Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i remont dróg

Przedmiot:

Przebudowa i remont dróg

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skalbmierz
ul. Kościuszki 1
28-530 Skalbmierz
powiat: kazimierski
tel. 41 3529085
piotr.szota@skalbmierz.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skalbmierz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i remont dróg na terenie miasta i gminy Skalbmierz
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową i remontem dróg na terenie miasta i gminy Skalbmierz. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew. 800, 801/8 od km 0+184 do km 0+307, dł. 109,0 mb (ulica Republiki Partyzanckiej). W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym - 0,123 km, 2/Roboty ziemne: - renowacja przydrożnego rowu wzdłuż zjazdu do posesji - 17,20 m3, 3/Podbudowa: - podbudowa z mieszanki MCAS lub MCE wykonana na miejscu gr. 20 cm po zagęszczeniu, szer. 5,56 m - 658,00 m2, 4/Nawierzchnia: - warstwa profilowo wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm (wymagana) na ciągu głównym i zjeździe do posesji - 790,00 m2, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 PMB 45/80-55 gr. 4 na ciągu głównym i zjeździe do posesji - 826,00 m2, 5/Roboty wykończeniowe : - wykonanie poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm szer. 0,25 m z rozplantowaniem zdjętego humusu - 20,88 m3; 2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz działki nr ew. 769, 798 od km 0+122 do km 0+216, dł. 94,0 mb (ul. Republiki Partyzanckiej). W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg terenie równinnym, dla robót liniowych - 0,094 km, - frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr. 4 cm - 135,0 m2, - rozebranie mechanicznie konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego gr. 25 cm (74,0 m x 4,0 m) wraz odwozem materiału na wskazane miejsce do 0,5 km - 296,00 m2, - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm - 67,70 m2, - rozebranie krawężnika 15 x30 x100 cm - 38,0 m, - rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 x 10 cm - 38,0 m, 2/Odwodnienie korpusu drogowego: - remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przekrój 1,0 x 0,6 m z bloczków betonowych (regulacja wysokościowa, skrócenie boku pokrywy betonowej wraz z wykonaniem przyłączenia nowej kratki ściekowej żeliwnej D-400 wym. 62,5 x 42,5 cm z osadnikiem betonowym i koszem wyłapującym zanieczyszczenia oddalonej o 3,0 m) - 1 szt., - regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych (nadbudowa wykonana z betonu) - 4 szt. - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych (nadbudowa wykonana z betonu) - 2 szt., - montaż w chodniku elementu odwodnieniowego typu Eco-Drain B-125, dł. rusztu metalowego - 2,8 m, 3/Podbudowy: - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV na szer. chodnika, gł. koryta 30 cm - 99,00 m2, - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-IV na szer. zjazdów do posesji, gł. koryta 40 cm - 35,40 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm (74,0 x 4,0 m) - 296,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 < 4,0 Mpa, gr. 10 cm - 99,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 10 cm - 99,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie zjazdów z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 < 6 Mpa, gr. 15 cm - 35,40 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15 cm - 35,40 m2, 4/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowanie mechanicznym przy ilości 50 kg/m2, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m - 14,80 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m + skrzyżowanie 135,00 m2 - 431,00 m2, - wykonanie nawierzchni z nowej kostki brukowej kolorowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - 35,40 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (materiał inwestora) gr. 8 cm, uzupełnienie podsypki cem-piask. 1:4, gr. 3-5 cm - 58,7 m2, 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu, dł. 74,0 m, szer. 0,5 m - 37,00 m2, - plantowanie ręczne nawierzchni pasa zieleni szer. 0,6-0,7 m w gruntach kat. I-III - 18,70 m2, 6/Elementy ulic: - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na ławie betonowej C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 90,00 m, - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 78,0 m, - ustawienie nowego obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 48,0 m, - ustawienie obrzeża betonowego z odzysku (materiał inwestora) 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20,0 m. 3. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sietejów działka nr ew. 33, 122 od km 0+000 do km 0+250, dł. 250 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej równiarką do 10 cm - 890,00 m2, - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein - 29,41 m3, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm - 890,00 m2, 2/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 765,00 m2, 3/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 250 mb - 6,25 m3. 4. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Małoszów działka nr ew. 414, 396 od km 0+007 do km 1+046, dł. 1039,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty ziemne: - zebranie i wywiezienie na odl. do 1 km nadmiaru ziemi w obrębie skrzyżowania drogi dojazdowej - 10 m2, 2/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej równiarką do 10 cm - 3544,5 m2, - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein - 36,76 m3, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm - 3574,50 m2, 3/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 3147,00 m2, 4/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 809 mb - 20,23 m3, - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 5 cm, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 230 mb - 5,75 m3. 5. Remont drogi gminnej w miejscowości Sielec Biskupi Nr 003540T Sielec Biskupi - Sielec Kolonia od km 0+719 do km 0+819, dł. 100,0 mb. W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. śr. 6 cm w miejscu lokalnych przełomów, wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asfaltowej - 180,00 m2, 2/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej - 500,00 m2, - wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy w miejscu lokalnych przełomów z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5, 3/Nawierzchnie: - wyfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr. 4 cm na szer. 0,5 m wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asfaltowej - 10 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 500,00 m2, 4/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 5 cm, szer. 0,25 m po obu stronach - 2,50 m3

