Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pomiary i analiza rozpływu prądów pasożytniczych w konstrukcjach hali

Przedmiot:

Pomiary i analiza rozpływu prądów pasożytniczych w konstrukcjach hali

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Głogowie
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
(76) 747 63 72
Barbara.Grzesiuk@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=407914
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pomiary i analiza rozpływu prądów pasożytniczych w konstrukcjach hali pieca elektrycznego.
Opis postępowania Wykonanie ekspertyzy pomiarów rozpływu prądów pasożytniczych w konstrukcjach wokół pieca elektrycznego Wydziału P-3 O/HMG, w różnych fazach technologicznych, oraz analiza i interpretacja techniczna otrzymanych wyników pomiarów.
Szczegółowy zakres zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy.
Grupa asortymentowa K0350 - Pozostałe
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGHG/DR/18/57687

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-11-20 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-11-15 12:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=407914

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) aktualną polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Polisa powinna obejmować cały okres funkcjonowania umowy. Jeżeli ważność załączonej polisy, upływa przed terminem ważności umowy, do oferty należy załączyć oświadczenie o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr JGHG/DR/18/57687 zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 e) SIWZ; w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną - w wysokości 10% wartości umowy"
UWAGA: treść powyższego oświadczenia zawarta jest w Załączniku nr 1 do SIWZ- ,,Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego"
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z terminem obowiązywania do zakończenia prac określonych umową.
f) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (skan, a oryginał zgodnie z pkt VI pkt. 2 SIWZ)
g) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do SIWZ
h) ,,Kartę Wykonawcy"- Załącznik nr 6 do SIWZ (w przypadku braku możliwości akceptacji dokumentu w Systemie Wspierania Zakupów).
i) Dowód wpłaty wadium lub ustanowienia zabezpieczenia wpłaty wadium wraz z Instrukcją płatniczą (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ
j) Wykaz dedykowanej kadry do realizacji zadania - (imię, nazwisko, stopień naukowy, stanowisko)
k) Kopie Certyfikatów (jeśli są w posiadaniu):
Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001
Certyfikat Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Certyfikat BHP 18001 lub inny w tym zakresie
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z SIWZ - załącznikiem nr 3 do SIWZ - projekt umowy
Prosimy o zapoznanie się z Programem Finansowania Dostawców zamieszczonym na portalu KGHM.
Szczegółowych informacji o usłudze udzielają instytucje finansowe świadczące usługi finansowania.
Chęć przystąpienia do Programu Wykonawca/Dostawca potwierdza złożeniem stosownej deklaracji po zakończeniu postępowania przetargowego.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Barbara
Nazwisko: Grzesiuk
Ulica: ul. Żukowicka 1
Miejscowość: Głogów
Kod pocztowy: 67-200
Email: Barbara.Grzesiuk@kghm.com
Telefon: (76) 747 63 72

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.