Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza

Przedmiot:

Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary
powiat: jeleniogórski
tel. 75 64 39 225, , tel. (75) 64 39 228
paulina.gieralt@kowary.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 8, ul. 1 Maja 8 , 58-530 Kowary.
zaprasza do złożenia ofert na zadanie:
,,Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek ul. 1
Maja 8 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD
2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT
AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zadanie obejmuje:
? ustawienie rusztowania.
? Rozebranie pokrycia z płyt ondulain,
? rozebranie elementów więźb dachowych,
? rozebranie obróbek blacharskich,
? wymiana elementów konstrukcji dachu,
? wykonanie poszycia szkieletowego z płyt wiórowych,
? wykonanie tynków kat.III,
? krycie dachu płytkami z włóknocementu
? montaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych,
? wymiana łacenia dachu - deski czołowe,
? dwukrotne malowanie farba olejna deski czołowej,
? odkrywka istniejących fundamentów,
? odgrzybianie powierzchni ścian fundamentu,
? izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej,
? odbicie tynków i wykonanie nowych,
? wykonanie odwodnienia liniowego o średnicy 110 mm.
? Wymiana drzwi zewnętrznych.
Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja
projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
2. Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany
jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub
wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa
w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze
określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim
przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w
stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że

zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji
projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem:
a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.),
c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
d) standardów emisyjnych.
3. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB.
4. W ramach zamówienia, oprócz robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie również do
wykonania, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót.
5. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 miesięcy,
licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.
6. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji
powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu
budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na cenę.

CPV: 45261000-4, 45453000-7

Dokument nr: GK.271.58.2018

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd

Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 13 (sala konferencyjna - I piętrobudynek
A).

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) w formie pisemnej należy składać w
terminie do dnia 16.11.2018 r. do godziny 9:45 w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod
adres: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 (Biuro Obsługi
Klienta - budynek A).
2. Formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami i dokumentami powinna znajdować się w
zamkniętej kopercie z napisem:
,,Remont pokrycia dachu, wymiana drzwi, izolacja fundamentu od zaplecza - budynek
ul. 1 Maja 8 w Kowarach" w ramach zadania: Renowacja części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych Starówki Kowarskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny: RPO WD
2014-2020, Oś priorytetowa: 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 6.3 Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3-6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT
AJ. Nr projektu: RPDS.06.03.03-02-0011/16.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby roboty budowlane objęte zamówieniem zostały wykonane do dnia
29.03.2019 r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie
następujących warunków udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
2. W celu wykazania spełniania wymagań warunkujących udział w postępowaniu wykonawcy
obowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący załącznik nr 2 do
Zapytania ofertowego,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
IV. Kryterium oceny oferty :
1. cena brutto przedmiotu zamówienia - 60%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe
proporcjonalnie mniej, według formuły:
Pc
Pc - ilość punktów ofert badanej w kryterium cena
ano - najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank - cena brutto badanej oferty,
2. Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia - 40%
2.1. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
W ramach kryterium - ,,okres gwarancji" Zamawiający przyzna punkty za dodatkowy okres
gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wg następujących zasad:
Zaoferowany okres gwarancji Liczba punktów
brak dodatkowego okresu gwarancji
(wymagany okres gwarancji wynosi min. 36 miesięcy)
0
12 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 48 miesięcy) 20
24 miesięcy dodatkowego okresu gwarancji (tj. 60 miesięcy i więcej) 40
2.2. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi min. 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych i nie jest punktowany. Wykonawca,
który zaoferuje dodatkowy okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, otrzyma dodatkowe punkty wg
wyżej wskazanej tabeli. Za zaoferowany okres gwarancji powyżej 60 miesięcy, Wykonawca
otrzyma 40 punktów.
3. Łączna liczba punktów badanej oferty będzie liczona według poniższego wzoru:
P = C + G
P- łączna ilość punktów badanej oferty
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "cena"
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium oceny "okres gwarancji"
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ustawie i w Zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako

najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w określonych wyżej kryteriach.
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
6. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów,
pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść
w celu realizacji zamówienia.
7. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie lub uzyskania równej ilości punktów,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium
cenowego (ceny ofertowej).
8. Rozliczenie robót będzie następowało wg harmonogramu finansowo- rzeczowego na podstawie
faktur częściowych oraz faktury końcowej w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru częściowego i końcowego robót potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.
6. Rozliczenie będzie składać się z dwóch faktur częściowych, każda po 35% wartości zadania,
a ich łączna wartość nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego. Pozostałe 30% wartości
zadania zapłacone będzie po całkowitym zakończeniu przedsięwzięcia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego formularzu
ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany
lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej
poprzez jego doręczenie na adres Zamawiającego.
6. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty. Zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem lub e- mailem.
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania
umowy zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego
w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie
zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania w przypadku:
5.1. Terminu zakończenia robót budowlanych, gdy:
a) Nastąpią zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe,
zdarzenia losowe, itp.),
b) Wystąpią potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót zgodnie z
wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym,
c) Nastąpi stwierdzenie wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową
realizację przedmiotu umowy (o czas niezbędny na usunięcie tych wad),
d) Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli,
e) Wystąpi konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń uprawnionych organów
nadzoru, np. nadzoru budowlanego,
f) Wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
g) W przypadku zmiany terminu realizacji projektu.
h) W wyniku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych określonego w pkt. 5.1
wysokość wynagrodzenia określona w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie.
5.2. Wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych objętych odrębną umową lub robót
zamiennych,
5.3. Nastąpi zmiana zakresu rzeczowego robót budowlanych nie powodujących zmiany wysokości
wynagrodzenia, a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy.
5.4. Nastąpią zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb zamawiającego lub wykonawcy
i nie naruszające interesu zamawiającego, w tym sposobu rozliczania umowy i płatności na rzecz
Wykonawcy.
6. Strony umowy dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia którejkolwiek z przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Kontakt:
4. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
? Paulina Gierałt - Inspektor ds. infrastruktury technicznej, tel. 75 64 39 225, e-mail:
paulina.gieralt@kowary.pl
? Krzysztof Woźniak - Główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel. (75) 64 39 228,
fax. (75) 76 13 173).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.