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz dz. nr 800, 801/8 (ul. Republiki Partyzanckiej).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym - 0,123 km, 2/Roboty ziemne: - renowacja przydrożnego rowu wzdłuż zjazdu do posesji - 17,20 m3, 3/Podbudowa: - podbudowa z mieszanki MCAS lub MCE wykonana na miejscu gr. 20 cm po zagęszczeniu, szer. 5,56 m - 658,00 m2, 4/Nawierzchnia: - warstwa profilowo wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm (wymagana) na ciągu głównym i zjeździe do posesji - 790,00 m2, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 PMB 45/80-55 gr. 4 na ciągu głównym i zjeździe do posesji - 826,00 m2, 5/Roboty wykończeniowe : - wykonanie poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm szer. 0,25 m z rozplantowaniem zdjętego humusu - 20,88 m3;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz dz. nr 769, 798 (ul. Republiki Partyzanckiej).
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg terenie równinnym, dla robót liniowych - 0,094 km, - frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie śr. gr. 4 cm - 135,0 m2, - rozebranie mechanicznie konstrukcji nawierzchni drogi z kruszywa łamanego gr. 25 cm (74,0 m x 4,0 m) wraz odwozem materiału na wskazane miejsce do 0,5 km - 296,00 m2, - rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm - 67,70 m2, - rozebranie krawężnika 15 x30 x100 cm - 38,0 m, - rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 x 10 cm - 38,0 m, 2/Odwodnienie korpusu drogowego: - remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej przekrój 1,0 x 0,6 m z bloczków betonowych (regulacja wysokościowa, skrócenie boku pokrywy betonowej wraz z wykonaniem przyłączenia nowej kratki ściekowej żeliwnej D-400 wym. 62,5 x 42,5 cm z osadnikiem betonowym i koszem wyłapującym zanieczyszczenia oddalonej o 3,0 m) - 1 szt., - regulacja studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych (nadbudowa wykonana z betonu) - 4 szt. - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych (nadbudowa wykonana z betonu) - 2 szt., - montaż w chodniku elementu odwodnieniowego typu Eco-Drain B-125, dł. rusztu metalowego - 2,8 m, 3/Podbudowy: - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV na szer. chodnika, gł. koryta 30 cm - 99,00 m2, - wykonanie mechanicznie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-IV na szer. zjazdów do posesji, gł. koryta 40 cm - 35,40 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię asfaltową z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/63 gr. 20 cm (74,0 x 4,0 m) - 296,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z kruszywa stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 < 4,0 Mpa, gr. 10 cm - 99,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnię chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 10 cm - 99,00 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie zjazdów z kruszywa stabilizowanego cementem C 3/4 < 6 Mpa, gr. 15 cm - 35,40 m2, - wykonanie warstwy podbudowy pod nawierzchnie zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 gr. 15 cm - 35,40 m2, 4/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowanie mechanicznym przy ilości 50 kg/m2, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m - 14,80 t, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, dł. 74,0 m, szer. 4,0 m + skrzyżowanie 135,00 m2 - 431,00 m2, - wykonanie nawierzchni z nowej kostki brukowej kolorowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cem-piask 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem - 35,40 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku (materiał inwestora) gr. 8 cm, uzupełnienie podsypki cem-piask. 1:4, gr. 3-5 cm - 58,7 m2, 5/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm po zagęszczeniu, dł. 74,0 m, szer. 0,5 m - 37,00 m2, - plantowanie ręczne nawierzchni pasa zieleni szer. 0,6-0,7 m w gruntach kat. I-III - 18,70 m2, 6/Elementy ulic: - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na ławie betonowej C 12/15, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 90,00 m, - ustawienie nowego krawężnika 15 x 30 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 78,0 m, - ustawienie nowego obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 48,0 m, - ustawienie obrzeża betonowego z odzysku (materiał inwestora) 6 x 20 na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 20,0 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sietejów działka nr ew. 33, 122.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej równiarką do 10 cm - 890,00 m2, - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein - 29,41 m3, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm - 890,00 m2, 2/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 765,00 m2, 3/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 250 mb - 6,25 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Małoszów działka nr ew. 414, 396 od km 0+007 do km 1+046, dł. 1039,0 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty ziemne: - zebranie i wywiezienie na odl. do 1 km nadmiaru ziemi w obrębie skrzyżowania drogi dojazdowej - 10 m2, 2/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej równiarką do 10 cm - 3544,5 m2, - wyrównanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 w miejscu lokalnych kolein - 36,76 m3, - wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm - 3574,50 m2, 3/Nawierzchnie: - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 3147,00 m2, 4/Roboty wykończeniowe: - umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm gr. 5 cm po zagęszczeniu, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 809 mb - 20,23 m3, - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 5 cm, szer. 0,25 m po obu stronach na dł. 230 mb - 5,75 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Remont drogi gminnej w miejscowości Sielec Biskupi Nr 003540T Sielec Biskupi - Sielec Kolonia od km 0+719 do km 0+819, dł. 100,0 mb.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać: 1/Roboty przygotowawcze: - rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. śr. 6 cm w miejscu lokalnych przełomów, wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asfaltowej - 180,00 m2, 2/Podbudowy: - mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowej - 500,00 m2, - wyrównanie istniejącej warstwy podbudowy w miejscu lokalnych przełomów z kruszyw łamanych z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5, 3/Nawierzchnie: - wyfrezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego na początku i końcu remontowanego odcinka, śr. gr. 4 cm na szer. 0,5 m wraz z obcięciem mechanicznym krawędzi nawierzchni asfaltowej - 10 m2, - wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S dla kat. ruchu KR 1-2, gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm - 500,00 m2, 4/Roboty wykończeniowe: - uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem gr. śr. 5 cm, szer. 0,25 m po obu stronach - 2,50 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45000000-7,45100000-8,45110000-1,45233000-9,45233220-7

