszym postępowaniem.
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
4.1.2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
4.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku
4.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
4.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku.
5. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia
6. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
6.1. Zamawiający nie żąda oświadczeń i dokumentów poświadczających brak podstaw do wykluczenia.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. INFORMACJE DODATKOWE
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę
14.2. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w każdym momencie, bez podawania przyczyny
14.4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Kontakt:
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 95 742 73 40, drogą elektroniczną: sekretariat@zdpmiedzyrzecz.pl.
7.2. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 1. Patrycja Balcerzak
7.3. tel. 95 742 73 43

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.