Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego

Data zamieszczenia: 2018-10-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Pińczowski
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów
powiat: pińczowski
tel. 413 576 001, faks 413 576 007
dorota.fraczek@pinczow.net
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pińczów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie- narzędzia. Na przedmiot zamówienia składa się realizacja 2 zadań: ZADANIE 1. NARZĘDZIA I SPRZĘT DYDAKTYCZNY DLA PRACOWNI BRANŻOWYCH ZADANIE 2. MEBLE SZKOLNE Wspólny słownik KOD CPV 39162100-6 - pomoce dydaktyczne 39150000-8 - różne meble i wyposażenie

Część nr: 1 Nazwa: NARZĘDZIA I SPRZĘT DYDAKTYCZNY DLA PRACOWNI BRANŻOWYCH
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Wiertarka sieciowa z udarem -6 komplet. 2. Wiertarko-wkrętarka 1 komplet. 3 . Wkrętarka akumulatorowa 2 komplety. 4 .Szlifierka oscylacyjna 4 komplety. 5 .Szlifierka kątowa wysokoobrotowa 2 komplety . 6 .Odkurzacz przemysłowy 4 komplet. 7 .Dalmierz laserowy 6 kompletów. 8 .Laserowy przyrząd traserski 6 kompletów. 9 .Aparat mierzący wilgotność drewna i materiałów budowlanych 3 komplety. 10 .Rusztowania wewnętrzne 3 komplety . 11 .Podnośnik dźwigniowy mocowany pod but do płyt g-k 3 komplety. 12 .Piła tarczowa do drewna 1 komplet. 13 .Przecinarka do glazury (na mokro) 1 komplet. 14 .Szlifierka kątowa do podłóg 1 komplet. 15. Betoniarka 3 komplety. 16. Spawarka do PCV 1 komplet. 17. Mieszadło do zapraw 6 kompletów. 18. Stożek do pomiaru gęstości zaprawy 2 komplety. 19. Kompresor olejowy pojemność 200l ciśnienie robocze 10bar 1 komplet . 20. Szafa narzędziowa dwudrzwiowa metalowa - 2 komplety.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: MEBLE SZKOLNE, WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 .Blat dla stanowisk komputerowych do pracowni rysunku technicznego 1 zestaw. 2 .Blat dla stanowisk komputerowych do pracowni CNC 1 zestaw. 3 .Stoły konferencyjne 6 sztuk. 4 .Krzesła szkolne ergonomiczne 28 sztuk. 5 .Fotele komputerowe uczniowskie 27 sztuk . 6 .Biurka nauczycielskie 2 sztuki. 7 .Fotele nauczycielskie 2 sztuki. 8 .Rolety wewnętrzne do pracowni rysunku technicznego i do pracowni CNC 2 komplety.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39162100-6,39150000-8

Dokument nr: 638965-N-2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantu-jący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.26.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie, lub przesłać pocztą, kurierem (liczy sie data wpływu do Zamawiającego)
Adres:
Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zgodnie ze SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zgodnie ze SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zgodnie ze SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zgodnie z SIWZ - potwierdzenie oświadczenia woli (Oferty) zawierające - ,,szczegółowy opis oferowanego opisu oferowanego przedmiotu zamówienia" wraz z kartami katalogowymi/technicznymi
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena brutto 60,00
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia. 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.