Dokument nr: 638765-N-2018, IZP.271.16.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.skalbmierz.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Gmina Skalbmierz ul. T.Koiściuszki 1, 28-530 Skalbmierz

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczenie zgodne z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: dla zadania 1: 40 000,00 PLN dla zadania 2: 45 000,00 PLN dla zadania 3: 45 000,00 PLN dla zadania 4: 250 000,00 PLN dla zadania 5: 20 000,00PLN W przypadku składania oferty na więcej niż jedna część wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla zadania 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 40000,00 zł brutto każda. Dla zadania 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 40000,00 zł brutto każda. Dla zadania 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 40000,00 zł brutto każda. Dla zadania 4 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 200000,00 zł brutto każda. Dla zadania 5 jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 25000,00 zł brutto każda. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca może wykazać się jedną robotą na zadania, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanego warunku dla zadań, na które składa ofertę. UWAGA! Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1, 2, 3, 4, 5. o Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Tą samą osobą można wykazać się do wszystkich zadań. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt 9.4.4. 4. Zaświadczenia wlaściwego Urzędu Skarbowego zgodnie opisem w pkt 9.4.4 5. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt 9.4.4
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie robót 9.4.2. a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2. b) - załącznik nr 6 SIWZ. 3, Potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem w pkt 9.4.3.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik 1 a). 3. Wykaz osób do punktacji (załącznik 1b).
Tak
Informacja na temat wadium
17.1 Wadium w wysokości: Zadanie 1 - 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy) Zadanie 2 - 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy) Zadanie nr 3 - 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy) Zadanie nr 4 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie nr 5 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100 groszy) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006 z dopiskiem ,,Wadium" i znak sprawy: IZP.271.16.2018 zadanie nr
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.