Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Krakowska 16 lub
42-500 Będzin
powiat: będziński
32 775-81-36 wewn. 20
sekretariat@mzbm.bedzin.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11298
Województwo: śląskie
Miasto: Będzin
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane (CPV - 45000000-7)
Stan istniejący:
Budynek wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 4 w Będzinie został wybudowany na
planie prostokąta. Budynek mieszkalny wielorodzinny dziewięciokondygnacyjny, podpiwniczony.
Do budynku przylegają tarasy wolnostojące o konstrukcji stalowej.
Obecnie ściany zewnętrzne budynku są wykończone płytami elewacyjnymi acekol (azbestowocementowymi),
oraz ocieplone wełną mineralną grubości ok. 5cm.
Zakres robót objętych zamówieniem - ETAP I - KOSZTY KWALIFIKOWANE:
-montaż i demontaż rusztowań,
- demontaż okładziny azbestowej,
-roboty rozbiórkowe,
-utylizacja,
-ocieplenie ścian zewnętrznych,
-odtworzenie ocieplenia,
-odtworzenie elewacji
Uwaga:
Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami
dotyczącymi utylizacji odpadów zawierających azbest, w szczególności zgodnie z:
- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649).
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. 2010 nr 162, poz. 1089);
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12).
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania
takich wyrobów (Dz. U. Nr 216/2005, poz. 1824).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876).
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175/2002, poz.
1439).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa Załącznik nr 6 opracowana dla całego zakresu robót, tj. Etapu I - będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (koszty kwalifikowane) i Etapu II - będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (koszty niekwalifikowane) oraz przedmiar robót Załącznik nr 1 stanowiące integralną część niniejszego Zapytania ofertowego.
Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w przedmiarze (Załącznik Nr 1), Projekcie (Załącznik nr 6) dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą i materiałów równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub aprobaty techniczne.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp.
Każdorazowo, gdy w niniejszej dokumentacji wskazana jest nazwa materiału, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważne".
Przedmiot zamówienia obejmuje również zakres robót ujętych w Projekcie budowlanym, opisanych poniżej, stanowiących ETAP II - koszty niekwalifikowane, tj:
-ocieplenie ścian piwnic,
-ocieplenie stropu maszynowni,
-ocieplenie stropodachu,
-likwidacja zsypu,
-remont loggii,
-naprawa i remont konstrukcji tarasu,
-wykonanie odwodnienia oraz remont posadzki,
-konstrukcja stalowa, sufity, balustrady,
-naprawa stóp fundamentowych,
-wejście do budynku oraz zadaszenia,
-zadaszenia,
-remont pokrycia dachowego,
-rusztowania
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. ,,Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie" planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiot zamówienia
Zakres robót objętych zamówieniem - ETAP I - KOSZTY KWALIFIKOWANE:
-montaż i demontaż rusztowań,
- demontaż okładziny azbestowej,
-roboty rozbiórkowe,
-utylizacja,
-ocieplenie ścian zewnętrznych,
-odtworzenie ocieplenia,
-odtworzenie elewacji
Przedmiot zamówienia obejmuje również zakres robót ujętych w Projekcie budowlanym, opisanych poniżej, stanowiących ETAP II - koszty niekwalifikowane, tj:
-ocieplenie ścian piwnic,
-ocieplenie stropu maszynowni,
-ocieplenie stropodachu,
-likwidacja zsypu,
-remont loggii,
-naprawa i remont konstrukcji tarasu,
-wykonanie odwodnienia oraz remont posadzki,
-konstrukcja stalowa, sufity, balustrady,
-naprawa stóp fundamentowych,
-wejście do budynku oraz zadaszenia,
-zadaszenia,
-remont pokrycia dachowego,
-rusztowania
6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6.1. Termin wykonania zamówienia: wymagany 90 dni licząc od daty przekazania
frontu robót.
6.2. Termin płatności faktury: 30 dni licząc od dnia wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Zamawiającego.
6.3. Okres udzielonej gwarancji: pożądany - min. 60 miesięcy licząc od daty
bezusterkowego odbioru końcowego robót (dla wszystkich wykonanych robót
i wbudowanych materiałów)
6.4. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony metodą szczegółową, zgodnie z Załącznikiem nr 1
do niniejszego Zapytania ofertowego. Kosztorys ofertowy musi zawierać wszystkie roboty, materiały i sprzęt oraz wszystkie koszty konieczne do realizacji przedmiotowego zamówienia.
6.5. Deklarowane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe będą niezmienne do końca
realizacji przedmiotu zamówienia.
6.6. Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie szczegółowego kosztorysu
powykonawczego, opracowanego wg faktycznej ilości i zakresu wykonanych robót oraz
cen przyjętych w kosztorysie ofertowym.
6.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami, normami, na ustalonych umową warunkach, ze szczególną starannością
i dbałością o interesy Zamawiającego.
6.8. Zamówienie będzie realizowane na podstawie dokumentów:
- dokumentacji projektowej,
- postanowień zawartych w treści umowy.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 11298, WSP-Przyjazni 4/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę zawierającą dokumenty określone w pkt 9 zapytania ofertowego ( załącznik) należy złożyć w sekretariacie MZBM Sp. z o.o. w Będzinie /pokój nr 16/ lub przesłać na adres MZBM Sp. z o.o. 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.bedzin.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT- 21.11.2018r. do godziny 10:00.
ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. wypełniony czytelnie formularz oferty na druku lub wg druku stanowiącym Załącznik nr 2,
2. szczegółowy kosztorys, opracowany zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym
Załącznik nr 1.
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na druku lub
wg druku stanowiącym Załącznik Nr 3,
4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na druku lub
wg druku stanowiącym Załącznik Nr 4,
5. pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z rejestru lub
ewidencji.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien
złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na druku lub
wg druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie - na druku lub wg druku stanowiącym
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - o braku niżej wymienionych powiązań:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
o pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być opracowana czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
2. Każdy dokument lub oświadczenie musi być podpisany przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną/ osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Oferta winna być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu adresowanym:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.
Opakowanie zawierające ofertę winno być oznaczone:
,,OFERTA - I. ,,Usunięcie azbestu z budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie."
(ETAP I - koszty kwalifikowane - podlegające ocenie)
II. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaźni 4 w Będzinie"
lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.bedzin.pl
4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: będziński Miejscowość: Będzin
Harmonogram realizacji zamówienia
Zgodnie z pełną treścią zapytania ofertowego dołączonego jako załącznik do niniejszego ogłoszenia

