Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiot:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel. 84 696 26 07, faks 84 696 26 08
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ZAMOJSKIEJ W HRUBIESZOWIE
11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II. 1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres modernizacji obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od ulicy Zamojskiej na
wysokości wjazdu na teren osiedla do studni rewizyjnej przy budynku 175C. Przybliżona
długość modernizowanego odcinka to około 75mb. Przedmiotowy odcinek sieci kanalizacyjnej
przewidziany do przebudowy zlokalizowany jest w miejscowości Hrubieszów przy ulicy
Zamojskiej, na działce Nr 1019/3. Odcinek zbierający ścieki sanitarne z budynków
wielorodzinnych oznaczonych nr 175a, 175b, 175c i 175e jest włączony do kanału sanitarnego
w ulicy Zamojskiej poprzez studzienkę k o rzędnych 193,28/189,52. Zmodernizowana sieć ma
poprawić gospodarkę ściekową dla omawianego terenu.
Prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi oraz
Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej dalej
STWiORB). Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy, a także dodatkowe roboty
demontażowe i odtworzeniowe ciągów jezdnych, pieszo - jezdnych i poboczy są po stronie
Wykonawcy.
Przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić:
1. Obsługę geodezyjną tzn. wykonanie pomiarów geodezyjnych, oraz inwentaryzację
powykonawczą. Na etapie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, specyfikację - syntetyczny wykaz
(zbiorówkę) wszystkich obiektów na modernizowanej sieci (tj. ewentualne wybudowane
odcinki sieci, studnie, wodomierze i wszelką armaturę wraz z podaniem ich ilości, średnic
i wartości).
2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas budowy, a także dodatkowe roboty
demontażowe i odtworzeniowe ciągów jezdnych, pieszo - jezdnych i poboczy są po stronie
Wykonawcy.
3. Opłaty oraz wykonanie projektu (w razie potrzeby) związanego z organizacją ruchu
zastępczego stoją po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dniu odbioru końcowego inwestycji przekazał
Zamawiającemu wypełnione książki obiektów budowlanych.
5. Szczegółowy zakres oraz technologię robót określa dokumentacja projektowa wraz ze
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące Załącznik
nr 11 do SIWZ.
6. Przedmiary robót i kosztorys ofertowy załączone do specyfikacji stanowiące Załącznik nr 12
do SIWZ są opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu dokumentacji projektowej.
Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia
budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego
co do zasady pełnią funkcję pomocniczą, gdyż cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
jest CENĄ RYCZAŁTOWĄ. Wykonawca powinien oszacować cenę na podstawie przedmiarów
wykonanych osobiście, nie wykonanie przedmiaru jest ryzykiem Wykonawcy.
7. jeżeli w projekcie, przedmiarze robót bądź specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót występują wskazania materiałowe typu znaków towarowych,
patentów, nazw własnych lub pochodzenia (producenta), to należy odczytywać je jako
wskazania przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania
i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiązań.
8. Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów)
pod warunkiem spełnienia tych samych bądź wyższych właściwości technicznych.
9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
zamienne rozwiązania na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
w postaci stosownego projektu na etapie składania ofert.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej
0 opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę
do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń
równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
11. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie rozwiązań równoważnych na etapie
realizacji zadania. Jednak zmiany te muszą być zatwierdzone przez projektanta
1 Zamawiającego.
12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:
12.1 ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290
z późn.zm.);
12.2 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380
z późn.zm.);
II.1.5) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających -
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.

Dokument nr: PGKiM/ZP/1/11/2018

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Krucza 20,
22-500 Hrubieszów.

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Termin składania ofert upływa 19 listopada 2018 roku o godzinie 14:00,
miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. ul. Krucza 20,
22-500 Hrubieszów - Sekretariat.

Wymagania:
IV.3) ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego do realizacji przedmiotu zamówienia, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
3.1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT.
3.2. zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem
realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy.
3.3. zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem
zaistnienia siły wyższej;
3.4. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pgkimhrubieszow.pl
www.bip.miasto.hrubieszow.pl
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.