Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie mebli łazienkowych

Przedmiot:

Dostarczenie mebli łazienkowych

Data zamieszczenia: 2018-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
Szosa Bydgoska 1/
87-100 Toruń
powiat: Toruń
512 901 001
zamowieniacaritasbrodnica@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144036
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie mebli łazienkowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy dostawy mebli łazienkowych, opisanych w załączniku nr 3, do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy: szafki pod umywalkę (31 szt.) oraz szafki z półkami, dwustronnie zamykanej frontami (31 szt.)
Cel zamówienia
Celem niniejszego Zamówienia jest dostawa mebli opisanych, w załączniku nr 3, do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia:
1. Szafka pod umywalkę, ilość szt. 31
lokalizacja: łazienki przy pokojach
2 Szafka z półkami dwustronnie zamykana frontami, ilość szt. 31
lokalizacja: łazienki przy pokojach.
Zamawiający wymaga zwymiarowania pomieszczeń przed wykonaniem zadania na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia i wyeliminowania ewentualnych uchybień projektowych.
Zamawiający wymaga dokładnego spasowania szafek z umywalkami.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia oferty wariantowej w pierwszej kolejności kwestia ta będzie weryfikowana przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W momencie zaakceptowania takiego rozwiązania przez IZ oferta będzie mogła być zaakceptowana przez Zamawiającego.
Oferty wariantowe muszą uwzględniać nowe warianty wyposażenia.
Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony, zmontowany i zainstalowany w pomieszczeniach budynku.
Dostawca zapewni gwarancję na sprzęt objęty niniejszym postępowaniem na okres minimum 5 lat od momentu oddania do użytkowania budynku.
Termin związania ofertą : 30 dni
Wspólny Słownik zamówień:
CPV - 39144000-3 Meble do łazienki
CPV - 39140000-5 Meble domowe

CPV: 39144000-3

Dokument nr: 1144036

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-10-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zamowieniacaritasbrodnica@gmail.com
Ostateczny termin składania ofert upływa 29.10.2018 roku, do godz. 8:00
O zachowaniu terminu składania decyduje sygnatura czasu - moment wpływu podpisanej oferty (skanu) do Zamawiającego,
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę,
Zamawiający może podczas badania i oceny ofert żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku złożenia oferty wariantowej w pierwszej kolejności kwestia ta będzie weryfikowana przez Instytucję Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W momencie zaakceptowania takiego rozwiązania przez IZ oferta będzie mogła być zaakceptowana przez Zamawiającego.
Oferty wariantowe muszą uwzględniać nowe warianty wyposażenia.
Wymagane jest zwymiarowanie pomieszczeń na miejscu w celu prawidłowego zrealizowania zamówienia i wyeliminowania uchybień projektowych.
Wymagane dostarczenie zdjęć proponowanych produktów w celach poglądowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego lub udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: brodnicki Miejscowość: Brodnica
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w dwóch partiach, w następujących terminach:
a) do końca listopada 2018 roku (realizacja: 47-48 tydzień roku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym) - wyposażenie 23 pokoi,
b) do końca stycznia 2019 - wyposażenie 8 pokoi - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń - złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zrealizowali przynajmniej jedno zlecenie na dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat (sposób oceny: referencje).
Potencjał techniczny
Oferent winien dysponować środkami umożliwiającymi mu realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent winien dysponować osobami (zapleczem kadrowym) umożliwiającym mu realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mu realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ogłoszeniu.
Dodatkowe warunki
1. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego.
2. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, lub
b) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, lub
c) w przypadku zaistnienia innej ważnej przyczyny niezależnej od Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:
a) zmian w skutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
b) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
c) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;
d) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta zawiera elektroniczne wersje dokumentów:
1. Podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Podpisane Oświadczenie Oferenta (załącznik nr 2)
3. Referencje poświadczające realizację min. jednego zamówienia na dostawę mebli o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat.
4. Poglądowe zdjęcia oferowanych mebli.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:
1. cena brutto wykonania zamówienia (PLN) - waga 60%
2. czas reakcji na zgłoszoną usterkę - waga 40%
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie przyjętych kryteriów tj. ceny brutto oraz czasu reakcji na zgłoszoną usterkę. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
1. Kryterium ,,cena brutto wykonania zamówienia (PLN)"
Cena obejmuje cenę ryczałtową brutto za zrealizowanie całego zamówienia zgodnie z warunkami wynikającymi z zapytania ofertowego i załączników. Oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 60 punktów. Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 60, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty
2. Kryterium ,,czas reakcji na zgłoszoną usterkę"
Kryterium jest czas reakcji na zgłoszoną usterkę, przez okres 5 lat przy założeniu 2 przeglądów gwarancyjnych w roku. Czas reakcji rozumiany jest jako czas od zgłoszenia usterki do przyjazdu serwisanta na miejsce dostawy. Oferta z najkrótszym czasem reakcji otrzymuje maksymalnie 40 punktów.
do 11,59 h - 40 pkt.
od 12 - do 13,59 h - 30 pkt.
od 14 - do 15,59 h - 20 pkt.
od 16 - do 17,59 h - 10 pkt.
Powyżej 17,59 h - 0 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100,00 i stanowi sumę punktów otrzymanych za kryterium 1 i kryterium 2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.
Wykluczenia
1. Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na zasadzie 0-1 (spełnia-nie spełnia) w oparciu o przedłożone przez Oferentów oświadczenia. Jako Zamawiającego rozumie się Lidera projektu: Caritas Diecezji Toruńskiej, Brodnickie Centrum Caritas im. bpa Jana Chrapka, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica oraz Partnera projektu, tj. Powiat Brodnicki, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CARITAS DIECEZJI TORUŃSKIEJ
Adres
Szosa Bydgoska 1/n/d
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
056 6744401
Fax
056 6744402
NIP
8791764783
Tytuł projektu
Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w Brodnicy
Numer projektu
RPKP.06.01.02-04-0024/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Pezler
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
512 901 001

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.