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY PRZED PODPISANIEM UMOWY DO PRZEDŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEMU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:
Wymagania w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych - kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub firmę transportową,
2. Aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - kopia umowy potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Potencjał techniczny
Wymagania w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Minimum 1 dowód potwierdzający, że roboty, o wartości brutto nie mniejszej
niż wartość robót oferowana w niniejszym postępowaniu o złożoności i charakterze
porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonane nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie została wykonane należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wymagania w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia co najmniej 500.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy). Jeśli z treści
dokumentu nie będzie wynikało, że wymagane składki ubezpieczenia zostały opłacone,
Wykonawca dołączy dowód ich zapłaty.
Dodatkowe warunki
WADIUM
a) Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (zamawiający uzna wadium za skuteczne, tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert), do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 5 000,00 zł brutto w tym podatek VAT(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 brutto w tym podatek VAT). Wadium należy wnieść na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Będzinie Nr: 30 8438 0001 0004 9331 2030 0001
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: ,,Wadium - zapytanie ofertowe WSP-Przyjaźni 4/2018 z dnia 24.10.2018 r."
Wymagania w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Pełne informacje w zakresie warunków udziału w postępowaniu zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Warunki zmiany umowy
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:
Cena - waga kryterium 80 %
Okres gwarancji - waga kryterium 20%,
Sposób liczenia punktów przy dokonaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba punktów za cenę (C):
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cn - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
(Cmin / Cn) x 100 x 80% = ilość punktów za cenę badanej oferty.
Liczba punktów za okres gwarancji (G) - ocenie zostanie poddana zadeklarowana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
Liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w % , gdzie 1pkt=1%.
Maksymalna ilość punktów w kryterium = 20.
Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:
a) zadeklarowane 60 miesięcy okresu gwarancji jakości - 0,00 pkt,
b) zadeklarowane 72 miesiące okresu gwarancji jakości - 10,00 pkt,
c) zadeklarowane 84 miesiące okresu gwarancji jakości - 20,00 pkt.
Uwaga!
Wykonawca winien zadeklarować termin gwarancji w pełnych miesiącach: 60 miesięcy, 72
miesiące lub 84 miesiące.
W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy - oferta Wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklaruje okresu gwarancji
w formularzu ofertowym oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
w kryterium cena i okres gwarancji
Wykluczenia
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien
złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na druku lub
wg druku stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie - na druku lub wg druku stanowiącym
Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego - o braku niżej wymienionych powiązań:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
o pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA,
KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY PRZED PODPISANIEM UMOWY DO PRZEDŁOŻENIA
ZAMAWIAJĄCEMU NIŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW:
1. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1.1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, lub umowę z firmą transportową posiadającą zezwolenie na transport odpadów
niebezpiecznych - kopia zezwolenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub firmę transportową,
1.2. Aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na odbiór - unieszkodliwienie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - kopia umowy potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie
zdarzenia co najmniej 500.000,00 złotych (słownie złotych: pięćset tysięcy). Jeśli z treści
dokumentu nie będzie wynikało, że wymagane składki ubezpieczenia zostały opłacone,
Wykonawca dołączy dowód ich zapłaty.
3. W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Minimum 1 dowód potwierdzający, że roboty, o wartości brutto nie mniejszej
niż wartość robót oferowana w niniejszym postępowaniu o złożoności i charakterze
porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonana nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie została wykonana należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku gdy:
a. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania,
b. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego.
Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Wspólnota Mieszkaniowa Przyjaźni 4 w Będzinie
Adres
Krakowska 16
42-500 Będzin
śląskie , będziński
Numer telefonu
32 775-81-36
NIP
6252167487
Numer naboru
RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17
Załączniki

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 1-5 Przyjaźni 4
Dokumentacja projektowa

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcelina Przybyła
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 775-81-36 wewn. 20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.