Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów i remont wewnętrznej strony muru przy boisku szkolnym

Przedmiot:

Dostawa materiałów i remont wewnętrznej strony muru przy boisku szkolnym

Data zamieszczenia: 2018-11-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Bukowska 18
62-065 Grodzisk Wielkopolski
powiat: grodziski (wielkopolski)
Telefon i fax tel.: +48 61 4445571 lub +48 61 4445581 fax.: +48 61 4421260
sekretariat@grodzisk.zp.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Grodzisk Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
W trybie zapylania ofertowego o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 4 pkl. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na:
wykonanie nowej elewacji wewnętrznej strun\\\\ muru betonowego znajdującego się na terenie Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp. uraz z materiałami
2. Pr/edmiot zamówienia: dostawa materiałów i remont wewnętrznej strony muru przy boisku szkolnym (wymiary muru i stan elewacji przedstawiają załączniki)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Otwarcie ofert: 14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 marca 2019r. o godzinie 13:00 w sekretariacie Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp.

Składanie ofert:
12. Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), ulica Bukowska 18 wraz z oznaczeniem ,,Oferta na dostawę materiałów i remont muru wewnętrznego Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp."
13. Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2019r. o godzinie 12:00. oferty należy składać w sekretariacie zakładu.

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do końca maja 2019r.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 siycznia 2004r.. Prawo zamówień publicznych.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 20I7r. poz. 1579).
6. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków - załącznik nr 3.
7. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1.
b) szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.
c) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 - załącznik nr 3,
8. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez wykonawcę.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapylaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
16. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
17. Warunki płatności - Wykonawca wystawi fakturę po zakończeniu prac i podpisaniu protokołu odbioru. Faktura będzie wystawiona z 14 dniowym terminem płatności.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.