Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3717z ostatnich 7 dni
15494z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KOŚCIELNA 9
ul. Tadeusza Kościuszki3
59-330 Ścinawa
powiat: lubiński
663 493 100
zarzad@ssm24.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147537
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Ścinawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 16 w Ścinawie" zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPDS.03.03.01-02-0140/16 pod nazwą ,,Nasz ciepły dom- termomodernizacja budynków mieszkalnych w Ścinawie"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 16 w Ścinawie
Cel zamówienia
Wybór wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia zawartym w treści zapytania ofertowego ZO/0140/5/11/2018-TB
Przedmiot zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 16 w Ścinawie"
W zakres prac wchodzić będą następujące roboty:
1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Batorego 16 polegająca na :
- Docieplenie ścian zewnętrznych:
materiał: styropian, grubość: 0,17 mm, powierzchnia do docieplenia:327,84m2,
- Docieplenie dachu:
materiał: wełna mineralna, grubość: 0,15 mm, powierzchnia do docieplenia: 263,06m2,
- Docieplenie ścian zewnętrznych:
materiał: styropian, grubość: 0,15 mm, powierzchnia do docieplenia: 149,11m2
Szczegółowy zakres robót określa:
- Przedmiar, który stanowi załącznik do Zapytania.
Możliwość wglądu do dokumentacji projektowej w sekretariacie Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu się bądź możliwa wysyłka drogą elektroniczną po wcześniejszej pisemnej prośbie na adres: zarzad@ssm24.pl

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1147537, ZO/0140/5/11/2018-TB

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 19-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Ścinawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Ścinawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Tadeusza Kościuszki 31a, 59-330 Ścinawa
Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kurierskiej na w/w adres lub adres e-mail - zarzad@ssm24.pl.
Liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Na kopercie musi znajdować się pełna nazwa Oferenta oraz numer Zapytania ofertowego ZO/0140/5/11/2018-TB lub temat wiadomości e-mail musi zawierać numer zapytania ofertowego ZO/0140/5/11/2018-TB.
Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2018 r. do godz. 0:00
Otwarcie ofert przez komisję Przetargową nastąpi w dniu 20.11.2018 r.
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na Bazie Konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Ścinawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
Planowany termin realizacji zamówienia - do 11.2018 roku (z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest zakończenie realizacji inwestycji w terminie późniejszym niż 30.11.2018 r.)
Miejsce realizacji zamówienia - ul. Batorego 16 w Ścinawie

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał co najmniej dwie roboty termomodernizacyjne o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do w/w robót będącego aktualnym członkiem izby samorządu zawodowego
Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Weryfikacja kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną cześć Formularza ofertowego. Zamawiający żąda okazania się niezbędnymi uprawnieniami w tym zakresie.
Okazanie się uprawnieniami jest warunkiem obligatoryjnym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 50 000,00 zł.
Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
W zakresie zdolności finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków - wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne- wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, należy złożyć dokumenty równoważne wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę, potwierdzające odpowiednio powyższe, bądź w przypadku kiedy w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi odpowiednie oświadczenie Wykonawcy złożone przed notariuszem.
Dokumentację należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
Dodatkowe warunki
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych ).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej. Zamawiający zastrzega, iż wadium musi być na koncie Spółdzielni w momencie otwarcia ofert- tylko Oferenci, którzy wpłacili wadium do tego czasu wezmą udział w otwarciu ofert. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium
w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony
z postępowania.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formie :
1) pieniądzu;
3. Gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
5) zobowiązanie gwaranta do ,,zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, gdy:
- Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie".
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: BS Wschowa O/ Ścinawa 57 8669 0001 2035 0352 6095 0001 z dopiskiem: ,,Wadium - Znak sprawy: 0140/5/11/2018".
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę składającego ofertę.
6. Zwrot wadium nastąpi po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.
7. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy lub Wykonawca nie przedstawi w ciągu 14 dni od wyboru dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
o odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą :
1. Cena ofertowa - waga 80%
2. Gwarancja wykonania - 20%
Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 - Cena
W kryterium CENA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
C = [Cmin/Cbad] x 80 % x 100 pkt
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej
Cmin - cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad - cena brutto oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku
Ocena kryterium cena następuje za budynek mieszkalny przy ul. Batorego 16 przedmiot zamówienia
Kryterium nr 2 - Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty następująco :
Poniżej 5 lat - oferta odrzucona
Minimalny okres gwarancji 5 lat
Okres gwarancji wykonania < 6 lat - 0 pkt.
Okres gwarancji wykonania ? 6 lat - 20 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w momencie wydłużenia okresu gwarancji z 5 lat do minimum 6 lat.
Podsumowanie :
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów - kryterium rozstrzygające najniższa cena brutto.
Ocena oferty obejmuje budynek przy ul. Batorego 16.
Kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę, a określone zadeklarowane warunki będą przepisane do właściwej umowy dotyczącej wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA KOŚCIELNA 9
Adres
Kościelna 9
59-330 Ścinawa
dolnośląskie , lubiński
Numer telefonu
768436334
NIP
6922504226
Tytuł projektu
Nasz ciepły dom- termomodernizacja budynków mieszkalnych w Ścinawie
Numer projektu
RPDS.03.03.01-02-0140/16-00
Inne źródła finansowania
Oświadczamy iż Zamawiającym jest partner "Wspólnoty Mieszkaniowej Kościelna 9" (Beneficjent) tj.
Wspólnota Mieszkaniowa Batorego 16
ul. Batorego 16, 59-330 Ścinawa
NIP: 6922504203

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Tomasz Tylak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
663 493 100

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.