Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zakładu Mięsno -...

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zakładu Mięsno - Wędliniarskiego

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD MIĘSNO- WĘDLINIARSKI"ŁĄCZKOWSKI"
Święta 73
77-400 Złotów
powiat: złotowski
tel. 604356891
jacek19674@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Złotów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Zakładu Mięsno - Wędliniarskiego ,,ŁĄCZKOWSKI" 77-400 ZŁOTÓW ŚWIĘTA 73, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w branżach : budowalna, elektryczna, co-cw, wentylacyjna, chłodnicza, kanalizacyjna.
CPV: 45200000-9, 45315100-9, 45332000-3.
Opis wymagań dotyczących złożenia oferty :
1. Wykonawca składa ofertę, która odpowiada wymogom zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
5.Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego) wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
1) Kosztorysem ofertowym obejmującym łącznie wszystkie branże ( Załączniki 5 A,B,C,D,E,F)
2) Dokumentami potwierdzającymi umocowanie do złożenia oferty w tym:
a) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej - wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których mowa w pkt a i b również pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności.
2) Oświadczeniem o spełnieniu warunków w postępowaniu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.
3) Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Dokument nr: 46/05/11/2018

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2018-11-23

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2019-06-25

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2) znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
3) Zaakceptują warunki umowy wskazane w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Odrzucenie oferty
Informacje dotyczące odrzucenia oferty:
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy, lub
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Dodatkowe informacje
Wykluczeniu podlegają podmioty pomiędzy którymi istnieją powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym:
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionym i do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji spółki kapitałowej,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Na potwierdzenie okoliczności braku przesłanek wykluczenia wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 4.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Okres gwarancji 10
Cena ofertowa 90
Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium 1: Cena ofertowa
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi - 90 pkt.
Ocena kryterium ,,ceny" oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród złożonych ofert do zawartej w badanej ofercie . Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
najniższa cena brutto oferowana spośród złożonych ofert
Cena= x waga procentowa( 90%) x 100
cena brutto oferty ocenianej
Kryterium 2: Okres gwarancji
Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 10 pkt.
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego okresu objęcia gwarancją przedmiotu zamówienia. Minimalny wymagany termin gwarancji to : 24 miesięcy / maksymalny okres gwarancji to 60 mc.
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium oferowanego okresu gwarancji :
Parametr punktowany Liczba punktów
Okres gwarancji 24 miesięcy 0
Okres gwarancji 36 miesięcy 2
Okres gwarancji 48 miesięcy 6
Okres gwarancji 60 miesięcy 10
Zaproponowanie przez Wykonawcę innego okresu niż wskazane spowoduje odrzucenie oferty.
Ocena łączna: Dla każdej oferty wyniki oceny zostaną obliczone jako suma punktów uzyskanych w ramach Kryterium 1 oraz Kryterium 2.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.