Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków

Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
ul. Warszawska 67 A
31-309 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. 58 621 02 70, faks 58 620 72 43
biuro@abk4-gdynia.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane polegające na rozbiórce 2 budynków zlokalizowanych w Gdyni
1. Przedmiotem zamówienia w każdej części postępowania są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zlokalizowanych w Gdyni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku o funkcji usługowej na dz. nr 3216 obręb Wielki Kack 0027 przy ul. Chwaszczyńskiej 155 w Gdyni. Do zakresu prac należą przede wszystkim: - roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, - zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca winien jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt rozbiórki oraz Przedmiar robót. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiot zamówienia i daje wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty. Część 2 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku o funkcji usługowej na posesji nr 2213, 2212, 2211, 2210/2, 2120/4 obręb 0022 Orłowo przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni. Do zakresu prac należą przede wszystkim: - roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, - zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca winien jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt rozbiórki oraz Przedmiar robót. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiot zamówienia i daje wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty. 2. Warunki ogólne dla każdej części postępowania: 1) wykonawca winien: - przed rozpoczęciem rozbiórki odłączyć wszystkie instalacje i media. Miejsce odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych, - ogrodzić i oznakować teren w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych, - zapewnić prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający porządku, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, - zorganizować prace wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystania z istniejącej infrastruktury i mediów, w tym wszelkich podjazdów, uliczek oraz obiektów handlowych, usługowych czy wszelkich instytucji i podmiotów funkcjonujących w sąsiedztwie lub pobliżu prowadzonych robót budowlanych, - zapewnić niezbędne pozwolenia i dopełni procedur w przypadku konieczności wjazdu lub pozostawienia pojazdów ciężarowych w strefach ruchu, - przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych wymagających wejścia w pas dróg publicznych wykonawca na własny koszt winien wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzyskać wymagane prawem uzgodnienia przedmiotowego projektu, wystąpić o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego zajęciem, - prowadzić wszelkie prace z poszanowaniem istniejącej infrastruktury zielonej, tj. trawników, krzewów, drzew, kwiatów. W przypadku gdy w wyniku robót budowalnych zostanie uszkodzony element infrastruktury zielonej, wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia tego elementu, - zapewnić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca na swój koszt dokona utylizacji wszelkich wytworzonych odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 2) wykonawca odpowiada za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót, 3) wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 4) wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów z/na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają wykonawcę, 5) wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie zamawiającego i własne, w szczególności wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane materiały, 6) wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, 7) po zakończeniu robót, ale przed ich ostatecznym odbiorem przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót wraz z przyległym terenem

Część nr: 1 Nazwa: Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 155
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w każdej części postępowania są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zlokalizowanych w Gdyni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku o funkcji usługowej na dz. nr 3216 obręb Wielki Kack 0027 przy ul. Chwaszczyńskiej 155 w Gdyni. Do zakresu prac należą przede wszystkim: - roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, - zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca winien jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt rozbiórki oraz Przedmiar robót. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiot zamówienia i daje wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111100-9, 45111300-1, 45111220-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Spacerowej 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w każdej części postępowania są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zlokalizowanych w Gdyni. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 2 - Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku o funkcji usługowej na posesji nr 2213, 2212, 2211, 2210/2, 2120/4 obręb 0022 Orłowo przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni. Do zakresu prac należą przede wszystkim: - roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe sanitarne wszystkich elementów istniejących w budynku, - roboty rozbiórkowe elektryczne wszystkich elementów istniejących w budynku, - zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP, - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych jakie występują przy realizacji przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych. Przed rozpoczęciem prac wykonawca winien jest przedłożyć zamawiającemu harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projekt rozbiórki oraz Przedmiar robót. Dokumentacja stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiot zamówienia i daje wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu umożliwiającą złożenie kompletnej oferty.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111100-9, 45111300-1, 45111220-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 20
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45111100-9,45111300-1,45111220-6

Dokument nr: 638761-N-2018, ZBILK.IZ.KP.241.P.15.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbilk.gdynia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub pocztą tradycyjna
Adres:
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ul. Warszawska 67A, 81-309 Gdynia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) spełnia warunki dotyczące posiadania doświadczenia, tj. należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku o wartości co najmniej: - 30 000,00 zł brutto w przypadku części pierwszej postępowania, - 6 000,00 zł brutto w przypadku części drugiej postępowania, oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) spełnia warunki dotyczące osób, którymi dysponuje, tj. zamawiający uzna warunek za spełniony dla każdej części postępowania, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie; 2) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej uprawienia w specjalności elektrycznej min. w zakresie sieci SEP do 1kV, 3) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej uprawnienia energetyczne w zakresie E (eksploatacji) dla Grupy 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budżetowa, 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni: iod@zblik.gdynia.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umowy, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ,,ustawa Pzp") lub na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ polegających na rozbiórce budynków o łącznej wartości min. - 30000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) dla części 1 - 6000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) dla części 2 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty, miejsca wykonania i nazw podmiotów na rzecz których prace te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku składania ofert wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz osób sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczeni, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania ofert wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca wraz z ofertą składa oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby wykonawcy składającego ofertę określający w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: Część 1 - 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100) Część 2 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - tylko i wyłącznie przelew bankowy na rachunek zamawiającego w banku PKO BP na nr konta: 14 1440 1387 0000 0000 1764 0798 z dopiskiem: ,,Roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków zlokalizowanych w Gdyni" Część..... - ZBILK.IZ.KP.241.P.15.2018. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię dokonanego przelewu, 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela (bank) oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni) zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) gwarancji bankowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie) zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 4) gwarancji ubezpieczeniowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Niezbędnym jest przedłożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia wobec wierzyciela zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie w Sekretariacie siedziby zamawiającego przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin realizacji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.